Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118824
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Leščinskaitė, Roberta
Title: Mergaičių ir berniukų ugdymas pradinių klasių šokio pamokose
Other Title: The education of girls and boys in the dance lessons of the primary school classes
Extent: 76 p.
Date: 2-Jun-2016
Keywords: mergaitės;berniukai;ugdymas;šokis;girls;boys, education;dance
Abstract: Viena didžiausių ir aktualiausių problemų mokykloje šiais laikais yra faktas, jog, nepaisant ankstesniais laikais vyravusio įsitikinimo, kad vyrai už moteris protingesni, berniukai, lyginant su mergaitėmis, atsilieka – tai atskleidžia daugybė iki šiol atliktų tyrimų. Panaši situacija vyrauja šokio pamokose – pastebimas žymus berniukų motyvacijos šokio pamokose stygius. Mokslininkai reiškia prielaidą, jog nesėkmės pradinių klasių šokio pamokose ir apskritai ugdymo procese galimai lemiamos skirtingiems mergaičių ir berniukų žinių įsisavinimo būdams įtaką darančių lyčių skirtumų ignoravimas formuojant darbo metodus ugdymo procese. Kadangi šokis – viena iš glaudžiai stereotipų apipintų sričių, visuomenėje įsišakniję lyčių stereotipai taip pat pripažįstami kaip ne mažiau neigiamą įtaką darančiu veiksniu. Svarbi tampa problema – kaip šokio pamokoje derėtų ugdyti mergaites ir berniukus ir kaip pamokos metu jiems socialiai teisingai paskirstyti dėmesį išvengiant stereotipinių klišių. Magistro darbo tema – mergaičių ir berniukų ugdymas pradinių klasių šokio pamokose. Kaip tyrimo objektas išskirtas mergaičių ir berniukų ugdymas pradinių klasių šokio pamokose, tyrimo tikslas – išsiaiškinti mergaičių ir berniukų ugdymo ypatumus pradinių klasių šokio pamokose. Šiam tikslui įgyvendinti kelti pagrindiniai uždaviniai: apžvelgti mergaičių ir berniukų skirtumus, atsiskleidžiančius pradinių klasių šokio pamokose; išsiaiškinti mokytojo požiūrį į mergaičių ir berniukų skirtumus, atsiskleidžiančius pradinių klasių šokio pamokose; išsiaiškinti mergaičių ir berniukų ugdymo metodus pradinių klasių šokio pamokose. Tyrimo duomenys atskleidė, jog dauguma mokytojų šokio pamokose bent dalinai pastebi mergaičių ir berniukų skirtumus, atsiskleidžiančius šokio pamokose, bet ne visi mokytojai atsižvelgia į tai savo pamokose. Negana to, nors ir pradinių klasių šokio dalyko mokytojai neigia savo pamokose diferencijuojantys mokinius pagal lytį, daugelio jų veikla šokio pamokose, kaip ir požiūris bei santykis į mergaites ir berniukus šokio pamokoje vis dar stipriai veikiami lyčių stereotipų, o skirtingi mergaičių ir berniukų ugdymo metodai šokio pamokose nepasitelkiami.
One of the biggest and most relevant problems in school today is the fact that despite the belief that was rampant in earlier times, that men are more intelligent than women, the boys when compared to girls are lagging - that is revealed by many prior researches. The similar situation is prevailing in the dance lessons as well, the substantial lack of motivation from boys is observed during the dance lessons. The scientists presume that failures during the dance lessons of the primary classes and of the educational process in general, are possibly decisive for the different methods of knowledge accumulation of boys and girls and in the ignoring of the influential gender differences when forming the work methods in the process of education. Since the dance is one of the closely stereotype knit fields, the gender stereotypes that are deeply rooted in the society are recognized as the factor with no lesser negative influence. The important problem is how the boys and girls should be educated during the dance lesson and how the attention should be properly socially divided amongst them with the avoidance of the stereotypical cliches. Master's thesis theme - the education of girls and boys in the dance lessons of the primary classes. The discerned subject of research is the education of girls and boys in the dance lessons of the primary classes, the objective of the thesis is to identify the peculiarities of the education of girls and boys in the dance lessons of the primary classes. The main problems raised to achieve this objective: the overview of differences of girls and boys that are revealed in the dance lessons of the primary classes; understand the teacher's view of the differences of girls and boys that are revealed in the dance lessons of the primary classes; ascertain the educational methods of girls and boys during the dance lessons of the primary classes. The data of the research revealed that most of the teachers during the dance lessons at least partially notice the differences of girls and boys that are revealed in the dance lessons, however not all teachers consider them during their lessons. Moreover, while the teachers of the primary classes dance subject deny that they differentiate the schoolchildren in their lessons on the basis of gender, the activity of most of them during the dance lessons, as well as the point of view to and the relationship with girls and boys during the dance lesson are still strongly influenced by the gender stereotypes, and the different educational methods of girls and boys in the dance lessons are not employed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118824
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
roberta_lescinskaite_md.pdf777.75 kBAdobe PDF   Until 2021-06-01View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on May 1, 2021

Download(s)

3
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.