Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118779
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kozubovskienė, Jūratė
Title: Globos namų ugdytinių gerovė kaip pozityviosios socializacijos prielaida
Other Title: Children's welfare in care institutions as precondition for positive socialisation
Extent: 78 p.
Date: 14-May-2007
Keywords: vaikai;gerovė;socializacija;childrens;positive;socialisation
Abstract: Visapusiškam vaiko vystymuisi reikalingas emocinis – materialinis gerbūvis. Vaiko gerovė – tai meilė, saugumo jausmas, galimybė vaikui save realizuoti ir tobulėti. Susiklosčius nepalankiom socialinėms šeimos aplinkybėms: nedarbas, piktnaudžiavimas alhoholiu, skurdas ir smurtas, socialinės rizikos vaikų skaičius padidėja. Tokia aplinka žaloja vaiką, nepatenkina pagrindinių vaiko poreikių, tai daro neigiamą įtaką vaiko vystymuisi. Pozityvios socializacijos procese pagrindinis veikėjas – vaikas. Vaiko gerovė tiesiogiai susijusi su valstybės vykdoma socialine politika. Valstybė ir visuomenė jaučia atsakomybę už vieną labiausiai pažeidžiamą gyventojų grupę – vaikus. Pozityvioji socializacija – išmokimo procesas, tiesiogiai susietas su vaiko gerove ir yra ugdytinio geresnio gyvenimo kokybės prielaida. Siekiant gauti patikimų žinių iš tiesioginio patyrimo buvo atliktas kokybinis tyrimas – ekspertų apklausa. Apklausta 25 ekspertai, tai socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas, savivaldybės atstovas, atsakingas už socialin�� politiką, globos namų vadovai (vadybininkai), auklėtojai, nevyriausybinių globos namų administracijos atstovai. Tyrimas parodė, kad priemonės, padedančios pagerinti globos institucijų kokybę – vaikų skaičiaus sumažinimas, materialinio gerbūvio gerinimas. Taip pat svarbu pozityvus mikroklimatas ir organizacijos kultūra, dirbančiųjų su ugdytiniu globos institucijoje kompetencija. Išanalizavus ekspertų nuomones, galima teigti, kad norint išspręsti vaiko gerovės problemas ir kad ugdytinių pizityvi socializacija taptų efektyvesnė, būtina sudaryti kiekvienam vaikui maksimaliai vienodo starto galimybes (ugdymo kaštai). Visuomenę sudaro daugybė tarpusavio ryšiais susijusių institucijų, kurios daro įtaką vaiko pozityviai socializacijai. Reikalingas socialinis-pedagoginis darbas siekiant atstatyti tarpasmeninius ryšius tarp vaiko ir jo tėvų ir kitų jam svarbių asmenų.
For comprehensive development of a child emotional-financial is necessary. Child’s wellbeing is love, sense of security, possibilities for self-realisation and self-perfection. Under unfavourable social circumstances in the family, unemployment, excessive drinking, poverty and violence, as well as number of children at social risk increase. Such an environment damages a child, cannot satisfy his basic needs, and that in turn makes a negative impact on child’s development. In the process of positive socialisation the leading player is the child. Child’s welfare is directly related to State’s line of social policy. The state and the society take responsibility for one of the most vulnerable group – children. Positive socialisation is the process of learning directly coherent with child’s wellbeing and is prerequisite for higher quality of his life. With the purpose of receiving the reliable knowledge from direct experience, the qualitative survey – expert interviews were conducted. 25 experts were interviewed: the representative of Ministry of Social Security and Labour, the Municipality representative responsible for social policy, managers and educators of foster home, representatives of non-governmental foster home’s administration. The survey results showed that means contributing to quality improvement of care institutions are reduction of children’s number and increase of material facilities. Positive microclimate and organisational culture, professional expertise of educational staff working in care institutions are of great importance, too. With reference to experts’ opinion, it could be maintained that pursuing the solution of child’s wellbeing problems and more effective positive socialisation, the “equal start” possibilities (nurture and education costs) for every child should be guaranteed. Society is composed from number of interconnected institutions that make impact on positive socialisation of a child. Social – pedagogical work is needed with the aim of restoring interpersonal relationships between the child and his parents, as well as other important people to him.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118779
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

17
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.