Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118884
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Kaminskienė, Sandra
Supervisor: Pruskus, Valdas
Title: Socialinio darbo dienos centruose teikiamų paslaugų efektyvumo vertinimas
Other Title: Social work day centres services evaluation of effectiveness
Extent: 64 p.
Date: 12-May-2011
Keywords: Socialinės paslaugos;socialinių paslaugų efektyvumas;socialinių paslaugų įstaiga;dienos socialinė globa;socialiniai įgūdžių ugdymas ir palaikymas;social services;social services efficiency;social services institution;social day care;social skills training and support
Abstract: Socialinių paslaugų sistema Lietuvoje dar tik formuojasi, todėl nėra aiškios įstaigų veiklos galimybės. Vykstant ekonominiams ir socialiniams pokyčiams, socialinės paslaugos įgyja vis didesnę svarbą šalies gyvenime. Socialinių paslaugų tinklas labai įvairus , tačiau senstant visuomenei vis didesnę reikšmę įgyja nauja socialinė paslauga – Dienos centrai pagyvenusiems žmonėms. Visuomenėje daugėja žmonių, kurie nagali savimi pasirūpinti, jų nesavarankiškumas priverčia šeimos narius palikti darbo vietą ir užsiimti priežiūra. Todėl socialinių paslaugų plėtojimas labai svarbus, atsižvelgiant į žmonių poreikius. Šio magistrinio darbo tikslas – išsiaiškinti globėjų, socialinių darbuotojų ir savivaldybės darbuotojų nuostatas dėl dienos centro teikiamų paslaugų aktualumo, prieinamumo ir reikalingumo. Tyrimo objektas – socialinių paslaugų teikimas Dienos centre. Darbo uždaviniai: 1. Pateikti socialinių paslaugų sampratą. 2. Pateikti socialinių paslaugų klasifikavimą, jų organizavimą ir teisinės bazės reglamentavimą Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungos šalyse. 3. Aptarti socialinių paslaugų sistemą Lietuvoje. 4. Pateikti socialinių paslaugų standartų taikymo praktiką. 5. Aptarti Dienos centų, pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms, funkcionavimo ypatumus. 6. Remiantis atliktu tyrimu, išsiaiškinti globėjų, darbuotojų nuostatas dėl Dienos centre teikiamų paslaugų aktualumo ir prieinamumo. Kokybiniam tyrimui atlikti buvo naudotas ekspertų vertinimo metodas, kurio metu buvo apklausti 9 respondentai: Dienos centro globotinių artimieji, Dienos centro darbuotojai ir Vilniaus savivaldybės darbuotojai. Tyrimo metu buvo analizuojama, koks respondentų požiūris į Dienos centre teikiamų paslaugų poreikį reikalingumą, informavimą, kokybę, efektyvumą. ir mokestį už teikiamas paslaugas. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad hipotezė – paslaugos yra kokybiškos, bet trūksta informacijos – pasitvirtino. Iš devynių apklaustųjų respondentų keturi teigia, kad informacijos pakanka, likusieji penki, kad informacijos trūksta. Dienos centro darbuotojai mano, kad reklamos reikėtų daugiau, o klientų artimieji teigia, kad informacijos pakanka, apie teikiamas paslaugas sužinojo internete. Hipotezė, kad darbuotojai pripažįsta teikiamų paslaugų reikalingumą, tačiau paslaugų kokybę sieja su klientų poreikių tenkinimu ir organizuojama veikla, pasitvirtino. Tyrime dalyvavę respondentai mano, kad kokybė priklauso nuo tinkamos kliento priežiūros , organizuojamų užimtumų įvairovės, bendradarbiavimo , darbuotojų profesionalumo. Hipotezė – Dienos centro klientų artimieji mano, jog dienos globos paslaugos reikalingos, tačiau pasigendama platesnio paslaugų spektro, o darbuotojai Dienos centro paslaugų efektyvumą sieja su darbuotojų profesionalumu ir didesne finansine parama – pasitvirtino. Apklaustieji respondentai mano, kad Dienos centro paslaugos pagyvenusiems žmonėms labai reikalingos, nes įstaigoje bus lavinamas kliento savarankiškumas ir protinė veikla Kaip svarbų dalyką visi paminėjo bendravimą, galimybę užsiimti organizuojama veikla ir klientų artimiesiems dalyvauti darbo rinkoje, tačiau pripažįsta, jog trūksta trumpalaikės socialinės globos paslaugos. Tiek Savivaldybės darbuotojų, tiek DC darbuotojų manymu, teikti efektyvias paslaugas labiausiai trukdo valstybės abejingumas ir finansavimas. Raktažodžiai: socialinės paslaugos, socialinių paslaugų efektyvumas, socialinių paslaugų įstaiga, dienos socialinė globa, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas.
Social services system in Lithuania is still developing, so there is not a clear possibility of institutions. Ongoing economic and social change, social services are gaining importance in life of the country. Social services network is very wide, but because of society aging one of the social services gaining importance, this is- Day care center for elderly people. More and more people who can not take care of themselves, their lack of autonomy causes family members to leave workplaces and to engage in survillance. Therefore, social services development is very important according to people‘s needs. The aim of this master work is to find foster parents, social and municipal workers opinion about Day care center service relevance, availability and necessity. The object of research - social services provision in day center. Objectives: 1st. Provide the concept of social services. 2nd. Provide social services classification, its organization and the legal base for the regulation of the Republic of Lithuania and the European Union. 3rd. Discuss the social services system in Lithuania. 4th. Provide social services standards for practice. 5th. Discuss Day care centre, for the elderly and people with disabilities, functional features. 6th Based on research identify foster parents, social and municipal workers opinion about Day care center provision services relevance and necessity. For qualitative research was used the expert evaluation method, during research the nine respondents were interviewed: Day care center visitors relatives,Day care center staff and the Municipality of Vilnius workers. During research was analysis respondents attidute about the day care center providing services necessity, information, quality, efficience, fee for services. The research results showed that the hypothesis - the service is of good quality, but lack of information - have been confirmed. Of the nine, four of the surveyed say that information is sufficient, the remaining five says that information is missing. Day Center staff believes that advertising should be more and customer claims that the information is sufficient, about day center services they found out in internet. The hypothesis- that Day center employees recognize the need for services, but the quality of services linked to customer satisfaction, and social activities- has proved. Participated in the research respondents believes that the quality depends on proper customer care, organized employment diversity, cooperation and professionalism of staff. Hypothesis - Day care centers customers relatives believes that day-care services are needed, but lacks a broader range of services, Day Centre staff believes that relatives of the effectiveness of services connected with the professionalism of staff and increased financial support - have been confirmed. Interviewed respondents felt that the Day center services for the elderly is needed, because in the office clients will be trained autonomy and intellectual activity. As an important matter that all mentioned is communication, the opportunity to engage in social activities and client families to participate in the labor market, but admits the lack of short-term social care services. Both municipal workers and day center workers think, that providing effective services to the biggest obstacles to public indifference and funding. Keywords: social services, social services efficiency, social services institution, social day care, social skills training and support.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118884
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

697
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.