Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118900
Type of publication: master thesis
Field of Science: Fizinė geografija / Physical geography (N006)
Author(s): Šilaikienė, Lina
Title: Gyvenamųjų ir rekreacinių teritorijų plėtra Aukštadvario regioniniame parke 1996-2016 m.
Other Title: The development of residential and recreational areas in the Aukštadvaris regional park during the period of 1996-2016.
Extent: 71 p.
Date: 6-Jun-2017
Keywords: regioninis parkas;funkcinio prioriteto zonos;kraštovaizdžio tvarkymo zonos;statybų plėtra;konfliktai;Regional Park;functional priority zones;landscape management zones;building development;conflicts
Abstract: Aukštadvario regioninis parkas plyti pietinėje Lietuvos dalyje, Dzūkų aukštumoje. Didžioji Regioninio parko dalis yra Trakų rajono savivaldybėje, vakariniai pakraščiai patenka į Kaišiadorių ir Prienų rajonų savivaldybes. Aukštadvario regioninis parkas įsteigtas 1992 m., siekiant išsaugoti vertingą Verknės ir Strėvos aukštupių kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes. Dabartinei Aukštadvario gamtai daug įtakos turėjo harmoningi gamtos ir žmogaus santykiai, tačiau įkūrus regioninį parką ir reglamentavus žemės naudojimą, statybų plėtrą bei ūkio vystymo galimybes, neabejotinai kilo konfliktų su sklypų savininkais. Nepaisant kylančių nesutarimų Aukštadvario regioniniame parke nuolat vyksta gyvenamųjų ir rekreacinių teritorijų plėtra. Lietuvoje saugomos teritorijos šiuo metu išgyvena kaitos laikotarpį, todėl, suprantant šios temos aktualumą, siekiama atskleisti kiekybinius ir kokybinius pokyčius, įvykusius Aukštadvario regioniniame parke jo gyvavimo laikotarpiu. Darbo objektas. Aukštadvario regioninio parko teritorija, jo gyvenamųjų ir rekreacinių teritorijų plėtra. Darbo tikslas - įvertinti gyvenamųjų ir rekreacinių teritorijų plėtrą Aukštadvario regioniniame parke 1996–2016 m. ir pasiūlyti priemones, kurios prisidėtų prie efektyvesnio šių teritorijų valdymo. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti Aukštadvario regioninio parko specialiojo teritorijų planavimo dokumentus: regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planus, tvarkymo planus bei individualius apsaugos reglamentus. 2. Palyginti Aukštadvario regioninio parko gyvenamųjų ir rekreacinių funkcinio prioriteto zonų, urbanistinio draustinio bei urbanizuojamų kraštovaizdžio tvarkymo zonų plotų pokyčius. 3. Išanalizuoti statybų pokyčius Aukštadvario regioninio parko rekreacinėse ir gyvenamosiose bei urbanistinio draustinio teritorijose. 4. Panaudojant GIS programinę įrangą sudaryti Aukštadvario regioninio parko gyvenamųjų ir rekreacinių teritorijų plėtros bei statybų pokyčių žemėlapius 1996–2016 m. laikotarpiu. 5. Išanalizuoti konfliktų, kylančių tarp žemės savininkų ir parko direkcijos atstovų, priežastis bei pateikti siūlymus efektyvesniam parko valdymui. Tyrimo hipotezė – regioniniuose parkuose vyksta intensyvi urbanistinė plėtra. Magistro darbe pristatomas tyrimas buvo atliktas panaudojant GIS programinę įrangą - Esri ArcGIS for Desktop ArcMap programą (10.3.1 versija). Duomenys buvo apdorojami statistikos metodais, atlikta teorinė jų analizė, sintezė bei įvertinimas. Atliktas tyrimas parodė, kad Aukštadvario regioniniame parke gyvenamosios ir rekreacinės teritorijos išsidėsčiusios prie upių bei ežerų kur telkiasi daugiau sodybų ir vyksta intensyvesnis užstatymas, o miškingos teritorijos, sudarančios 58 proc. regioninio parko ploto, yra retai apgyvendintos. Parko teritorijoje 1996 - 2016 m. 91 proc. padidėjo gyvenamojo funkcinio prioriteto zonų plotas ir 48 proc. rekreacinio funkcinio prioriteto zonų plotas, o Aukštadvario urbanistinio draustinio plotas sumažėjo 84 proc. Nepaisant to, kad gyvenamojo funkcinio prioriteto zonos yra skirtos intensyviausiam užstatymui ir plėtrai, daugiausia naujų ar atkurtų sodybų 1996-2016 metais atsirado rekreacinio prioriteto zonose. Tyrimo hipotezė nepasitvirtino, nes Aukštadvario regioniniame parke urbanistinė plėtra nėra intensyvi ir neišnaudojamos visos esamos galimybės. Siūloma Aukštadvario regioninio parko direkcijai sistemingai ir aktyviai vykdyti kuo platesnį visuomenės įtraukimą į parko valdymą, tvarkymą, turizmo organizavimą, planavimo procedūras.
