Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118849
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Jakovleva, Aliona
Title: Ugdomojo vadovavimo taikymas technologijų pamokose
Other Title: Coaching application in technology class
Extent: 76 p.
Date: 1-Jun-2016
Keywords: ugdomasis vadovavimas;technologinis ugdymas;technologijų mokytojas;coaching;technology class;technology teacher
Abstract: Magistro baigiamojo darbo tema yra aktuali, nes šiuolaikinio ugdymo proceso organizavimo problema yra siekis parinkti ugdymo turinio pateikimo būdus, padedančius atsiskleisti ugdytinio individualybei, jo saviraiškai, priimti informaciją ir įsilieti į ugdymo procesą atsižvelgiant į asmenybės skirtumus, individualų mokymosi stilių. Vienas iš tokių modelių – Ugdomasis vadovavimas. Technologinio ugdymo turinys ir kontekstas dėl savo plačių veiklos galimybių sudaro ypač palankias sąlygas besimokančiojo saviraiškai plėtoti, atskleisti, kurti ir ugdyti mokinių grupinę ir individualią atsakomybę, jų savarankiškumą praktinėje veikloje. Darbo tikslas – atskleisti ugdomojo vadovavimo taikymo galimybes technologijų pamokose. Siekiant tikslo iškelti uždaviniai: 1) remiantis moksline, dalykine, metodine literatūra ir pagrindiniais švietimo dokumentais atlikti ugdomojo vadovavimo apibrėžties ir ugdymo(si) sampratų analizę, 2) išanalizuoti ugdomojo vadovavimo taikymo galimybes technologiniame ugdyme, 3) ištirti mokytojų požiūrį į ugdomąjį vadovavimą per technologijų pamokas, 4) atskleisti ugdomojo vadovavimo specialistų nuomonę apie ugdomojo vadovavimo taikymą bendrojo ugdymo mokyklose per technologijų pamokas. Tyrimo metodai: teorinis (mokslinės literatūros ir švietimą reglamentuojančių dokumentų verslumo kompetencijos raiškos analizė), empiriniai (anketinė apklausa, interviu). Tyrimo imtis: tyrime dalyvavo 141 technologijų mokytojas. Interviu sutiko duoti 7 ugdomojo vadovavimo specialistai. Išvados Išanalizavus Technologijų pagrindinio ir vidurinio ugdymo(si) programas galima teigti, kad dalyko programose verslumas yra integruotas, todėl Technologijų bendrosios programos sudaro tvirtą pagrindą ugdyti mokinių verslumą per technologijų pamokas. Daugumą mokytojų sutinka su tuo, kad ugdomojo vadovavimo modelis padeda išsiaiškinti ugdytinio laimėjimus, atskleisti jau esamas gerąsias patirtis, leisti pasinaudoti jau esama patirtimi, skatina ugdytinio mokymąsi, padeda ugdytiniui pamatyti problemą iš kitos perspektyvos, padeda išsiaiškinti ugdytinio siekius ir tikslus. Ugdomasis vadovavimas kaip metodas tinka technologijų pamokoms, technologijų mokytojai rekomenduotų taikyti ugdomojo vadovavimo metodą savo kolegoms. Ugdomojo vadovavimo specialistai (koučeriai) ugdomojo vadovavimo taikymą technologijų pamokose vertina palankiai, jie pabrėžia, kad dalyko savitumas leidžia įvairiai pritaikyti metodą ir išbandyti jo galimybes. Mokytojams yra būtini ugdomojo vadovavimo mokymai, seminarai, kurių metu mokytojai įgytų praktinių įgūdžių, o įgytą patirtį sėkmingai naudotų pamokų metu.
Master's thesis topic is relevant because the main problem of the modern educational process organization is to choose the curriculum presentation techniques that help reveal the learner's individuality, self-expression, to receive information and to carry out the educational process taking into account the differences in personality, as well as individual learning styles. One of such education models is coaching. Technological education content and context, because of their extensive operational capabilities, constitute the most favorable conditions for the development of the learner's self-expression, there is a possibility to reveal, to create and develop group and individual responsibility, their independence in practice. Objective - to reveal the possibilities of applying coaching techniques in technology lessons. The following tasks were set in order to achieve the objective: 1) on the basis of scientific, professional, methodical literature and basic educational documents, carry out the definition and development (learning) concept analysis of coaching, 2) to analyze the opportunities of coaching in technological education, 3) to investigate the teachers' approach to coaching during technology lessons, 4) reveal the expert opinion on the application of coaching during technology lessons carried out in general education schools. Research methods: theoretical (literature and education documents entrepreneurial competence expression analysis), empirical (questionnaire, interview). Sample: 141 technology teachers participated in the research. 7 coaching specialists agreed on participating in an interview. Conclusions After analyzing the programs of technological education in basic and secondary education (learning) institutions, it can be said that the subject of entrepreneurship is integrated, and Technology Framework Programme provides a solid foundation to develop students' entrepreneurship through technology lessons. Most teachers agree with the fact that the coaching model helps identify learner achievements, reveal the already existing qualities of experience, to benefit from already existing experience, promotes learning, helps the learner to see the problem from a different perspective, as well as helps to clarify the learner's aspirations and goals. Coaching is deemed to be a suitable method for technology lessons, technology teachers recommend the application of the coaching approach to their colleagues. Coaching specialists endorse the application of coaching in technology lessons. They stress that the specificity of the course allows to apply certain adjustments to the method and to test its capabilities. Teachers should participate in coaching training, seminars, in order to acquire practical skills and experience that could be successfully used during the lessons.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118849
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 1, 2021

Download(s)

1
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.