Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118951
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Pusvaškytė, Silvija
Title: Socialinio tinklo intervencijos modelio naudojimas teikiant socialinę pagalbą emigravusioms šeimoms
Other Title: Using social network's model by providing social support for emigrant's families
Extent: 102 p.
Date: 2016
Keywords: tinklas;intervencija;socialinė;pagalba;emigrantas;Social;network;intervention;assistance;emigrant
Abstract: Šalies ekonominė padėtis piliečius skatina ieškotis geriau apmokamo darbo, geresnio pragyvenimo šaltinio užsienio šalyse. Dažnai prieš išvykdami asmenys turi sukurę tam tikrus socialinius tinklus, kurie padeda susirasti darbą emigracijos šalyje, įsitvirtinti joje. Kartais atsitinka atvirkščiai, gimtoje šalyje buvę socialiniai ryšiai silpnėja, svetimoje šalyje buvę kontaktiniai žmonės dingsta, socialiniai tinklai sunkiai kuriasi, todėl dažnam asmeniui reikalinga socialinė pagalba, kuri teikiama naudojant socialinio tinklo intervencijos modelį. Tikėtina, kad išvykus į užsienį dirbti žmogus susiduręs su pirmosiomis problemomis nesikreips pagalbos į tautiečius esančius emigracijos šalyje ar į artimuosius, kurie likę gimtinėje, taip pat vengiama prašyti socialinės pagalbos, nes manoma, kad tai yra silnybės požymis ir nenorima trukdyti, todėl indentifikavus emigranto problemas stengiamasi jas išspręsti pasitelkus socialinio tinklo intervencijos modelį. Skirtingose šalių vietovėse atliktas tyrimas leido pažiūrėti, kaip emigravę asmenys palaiko savo formalų ir neformalų socialinį tinklą, ar jiems buvo reikalinga socialinė paglba įsitvirtinant naujoje šalyje bei ar jiems padėjo išspręsti susiklosčiusias nepalankias situacijas socialino tinklo intervencijos modelis.
The country's economic situation encourages citizens to look for a better-paid job, a better livelihood in foreign countries. Often, before you go people have created a number of social networks that help to find a job in the country of emigration, a foothold in it. Sometimes the opposite happens, home country have been weakened social relations, in a foreign country have contact people disappear, social networks hardly nascent, so frequent a person in need of social assistance, which is provided through a social network intervention model. It is likely that after going abroad to work a person is exposed to the first problems do not seek help to the compatriots in emigration in the country or to the loved ones who have left their native land, as well as avoiding recourse to the social assistance, because it is believed that this is feature and is not to interfere, so identification of emigrant problems try to solve them through the social network intervention model. In different areas of the country allowed the study to see how the emigrants maintain their formal and informal social network, whether they were in need of social help has become established in a new country and whether they helped solve the prevailing unfavorable situations of social network intervention model.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118951
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

150
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.