Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118869
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKocai, Elena-
dc.contributor.authorSasnauskaitė, Airida-
dc.date.accessioned2020-12-22T17:22:15Z-
dc.date.available2020-12-22T17:22:15Z-
dc.date.issued2013-01-04-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/118869-
dc.description.abstractDarbo tema: Socialinių ryšių vaidmuo emigracijoje ieškant darbo. Problema. Lietuvos gyventojų emigracija laikoma viena rimčiausių grėsmių šalies demografinei raidai, ūkio augimui ir kultūrinio savitumo išsaugojimui. Viena iš emigracijos priežasčių glūdi Lietuvos gyventojų nepasitenkinime savo pilietiniu statusu bei esama ekonomine bei politine situacija. Žmogus dirba tam, kad užtikrintų šeimos materialinę gerovę. Lietuvos ekonominė ir darbo rinkos situacija šiuo metu yra tokia, kad žemą kvalifikaciją turintis asmuo negali išmaitinti šeimos, o aukštą kvalifikaciją turintys nesugeba patenkinti šeimos poreikių.Emigracijoje labai svarbus yra socialinių ryšių vaidmuo. Tik bendraujant su draugais, draugų draugais ar pažįstamais gali atsirasti didesnė galimybė susirasti geresnį darbą užsienyje taip patgalima lengviau adaptuotis. Šio darbo tikslas: ištirti, kaip emigrantų turimi socialiniai ryšiai įtakoja jų darbo paieškas Didžiojoje Britanijoje. Darbo hipotezės: 1. Tikėtina, kad pagrindinė emigracijos iš Lietuvos į Didžiąją Britaniją priežastis yra ekonominė, t.y. siekimas financinės ir materialinės gerovės. 2. Tikėtina, kad ne visuomet sėkmingos darbo paieškos rezultatas priklauso tik nuo socialinių ryšių t.y. draugų, giminių, pažįstamų ar institucijų pagalbos; labai didelę reikšmę turi paties žmogaus noras bei įdėtos pastangos sėkmingai susirasti darbą. 3. Tikėtina, jog emigravus į Didžiąją Britaniją, Lietuvoje įgytas išsilavinimas netenka vertės, t.y. norint rasti geriau apmokamą darbą bei profesiškai tobulėti reikia mokytis svečioje šalyje. 4. Tikėtina, kad Didžiosios Britanijos darbdaviai emigrantus iš Lietuvos vertina teigiamai, kadangi dažnas lietuvis dirba daug geriau negu pats anglas; tai daro teigiamą poveikį ieškant darbo. Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, interviu su emigrantais iš Lietuvos. Darbo išvados: • Iš mūsų atlikto tyrimo galime spręsti, jog gyventojų migraciją pirmiausia sąlygoja ekonominės priežastys, tarp kurių ryškiausios nedarbas ir pajamų bei gyvenimo lygio skirtumas. Tyrimo metu informantai emigracijos priežastis įvardijo panašiai. Visus išvykti skatino noras susirasti gerai apmokamą darbą, užsidirbti, kadangi Lietuvoje šiuo metu jaunam žmogui tai padaryti yra labai sunku. Taigi, galima teigti, jog pirmoji iškelta hipotezė - Tikėtina, kad pagrindinė emigracijos iš Lietuvos į Didžiąją Britaniją priežastis yra ekonominė, t.y. siekimas financinės ir materialinės gerovės – pasitvirtino. • Tyrimo metu išaiškėjo, jog antroji hipotezė - Tikėtina, kad ne visuomet sėkmingos darbo paieškos rezultatas priklauso tik nuo socialinių ryšių t.y. draugų, giminių, pažįstamų ar institucijų pagalbos; labai didelę reikšmę turi paties žmogaus noras bei įdėtos pastangos sėkmingai susirasti darbą – pasitvirtino. Norint susirasti darbą svetur labai svarbu yra socialiniai ryšiai. Labai svarbu jau įsikūrusiųjų Didžiojoje Britanijoje artimųjų, draugų, giminių ar tiesiog pažįstamųjų palaikymas, kadangi jie gali nukreipti teisinga linkme, pvz., kur ieškoti būsto ar tiesiog pasiūlyti darbo agentūrų kontaktus. Tačiau nieko nėra svarbiau už paties norą, turi pats dėti pastangas, kad tau pasisektų. • Tyrimo duomenys rodo, jog daugumos atvykusių emigrantų darbo pobūdis neatitinka jų išsilavinimo, įgyto Lietuvoje ir dauguma neesa patenkinti savo darbo pareigomis. Darbdaviai neatsižvelgia, jiems tiesiog neįdomu, tai kokią specialybę įgijai savo šalyje. Dažnai emigrantai pretenduoja į daug žemesnes darbo vietas, negu nurodyta jų studijų baigimo atestatuose. Norintys gauti geriau apmokamą darbą turi įrodyti darbdaviui, ko jie esa verti ar tiesiog įgyti naują specialybę čia. Taigi trečioji hipotezė - Tikėtina, jog emigravus į Didžiąją Britaniją, Lietuvoje įgytas išsilavinimas netenka vertės, t.y. norint