Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118800
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMazolevskienė, Aldona-
dc.contributor.authorŽukauskaitė, Dovilė-
dc.date.accessioned2020-12-22T17:18:40Z-
dc.date.available2020-12-22T17:18:40Z-
dc.date.issued2017-06-02-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/118800-
dc.description.abstractSkaitymo ir rašymo kaitos, kaip būtino šiuolaikinės visuomenės pagrindo, mokymosi problema šiai dienai aptariama daugelio pasaulio šalių dokumentuose – švietimo įstatymuose, švietimo strategijose, švietimo programose, ataskaitose ir pan. Nepaisant geresnių bendro švietimo ir mokymo veiklos rezultatų Europos Sąjungoje, kalbant apie svarbiausią raštingumo gairę – rezultatai iš esmės blogėja (Bendrieji gebėjimai kintančiame pasaulyje, 2009). Nors švietimo pokyčiai Lietuvoje vyksta (pvz. patvirtinti nauji: ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas (2014); priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (2016), tačiau daugelis ikimokyklinio ugdymosi pedagogų naujovių vengia ir dirba senais metodais, kurie turi įtakos tolimesnei mokymuisi mokykloje. Šios teorinės įžvalgos leidžia manyti, kad mokantis skaityti ir rašyti pedagogas labiau orientuojasi į tiesioginį vaikų mokymą (gebėjimą iššifruoti spausdintą tekstą popieriuje), tačiau svarbesniu reikėtų laikyti spontanišką ir paskatintą paties vaiko multimodalinį mokymąsi žaismingoje aplinkoje, kuris atsirastų iš vaiko noro pažinti, atrasti, patirti, sužinoti. Tyrimo objektas - Multimodalinio vaikų mokymosi skaityti ir rašyti apraiškos ugdymo(si) procese. Tyrimo tikslas - atskleisti multimodalinio mokymosi skaityti ir rašyti raišką ikimokyklinio ugdymo kontekste. Tyrimo uždaviniai: 1. Remiantis moksline, pedagogine, teisine literatūra apibrėžti multimodalinio mokymosi skaityti ir rašyti sampratą ir ypatumus. 2. Aptarti multimodalinio mokymosi taikymo galimybes vaikų skaitymo ir rašymo mokymosi kontekste. 3. Įvertinti vaikų multimodalinio mokymosi skaityti ir rašyti raišką įprastoje grupės aplinkoje. 4. Atskleisti priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogų patirtį, aiškinantis multimodalinio mokymosi skaityti ir rašyti raišką ugdymosi procese. Tyrimo metodai: • Teorinės literatūros analizė; • Stebėjimas; • Pusiau struktūruotas interviu. Šiuo atliktu tyrimu išryškėjo, kad keičiasi požiūris į mokymąsi skaityti ir rašyti. Kintantys, žaismingi ir patrauklūs pedagogų darbo metodai, priemonės, kuriama stimuliuojanti aplinka, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius ir asmenybes. Vaikams šis mokymosi pasikeitimas suteikia daug teigiamų emocijų, jie nebijo klysti, eksperimentuoti, bandyti ir taip patys kuria mokymosi prasmes. Multimodalinis mokymasis – nauja ir efektyvi mokymo forma, kurios dėka kiekvienas vaikas gali išmokti skaityti ar rašyti, atsižvelgiant į skirtingus poreikius, interesus, norus ir pomėgius.lt
dc.description.abstractReading and writing is crucially important to modern society, nowadays learning issues are being discussed in majority of worldwide documentations - education law, education strategies, education programs, reports and etcetera. Despite better results in education and training performance in European Union, having in mind the most important literacy aspect – results significantly decreased (General abilities in changing world, 2009). Although the educational changes are being implemented in Lithuania (for example approved new pre-school-age children achievement description (2014); pre-school education framework program (2016)), however the majority of pre-school teachers avoid innovations and still apply old methods, which have an impact on further learning at school. These theoretical insights suggest that educator is more orientated to direct reading and writing teaching (ability to decipher printed text). Nevertheless spontaneous and encouraged child’s multimodal learning in playful environment, which arise from child’s desire to learn, to discover, to experience, to find out should be considered more important. Research object – appearance of children multimodal learning reading and writing in education processes Research purpose – reveal multimodal learning reading and writing appearances in pre-school education context. Research propositions: 1. To define the concept and features of multimodal learning to read and write based on the scientific, educational, legal literature. 2. To discuss multimodal learning opportunities in children reading and writing context. 3. To rate children multimodal learning to read and write appearances in usual environment. 4. To reveal the experience of pre-school teachers’, interpreting multimodal learning to read and write appearances in educational process. Research methods: • Theoretical literature; • Monitoring • Semi-structured interviews After the research it became clear that attitude towards learning how to read and to write is changing. Changing, playful and appealing teacher’s work methods, tools, stimulating environment is created, taking into account each child's individual needs and personalities. Such change of a learning gives a lot of positive emotions, they are not afraid to make mistakes, to experiment, test and this is the way how they create learning meanings. Multimodal learning – new and effective form of learning which helps children to learn how to read and write depending on different needs, interests, desires and passions.en
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent87 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectmultimodalinis mokymasislt
dc.subjectskaitymas ir rašymaslt
dc.subjectpriešmokyklinis ugdymaslt
dc.subjectmultimodal learningen
dc.subjectlearning to read and writeen
dc.subjectpre-school educationen
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titleMultimodalinis mokymasis skaityti ir rašyti ikimokyklinio ugdymo įstaigojelt
dc.title.alternativeTeaching how to read and write by using multimodal learning in pre-school educational institutionsen
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextembargo_20210602-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptMokytojų rengimo institutas-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
dovile_zukauskaite_md.pdf1.31 MBAdobe PDF   Until 2021-06-02View/Open
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on May 1, 2021

Download(s)

11
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.