Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118832
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Andriušis, Vincas
Title: Integralus ugdymas ir jo vadyba
Other Title: Integral development and management
Extent: 100 p.
Date: 6-Jun-2016
Keywords: integralus ugdymas;edukologija;švietimas;integral development;education;management
Abstract: Šiuolaikiniam pasauliui būdinga vis labiau spartėjanti gyvenimo realijų kaita. Keičiasi žmogus - keičiasi pasaulis. Pasaulis tampa globaliu ir visos žmogaus veiklos sritys integruojasi į bendras, tampriai susijusias, pasaulines sistemas. Tačiau žmoguje ugdoma individualistinė vartotojiška pasaulėžiūra lieka nepakitusi ir neatitinka naujų, integralių dėsnių, diktuojamų sąlygų. Šis žmogaus individualistinės pasaulėžiūros ir vis stipriau susijusių visų žmogaus veiklos sistemų, turinčių veikti pagal integralius dėsnius, neatitikimas trikdo natūralų gamtos integralumo pasireiškimo žmogaus veikloje procesą, tuo sukeldamas krizę visose žmogaus veiklos srityse. Tai meta rimtą iššūkį švietimo sistemai, kurios pareiga rasti būdą kaip sukurti tokią švietimo sistemą, kuri galėtų kuo efektyviau ir sklandžiau pakeisti žmogaus individualistinį požiūrį į pasaulį - integraliu, kuris atitiktų ir koreliuotų su gamtos integralumo pasireiškimo žmogaus lygmenyje būtinybe. Šiai problemai spręsti darbe yra siūlomas integralaus švietimo ir ugdymo metodas, bei jo instrumentai, kuriuos integraliai taikant ne tik švietimo įstaigose, bet ir visoje visuomenėje apskritai, galima būtų kurti integralią visam pasauliui atvirą visuomenę, atitinkančia integralios gamtos keliamus reikalavimus. Pagrindinis integralios metodikos ugdymo tikslas - keisti žmogaus individualistinę sąmonę į integralią. Tyrimo rezultatai parodė kad metodas yra veiksmingas, lengvai priimamas, duoda teigiamus rezultatus visose tirtose socialinėse grupėse.
Contemporary world is characterized by increasingly accelerating change in realities of life. Man is changing - the world is changing. The world is becoming global and all human activities are integrating into common, closely inter-related global systems. However, individualistic consumerist outlook educated in the person remains unchanged and does not meet the new integral laws, dictated conditions. This discrepancy of human individualistic outlook and increasingly related human activities’ systems, which have to operate under integral laws, is disturbing the process of natural integrity manifestation in human activity, causing a crisis in all spheres of human activity. This raises a serious challenge for the education system, the duty of which is finding a way to create an education system that can most efficiently and smoothly change person's individualistic view of the world into an integral one, consistent with and correlated with the necessity of natural integrity manifested on the human level. To address this problem, integral education and development method is proposed in this work, together with its instruments, by applying which integrally, not only in education institutions, but also in society as a whole, it is possible to create an integral society open to the world, corresponding to the requirements of integral nature. The main objective of integral development methodology - to change individualistic human consciousness into an integral one.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118832
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

117
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.