Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118795
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Jakubkienė, Eglė
Title: Pritaikytų ir individualizuotų ugdymo programų įgyvendinimas Lietuvos mokyklose
Other Title: Implementation of personalised and individualised programmes in Lithuanian schools
Extent: 56 p.
Date: 1-Jun-2016
Keywords: specialieji ugdymosi poreikiai;pritaikyta programa;individualizuota programa;specialusis ugdymas;special needs;special education;implementation programmes;personalised programmes
Abstract: Pagrindinis specialaus ugdymo principas – pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias ugdymo programas, skirtas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdyti. Siekiant ištirti mokytojų naudojamas strategijas rengiant pritaikytas ir individualizuotas ugdymo programas buvo atliktas šis tyrimas. Tyrimo tikslas - ištirti mokytojų naudojamas strategijas, rengiant pritaikytas ir individualizuotas ugdymo programas. Šiam tikslui pasiekti išsikelti uždaviniai, apimantys teorinę mokslinės literatūros bei specialųjį ugdymą reglamentuojančių dokumentų analizę, mokytojų nuostatų į ugdymo turinio individualizavimo įvertinimą, pedagogų taikomų ugdymo turinio individualizavimo strategijų nustatymą, profesinio bendradarbiavimo kryptis. Tyrimo problema: kokias strategijas naudoja mokytojai rašydami pritaikytas ir individualizuotas ugdymo programas, kaip jas įgyvendina. Atliekant tyrimą vadovautasi kokybinės turinio analizės strategija. Tiriant pedagogų nuomonę apie pritaikytų ir individualizuotų ugdymosi programų rengimą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, informacija buvo renkama inicijuojant kryptingą giluminį interviu. Atlikti šeši interviu su mokytojais, rengiančiais pritaikytas ir individualizuotas ugdymosi programas. Anketinės apklausos metodas taikytas norint išsiaiškinti mokytojų bendradarbiavimo kryptis ir pritaikytų bei individualizuotų ugdymo programų įgyvendinimą Lietuvos mokyklose. Analizuojant tyrimo metu gautus duomenis, nustatyta, kad ugdytojai daugiau patirties turi rengdami pritaikytas ugdymosi programas. Daug laiko skiria individualių užduočių rengimui, ugdymo turinio diferencijavimui. Mokytojai, įgiję aukštesnę pedagoginę kvalifikaciją, mažiau dėmesio pamokoje skiria mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Rengdami pritaikytas ir individualizuotas ugdymosi programas ugdytojai nelinkę bendradarbiauti su mokinio, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvais. Labiau su pagalbos mokiniui specialistais bendradarbiaujama rengiant ir įgyvendinant pritaikytas ugdymo programas. Ugdytojai palankiausiai vertina specialaus pedagogo pagalbą. Rengdami individualizuotas ugdymosi programas pedagogai linkę dirbti individualiai.
The main principle of special education - to personalise and individualise the general education programmes for students with special needs. In order to investigate the strategies used by teachers in developing the personalised and individualised education programmes this study has have been carried out. The aim of the research is to investigate the strategies applied by teachers preparing individualised and personalised education programmes. Achieving this aim required setting the tasks of covering the analysis of the theoretical literature and documents regulating special education, the assessment of teachers' attitudes towards the curriculum customisation, identifying the strategies applied by teachers in curriculum individualisation; the directions of professional cooperation. The research problem: what strategies do teachers use in developing individualised and personalised education programs, how do they implement them. The study was conducted using the qualitative content analysis approach. During the investigation of teachers' views on preparing personalised and individualised educational programmes for students with special educational needs, information was collected by initiating targeted in-depth interviews. Six interviews with teachers preparing individualised and personalised education programmes were completed. The questionnaire method was employed to identify the directions of teacher collaboration and the implementation of personalised and individualised education programmmes in Lithuanian schools. The analysis of the acquired data showed that educators have more experience with the preparation of personalised education programmes. They spend a lot of time on preparing individual tasks, curriculum differentiation. Teachers who have obtained a higher pedagogical qualification tend to focus less on the students with special educational needs during the lessons. While preparing individualised and personalised education programmes teacher are reluctant to work with the parents of pupils who have special educational needs. Specialists in helping students are likely to be cooperated with in developing and implementing education programmes. Educators tend to appreciate the support of special pedagogue. In preparing individualised educational programmes teachers are inclined to work individually.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118795
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.