Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118879
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Dudaleva, Viktorija
Title: Bilingvizmas Visagino mieste: rusų-lietuvių kalbų interferencija
Other Title: Bilingualism in Visaginas Town: interference of the Russian and Lithuanian languages
Extent: 71 p.
Date: 12-Jun-2012
Keywords: bilingvizmas;bilingviai žmonės;interferencija;sociolingvistika;ikimokyklinio amžiaus vaikai;bilingualism;bilingual people;interference;sociolinguistic;preschool children
Abstract: Darbo tikslas – išanalizuoti Visagino bilingvių žmonių rusų kalbos interferenciją lietuvių kalbai. Tikslui pasiekti pasirinkti toliau vardinami darbo metodai. Pirmasis metodas yra mokslinės literatūros apie bilingvizmą ir interferenciją analizė, šis metodas padėjo išsiaiškinti problemos aktualumą. Kitas metodas yra kiekybinis – ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų anketinė apklausa, kurios pagalba išsiaiškinta bilingvių vaikų kalbinė biografija. Dar vienu duomenų rinkimo metodu pasirinktas kokybinis interviu, kurio pagalba surinkta medžiaga bei informacija apie Visagino miesto interferenciją bilingvizmo praktikoje. Lyginamuoju metodu buvo ieškoma išsikeltos hipotezės, kad Visagino bilingviui būdinga interferencija su amžiumi nyksta, patvirtinimo. Paaiškėjo, kad tautiškai mišriose šeimose yra laikomasi principo „viena aplinka – viena kalba, vienas asmuo – viena kalba“, todėl bilingvizmo formavimasis yra subalansuotas. Daugiausiai yra fonetinės ir gramatinės interferencijos atvejų, antroje vietoje pagal dažnumą yra morfologinė ir leksinė interferencija, mažiausiai yra kodų perjunginėjimo atvejų. Vaikai klaidingai supranta žodžius, juos iškraipo, skolinasi iš kitos kalbos, prie nelietuviškų žodžių pridėdami lietuviškas galūnes, neįprastai jungia žodžius. Kiti gramatinės interferencijos atvejai pastebimi rusiškų gramatinių konstrukcijų vartojime, linksnių derinime. Dažniausi fonetinės interferencijos atvejai: trumpųjų balsių ilginimas, ilgųjų balsių trumpinimas, kirčiavimo klaidos ir dvigarsių tarimas. Pasakojimo užduotyse pasireiškia gramatinė interferencija, respondentų kalboje gausu linksnių, skaičiaus ir giminės kategorijų vartojimo, žodžių derinimo klaidų. Pasakojimo užduotyse taip pat buvo susidurta su leksikono skurdumo problema. Hipotezė, kad ikimokykliniame amžiuje pasireiškianti kalbinė interferencija su laiku nyksta, pasitvirtino.
The present study focuses on the problem of bilingualism in Visaginas Town and particularly on the interference of the Russian and Lithuanian languages. The study addresses a sociolinguistic problem which can be formulated in the following way: bilingual Visaginas residents’ native language skills are far from being perfect due to the interference of the Russian language, which is widely spoken in this town. Thus, the aim of the research was to analyze Visaginas town bilingual resident’s the Russian language interference in the Lithuanian language. In order to achieve the aim the following steps were taken. First of all, an in-depth overview of theoretical background of bilingualism and interference problems was provided and topicality of the analyzed problem was explained. Furthermore, a quantitative preschool parent questionnaire on biography facts of bilingual children language was designed and completed. Qualitative interviews served as a data collection method. The interviews were analyzed taken into consideration Visaginas town language interference in practical bilingualism. Later, a comparative method was used to confirm or reject the hypothesis that interference of bilingual Visaginas town residents disappears with age. The results indicate that the nationally mixed families adhere to the principle of \"one environment – one language, one person – one language\". Thus, in this way the formation of bilingualism is attempted to be balanced. Different types of interference were investigated and registered, which in turn confirms the hypothesis that the Russian language of bilingual residents interferes in the Lithuanian language. Most interference cases are phonetic and grammatical. The second most common type of interference is morphological and lexical, whereas code switching is the most uncommon. The respondents misunderstood words, distorted them, borrowed them from other languages by adding non-Lithuanian endings to Lithuanian words and connected words in an unusual way. Other grammatical interference cases were observed in application of Russian grammatical structures, particularly using conjunctions. It has been found out that many bilingual residents make phonetic errors, affected by linguistic and social Visaginas town environment, which is unfavourable to the formation of the correct pronunciation. The most common phonetic interference cases are: short vowel lengthening, shortening of long vowels, accentuation errors and diphthong pronunciation. The narrative tasks exposed grammatical interference. The respondent’s speech was full of the following errors: usage of wrong cases, number and gender categories and word combinations. The narrative tasks showed the problem of poor lexicon. It turned out that preschool language of the respondents has more cases of interference than adult language. However, it is obvious that language interference in preschool language disappears with age. Mistakes are an inseparable part of the learning process. Bilingual people are well aware of where, when and which language should be used. Thus, the hypothesis which proposed that preschool language interference disappears with age was confirmed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118879
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

64
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.