rasti geriau apmokamą darbą bei profesiškai tobulėti reikia mokytis svečioje šalyje – pasitvirtino. • Tyrimo duomenų analizė parodė, jog lietuvius emigrantus darbdaviai vertina teigiamai. Kadangi tik lietuvis gali dirbti taip sunkiai ir už mažą atlyginimą. Dauguma Didžiosios Britanijos piliečių nori lengvo ir gerai apmokamo darbo. Taigi sunkų darbą fabrikuose, statybose, gamyklose tenka dirbti lietuviams, kadangi kad ir tokį darbą dirbdami žino, jog uždirbs daugiau negu Lietuvoje. Taigi, ketvirtoji iškelta hipotezė - Tikėtina, kad Didžiosios Britanijos darbdaviai emigrantus iš Lietuvos vertina teigiamai, kadangi dažnas lietuvis dirba daug geriau negu vietiniai gyventojai; tai daro teigiamą poveikį ieškant darbo – pasitvirtino. • Atlikus tyrimą paaiškėjo, jog kiekvienas išvykstantysis į kitą šalį susiduria su būtinybe įsilieti į naują visuomenę ir taipogi pažinti naująją kultūrą. Adaptuotis kitoje šalyje labai padeda asmenybiniai žmogaus ypatumai, jo lūkesčiai, motyvacija, susijusi su migracija, gyvenimo patirtis, taip pat žinios apie naująją kultūrą bei sugebėjimas užmegzti naujus ryšius su vietiniais gyventojais. Apibendrinus emigrantų atsakymus tapo aišku, kad adaptuotis Didžiojoje Britanijoje sunkiau yra tiems, kurių prastos anglų kalbos žinios bei tiems, kurie neturi socialinio palaikymo. • Atlikus tyrimą tapo aišku, jog nė vienas iš apklaustųjų emigrantų kol kas į tėvynę sugrįžti neketina, tačiau įvardija tai kaip ateities planus. Beveik visi emigrantai, kurie dalyvavo apklausoje teigė, jog į tėvynę negrįš tol, kol nepasikeis t. y. nepagerės Lietuvos ekonominė ir politinė situacija. Kiekvienas ieško savo kelio į sėkmę, vieniems atrodo geriau likti ir iš visų jėgų stengtis pragyventi bei tenkintis minimalia mėnesine alga savo tėvynėje, tačiau yra tokių, kuriems minimalių gyvenimo sąlygų neužtenka, kurie nori kažko pasiekti, kažką turėti ir galų gale ateityje turėti ką pasiūlyti savo vaikams, todėl ir emigruoja, nes nori surasti savo vietą po saule.lt
dc.description.abstractThesis: The role ofsocial relationsof emigration in Great Britain to find work. Problem: Lithuanianmigration of the populationis consideredone of themost serious threats tothe country'sdemographic development,economicgrowth andpreservation ofculturalidentity. Nowadays, emigrationis oneof the most pressing social problems.One of thecauses ofemigrationlies inthe Lithuanian population not being content with theircivilstatus andthe currenteconomic and politicalsituation. Data onthe number ofemigrants is constantly changing,it is not always accurate and the reasons foremigrationare not stable and detailedanalysis is in sufficient. Man works for the familywealth. Lithuania's economic and labour marketsituation is nowsuch thatlow-qualified person cannotfeed afamily, and even a highly qualified person fails tomeetfamily needs. Emigrationisa very importantrole insocial relations. Just communicating with friends, friends of friends or acquaintancesmaybe an increasedpossibility of findinga better jobabroad andcanbe easily adopted. The aim of this work is to analyse howimmigrantsaffect theexistingsocial relationsin theirsearch for employmentin GreatBritain. Hypothesis: 1. It is likelythat the mainemigrationfrom Lithuaniato Great Britain is for economic reasons and the cost of living and pursuit of wealth. 2. It is likely that it is not always a lucky job search result, as it may depend only on the social networking for example friends, relatives, acquaintances or institutional support, it is important that humans with the same desire and efforts can find jobs successfully.It is likely thatemigrationto GreatBritainloses the value of Lithuanian educational attainment, in order toimprove, andfind a betterpaid job they need to study here. 3. It is likely that emigrating to Great Britain, lithuanians lose the value of their educational attainment in order to improve and find a better paid job, they need to learn here – was confirmed. 