Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118926
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Braškutė, Ieva
Title: ES Bankų sąjunga: kūrimo motyvai ir veikimo mechanizmas
Other Title: EU Banking Union: motives of creation and operation mechanism
Extent: 79 p.
Date: 26-May-2015
Keywords: Europos Sąjunga;Bankų sąjunga;kūrimas;motyvai;veikimo mechanizmas;European Union;Banking Union;creation;motives;operation mechanism
Abstract: Braškutė I. ES Bankų sąjunga: kūrimo motyvai ir veikimo mechanizmas, magistro baigiamasis darbas. Vadovas Prof. habil. dr. Vytautas Vaškelaitis – Vilnius: Lietuvos Edukologijos universitetas, Socialinės edukacijos fakultetas, 2015. – 79 p. Pasaulinė ekonomikos ir vėliau kilusi Euro zonos skolų krizė, problemos bankų bei viešųjų finansų sektoriuje parodė, jog bankų priežiūros mechanizmai nepakankamai užtikrina finansinį stabilumą ir tvarų bankų sektoriaus augimą. Todėl aktualu buvo kurti ES Bankų sąjungą, šios priežastys vertė tęsti ekonominės ir pinigų sąjungos reformas. Tyrimo tikslas. Atskleisti Europos Bankų sąjungos kūrimosi motyvus ir lyginamųjų vertinimų pagrindu pateikti įžvalgas mechanizmo veikimo užtikrinimui. Tyrimo uždaviniai. Tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai: atskleisti ES bankų sektoriaus integracijos procesus; išanalizuoti ES Bankų sąjungos kūrimo motyvus ir veikimo mechanizmą; atlikti kiekybinį tyrimą, apklausiant banko ir Finansų ministerijos darbuotojus; atlikti kokybinį tyrimą, imant interviu iš banko sektoriaus ir Finansų ministerijos ekspertų; atliktų tyrimų pagrindu suformuluoti išvadas ir pateikti rekomendacijas. Teorinėje darbo dalyje analizuojama ES bankų sektoriaus integracijos procesai - aptariant integracijos procesų esmę ir sisteminės rizikos valdymą. Analitinėje darbo dalyje pateikiama ES Banku sąjungos kūrimo motyvų ir veikimo mechanizmo analizė, aptariant ES Banku sąjungos įkūrimo motyvus, Europos Centrinio Banko veikimo mechanizmą ir Vieningą ES Bankų sąjungos mechanizmo kūrimą. Praktinėje dalyje analizuojama kokybinio ir kiekybinio tyrimo duomenys, nustatant pagrindinius ES Bankų sąjungos įkūrimo motyvus.
Braškutė I. EU Banking Union: motives of creation and operation mechanism, The Master Thesis on Fundamentals Educational Institutions Management and Administration. Supervisor Prof. habil. dr. Vytautas Vaškelaitis - Vilnius: Faculty of Social education sciences, Lithuanian University of Educational Sciences, 2015. – 79 p. World economic crisis and the later onset of Euro zone debt crisis, as well as problems in banking and public finance sectors showed that banks supervisory mechanisms insufficiently ensure financial stability and sustainable growth of the banking sector. Therefore, it was actual to establish the EU Banking Union; the above reasons forced to continue reforms of the Economic and Monetary Union. Purpose of the research. To reveal motives of creation of the European Banking Union and on the grounds of comparative evaluations to provide insights for safeguarding of the mechanism of operation of the Economic and Monetary Union. Tasks of the research. In order to attain the goal, the following tasks have been raised: to reveal EU banking sector’s integration processes; to analyze the EU Banking Union creation motives and operation mechanism; to perform a quantitative research by questioning bank employees; to perform a qualitative research by interviewing banking sector experts; on the grounds of the researches performed, to formulate conclusions and to provide recommendations. The theoretical part of the research deals with the analysis of EU banking sector’s integration processes - revealing the essence of integration and systemic risk management. The analytical part presents the analysis of the EU Banking Union creation motives and operation mechanism defining the EU Banking Union motives, European Central Bank operation mechanism and creation of a single EU Banking Union mechanism. In the practical part of the paper the quantitative and qualitative data is presented and analyzed whereby the main EU Banking Union creation motives.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118926
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.