Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118862
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Vaičiulytė, Vaida
Title: Šokis kaip socialinė kultūrinė veikla, telkianti Vilniaus miesto Karoliniškių mikrorajono bendruomenę
Other Title: Dance as a socio-cultural activity rallying community members together in Karoliniškės District
Extent: 74 p.
Date: 2-Jun-2016
Keywords: bendruomenė;šokis;socialinė veikla;kultūrinė veikla;dance;community;socio-cultural activity
Abstract: Socialinė kultūrinė veikla yra viena iš svarbiausių bendravimo formų, skatinančių burtis, kurti, bendradarbiauti, socializuotis, dalintis gerąja patirtimi. Socialinės kultūrinės veiklos oragnizavimas bedruomenėje gali sudaryti palankias sąlygas įvairios socialinės padėties, įvairaus amžiaus žmonėms realizuoti save socialinėje ir kultūrinėje veikloje. Vis dėl to išlieka atviras klausimas, kaip ir kokiais būdais bei priemonėmis galime paskatinti šiuolaikinę didmiesčio visuomenę bendrauti, aktyviai veikti, telktis į bendruomenes, kurti socialinius kultūrinius projektus, renginius ir kitas veiklas, kur yra tiek daug pasirinkimo galimybių, pramogų ir kitų veiklų. Taigi kyla probleminiai klausimai: Kaip šokio veikla gali padėti telkti miesto mikrorajono bendruomenę? Kaip galima panaudoti šokio veiklą telkiant didmiesčio bendruomenę? Mokslinei problemai atskleisti keliamas tyrimo tikslas – išanalizuoti šokio veiklą, kaip Vilniaus miesto Karoliniškių mikrorajono bendruomenės telkimo veiksnį. Tikslo įgyvendinimui keliami tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti Karoliniškių mikrorajono bendruomenės kultūrinę ir socialinę veiklą. 2. Išanalizuoti socialinės kultūrinės veiklos bendruomenėje sampratą. 3. Išsiaiškinti bendruomenės veiklos organizavimo specifiką, funkcijas. 4. Išryškinti Karoliniškių mikrorajono bendruomenės požiūrį į šokio veiklą bei jos organizavimo pobūdį bendruomenėje. 5. Išsiaiškinti Karoliniškių mikrorajono bendruomenės narių motyvacijas, skatinančias įsitraukti į bendruomenės veiklą. Siekiant atskleisti tyrimo problemą, taikytas pusiau struktūruoto interviu, stebėjimo metodai ir kokybinės duomenų analizės metodai. Tyrimo metu išryškėjo, jog šiuolaikinio šokio veikla bendruomenėje yra suprantama, kaip prasmingo užimtumo, aktyvaus poilsio, savęs realizavimo, asmenybės augimo, bendravimo ir bendradarbiavimo priemonė. Kokybinio tyrimo analizė atskleidė, kad Vilniaus miesto Karoliniškių bendruomenė, organizuodama neformalaus ugdymo veiklas, renginius ar projektus, sulaukia aktyvaus bendruomenės narių palaikymo ir naujų narių įsitraukimo į bendruomenę. Taigi galime daryti prielaidą, kad organizuojama šiuolaikinio šokio veikla bendruomenėje paskatina naujų narių įsitraukimą ne tik į neformalaus ugdymo šokio užsiėmimus, bet ir į bendruomenės veiklą bei jos organizuojamus renginius, stovyklas, parodas, projektus, festivalius, kuriuose yra galimybė pasirodyti ir prisidėti prie jų organizavimo, inicijavimo. Tyrimo rezultatai parodė, kad bendruomenės nariai teigiamai vertina šokio veiklą, kaip kultūrinę socialinę ir edukacinę veiklą, kuri suartina bendruomenės narius per organizuojamus šokio užsiėmimus, renginius ar projektus.
Socio-cultural activity is one of the most important forms of communication, which encourages gathering together, creation, collaboration, socialisation and sharing of good experience among members of society. Organisation of socio-cultural activities in a community provides people of different social status and from different age groups with favourable conditions for their self-realisation in social and cultural activities. However, the question remain open as to how and employing what forms and means it is possible to encourage members of contemporary city community to communicate, to eagerly involve in activities, to establish communities, to develop socio-cultural projects, to organise events and other activities, which offer a wide choice of opportunities and entertainments. The following problem questions are formulated: How can dance activities facilitate rallying of a community in a city district? How can dance activities be employed bringing members of a city community together? To reveal the research problem, the following goal of the research was formulated: to analyse dance activities as a factor of rallying the community members in Karoliniškės District in Vilnius. The goal was implemented through the following objectives of the research: 1. To disclose cultural and social activities in the community of Karoliniškės district. 2. To analyse the concept of socio-cultural activities in the community. 3. To identify the specifics and functions of organisation of activities in the community. 4. To highlight the attitude of members of the Karoliniškės community towards dance activities and nature of its organisation in the community. 5. To identify motivation of the members of the community for engagement into activities in the Karoliniškės community. Seeking to reveal the problem of the research, the methods of semi-structured interview, observation and qualitative and quantitative data analysis were used. The research revealed that contemporary dance activities in the community are understood as a means of meaningful pastime, active recreation, self-realisation, personality growth, collaboration and communication. The analysis of the qualitative research data showed that organising activities, events or projects of non-formal education, the Karoliniškės community in Vilnius receives active support from its community members and new members eagerly join it. Thus, it can be assumed that the organised activities of contemporary dance promote not only involvement of new members into contemporary dance related events but also their participation in other events, camps, exhibitions, projects or festivals organised in the community, which also provide opportunities for new members’ contribution to their organisation and initiation. The research data disclosed that the community members expressed positive evaluation of dance activity as a socio-cultural and educational activity, which brings community members closer during dance classes, events or projects organised by the community.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118862
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.