4. It is likelythat British employers react positively to lithuanian immigrants as they are prepared to work much longer hours and harder than the english people have negotiated. Research methods: literature analysis, interviews with emigrants. The conclusions: • Inourstudy it shows that thefirstmigration ofthe population is for economic reasons, among which the most striking is unemployment andincome andliving standards. The studyinformantsidentifiedemigration as being driven bya desireto leaveto findwell-paidwork, because in Lithuania, it is difficult to find a job for anyone.Sowe can say thatthe firsthypothesis- Mainemigrationfrom Lithuaniato GreatBritain causes is economic. The cost of living and the pursuit ofmaterial wealth-has been confirmed. • The studyrevealed thatthe secondhypothesis -not alwaysa successfuljob searchresult dependsonly on thesocial networking for example,friends, relatives, acquaintances or institutionalsupport, it is important that the same human desire and efforts are used to find a successful conclusion.Tofind a jobabroadis averyimportantsocialrelationship.It is important tohave established in UKrelatives, friends, relatives or just people who you know for support,because theycan targetthe right direction. For example, people know where to look forhousingorthey know where to find employment agenciesthat help us to find jobs.However,nothing ismore important thanthedesire tosucceed. • The datashows thatthe majority ofimmigrants with a skin or trade found that the education levels aquired in Lithuania – do not match British requirements. Unfortunately, employers are not interested, what speciality employees have gained in their own countries.Often,manyimmigrantsaspiringtojobs inlowerlevel thantheirgraduationcertificates.Those who wantto geta betterpaid job, they need to proveto their employer that they are worthy or simply acquire a newspeciality.Thus, the thirdhypothesis – emigrating to GreatBritain, Lithuanians, losethe value of their educational attainmentin order toimprove andfind a betterpaid job they need to learnhere -was confirmed. • Analysis of the datashowed thatLithuanian employees work long hours for little pay.In England the working week is shorter and the pay higher. Therefore, the fourth hypothesis- english employers are keen to employ lithuanians who are prepared to work more hours for less pay than the english worker - has proved. • The survey also foundthat eachimmigrant isconfronted with the needto integrate intoa new society,as well aslearna newculture.To adapt toanothercountry,contributes significantly tothe peculiaritiesof humanPersonality, his expectations, motivation, related tomigration,life experiences, as well as knowledge abouta new cultureand the ability tomake new contacts withthe locals.Summarizing theresponsesof emigrants, it became clear thatto adapt tothe UKisdifficultfor those withpoorEnglishlanguage skillsandthose withoutsocialsupport. • Following an investigation, it became clear that none ofthe interviewedmigrantshasany intentionto returnto their homeland, but identifiesit astheir futureplans.Nearlyall theimmigrantswho participated inthe surveysaid theywill not returnhome,for example, until the economic and politicalsituation changes in Lithuania.Anyonelooking for theirpathto success,onelooks betterto stay andmake every effort toliveandsettle forthe minimum monthlywagein their home countries, but there are thosefor whichthe minimumliving conditionsis not enough,who want toachievesomething, havesomethingin the futureand eventuallybe ableto offer theirchildren, so he emigratesbecause he wantsto find hisplace in the sun..en
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent55 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectemigracijalt
dc.subjectemigrantaslt
dc.subjectsocialiniai ryšiailt
dc.subjectsocialinis kapitalaslt
dc.subjecttarpasmeniai ryšiailt
dc.subjectimmigrationen
dc.subjectimmigranten
dc.subjectsocial relationshipsen
dc.subjectsocial capitalen
dc.subjectinterpersonal relationsen
dc.subject.otherSociologija / Sociology (S005)-
dc.titleSocialinių ryšių vaidmuo emigracijoje ieškant darbolt
dc.title.alternativeThe role ofsocial relationsof emigration in Great Britain to find worken
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.