Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118816
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Zdanevičiūtė, Raminta
Title: Ikimokyklinio amžiaus vaikų konfliktų sprendimo strategijos žaidime ir empatijos raiška
Other Title: Preschool children‘s conflict resolution strategies in play and expression of empathy
Extent: 80 p.
Date: 30-May-2018
Keywords: konfliktų strategijos;žaidimas;empatija;conflicts strategies;play;empathy
Abstract: Šiuo darbu buvo siekiama išanalizuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų konfliktų sprendimo strategijas žaidime ir empatijos raišką. Mokslinių tyrimų, nagrinėjančių kaip susiję konfliktų sprendimo strategijos, vaikų žaidimo lygis ir empatijos raiška, nėra daug, todėl tai parodo temos aktualumą ir naujumą. Tyrimo uždaviniai: 1. Įvertinti ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimo lygį. 2. Ištirti ikimokyklinio amžiaus vaikų empatijos raišką. 3. Išsiaiškinti dėl ko dažniausiai žaisdami konfliktuoja ikimokyklinio amžiaus vaikai grupėje. 4. Išanalizuoti, kokias konfliktų sprendimo strategijas naudoja ikimokyklinio amžiaus vaikai žaidybinėse situacijose. 5. Ištirti ikimokyklinio amžiaus vaikų empatijos, žaidimo lygio ir taikomų konfliktų sprendimo strategijų sąsajas. Tyrimas buvo sudarytas iš dviejų etapų: 1. Stebėjimas. 2. Nebaigtų konfliktinių situacijų metodas, kuris sukurtas šio darbo autorės. Tyrime dalyvavo 12 ikimokyklinio amžiaus vaikų (5 mergaitės, 7 berniukai), kurių amžius 4–6 metai (vidurkis - 60 mėnesių). Tyrimo rezultatai parodė, kad berniukų ir mergaičių žaidimo lygiai skiriasi nežymiai, dominuoja 2 ir 3 žaidimo lygiai. Daugiau mergaičių nei berniukų pasižymėjo stipriai išreikšta empatija. Ikimokyklinio amžiaus vaikai žaisdami grupėje dažniausiai konfliktuoja dėl: žaislų, žaidimo taisyklių ir destruktyvios lyderystės. Berniukai, spręsdami konfliktus, dažniausiai naudoja fizinę agresiją, konkurenciją ir kompromiso paiešką. Mergaitės, spręsdamos konfliktines situacijas, dažniausiai naudoja konkurenciją ir prisitaikymą. Atsakant į paskutinį išsikeltą tyrimo uždavinį, nebuvo pastabėta jokių sąsajų tarp ikimokyklinio amžiaus vaikų empatijos, žaidimo lygio ir taikomų konfliktų sprendimo strategijų.
The aim of the study – to examine preschool children‘s conflict resolution strategies in play and expression of empathy. There are not many types of research that investigate the links between conflict resolution strategies, level of children's play and expression of empathy which indicates the relevance and novelty of the topic. Specifically, the study has five goals: 1. To evaluate the level of play of pre-school children. 2. To explore the expression of pre-school children’s empathy. 3. To understand why most often pre-school children conflict between each other while playing in group. 4. To analyze what kind of conflict resolution strategies pre-school children use in play situations. 5. To explore the links between pre-school children’s empathy, level of play and conflict resolution strategies. The study consisted of two stages: 1) Observation; 2) The method of unfinished conflict situations, that was created by the author of this study. The study involved 12 pre-school children (5 girls, 7 boys). Subjects ranged in age from 4 to 6 years (average - 60 months). The results of the study showed that the levels of play of boys and girls varied slightly, dominated by levels 2 and 3. More girls than boys were marked by strongly expressed empathy. In play situations pre-school children most often conflicted for: toys, play rules and destructive leadership. Boys often used strategies of physical aggression, competition, and compromise to deal with conflicts. Girls often used competition and adaptation to deal with conflict situations. In response to the latest goal of this research, there was no link between the empathy of children of pre-school age, the level of play and the strategies used to resolve conflicts.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118816
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

43
checked on May 1, 2021

Download(s)

45
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.