The Aukštadvaris Regional Park lies in the southern part of Lithuania, Dzūkai Upland. The biggest part of the regional park is in Trakai district municipality, the western fringes fall in Kaišiadoriai and Prienai districts municipalities. The Aukštadvaris Regional Park was established in 1992 seeking to preserve, manage and rationally use the picturesque landscape of upper Verknė and Strėva rivers, his natural ecosystem and values of cultural heritage. The current Aukštadvaris environment was strongly influenced by the harmonious nature and human relations, but the establishment of the regional park and regulation of the land use, building development and growth of economic opportunities, certainly escalated conflicts with landowners. Despite the arising disagreements, the development of residential and recreational zones in Aukštadvaris Regional Park has been constantly changing. Protected areas in Lithuania are currently experiencing a period of change, so taking into consideration the relevance of the topic, the paper aims to reveal the quantitative and qualitative changes that occurred in the Aukštadvaris Regional Park during its lifetime. The object of the paper. The territory of Aukštadvaris Regional Park, the development of its residential and recreational areas. The goal of the paper - to evaluate the development of residential and recreational areas in Aukštadvaris Regional Park during the period of 1996 - 2016, and to propose measures that would contribute to the more effective management of these areas.   The objectives of the paper: 1. To analyze special planning documents of Aukštadvaris Regional Park: plans of the boundaries of Aukštadvaris Regional Park, its zones and plans of a buffer zone, management plans and regulations of individual preservation. 2. To compare the changes between Aukštadvaris Regional Park residential and recreational functional priority zones, urban reserve, and the changes of areas in urbanized and landscape management zones. 3. To analyze the changes of the construction in Aukštadvaris Regional Park recreational, residential and urban reserve areas. 4. Using GIS software to create the maps of Aukštadvaris Regional Park showing residential areas and recreational development and construction changes during the period of 1996-2016. 5. To analyze the causes of conflicts arising between the landowners and the Park Authorities and make more efficient management proposals. The study hypothesis – an intense urban development is in process in regional parks. The research was conducted using GIS software - ESRI ArcGIS Desktop ArcMap application (version 10.3.1). These data were processed by statistical methods, the theoretical analysis, synthesis and evaluation were done. The research showed that residential and recreational areas in Aukštadvaris Regional Park are located near the rivers and lakes, where more homesteads are concentrated and more intensive buildings are in progress; wooded areas comprising 58 percent of the area of the Regional Park is sparsely populated. In the territory of the park during the period of 1996 - 2016 residential area of functional priority zones increased by 91 percent and areas of functional and recreational priority zones by 48 percent; whereas the area of Aukštadvaris urban reserve decreased by 84 percent. Despite the fact that the functional residential priority zones have a purpose of the most intense urban building and development, the newest or restored homesteads emerged in recreational priority zones during the period 1996-2016. The study did not prove a hypothesis, because the urban development in the Aukštadvaris Regional Park is not intense and does not exploit all the existing options. Aukštadvaris Regional Park Authority is proposed systematically and actively to involve society into the management and administration of the park, tourism organization, planning procedures.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118900
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
lina_silaikiene_md.pdf3.64 MBAdobe PDF   Until 2023-07-01View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

1
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.