Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118758
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Morkvėnienė, Judita
Title: Vaikų, netekusių tėvų globos, kokybiško ikimokyklinio ugdymo(si) raiška
Other Title: Expression of high-quality pre-school education/learning of children deprived of parental care
Extent: 161 p.
Date: 1-Jun-2015
Keywords: vaikai netekę tėvų globos;vaikų apsauga;kokybiškas ikimokyklinis ugdymas(is);children deprived of parental care;child protection;high-quality pre-school education
Abstract: Darbe analizuojama Lietuvoje, bei užsienyje aktuali ir beveik neanalizuota vaikų, netekusių tėvų globos, kokybiško ikimokyklinio ugdymo(si) problema. Mokslinėje literatūroje konstatuojama, kad vaikai, augantys globos namuose, turi tokias pat galimybes kokybiškai ugdytis, kaip ir vaikai augantys pilnose šeimose. Mokslinei problemai atskleisti keliamas tyrimo tikslas – teoriškai pagrįsti ir empiriškai ištirti vaikų, netekusių tėvų globos, kokybiško ikimokyklinio ugdymo(si) raišką, sudarant vaikų, likusių be tėvų globos, kokybiško ugdymo(si) modelį. Kokybinių tyrimų analizė atskleidė, kad vaikų, netekusių tėvų globos, teisė į kokybišką ikimokyklinį ugdymą(si) įvairiuose juridiniuose dokumentuose reglamentuojama nepakankamai, nes juose dėmesys skiriamas daugiau vaikų socialinei apsaugai ir integracijai, o ne kokybiškam ugdymui(si). Apibendrinus globos namų vadovų apklausos duomenis, pastebėta, kad vadovai yra orientuoti į vaikų, augančių globos namuose, kokybiško ikimokyklinio ugdymo(si) galimybių užtikrinimą. Tačiau vaikų globos namuose nesivadovaujama šiuolaikiniais Lietuvos ir užsienio ikimokyklinio ugdymo standartais. Ikimokyklinio ugdymo programos neatnaujinamos, nepritaikomos vaikams, turinties raidos sutrikimų. Dėl to kenčia socialinės atskirties vaikų ugdymo(si) kokybė. Identifikavus kokybiško ikimokyklinio ugdymo(si) įgyvendinimą Lietuvoje, formuluojamos esamos vaikų apsaugos situacijos pokyčių gairės.
Present thesis discusses issues of relevant and almost not analysed high-quality pre-school education/learning of children deprived of parental care in Lithuanian and abroad. Scientific literature states, that children living in foster homes, as well as children growing in two-parent families, have the same opportunities to high-quality development. To reveal the scientific problem the following aim of the research occurs, i.e. theoretically ground and empirically examine the expression of high-quality pre-school education/learning of children deprived of parental care by creating a high-quality education/learning model for children deprived of parental care.Qualitative research revealed, that the right to high-quality pre-school education/learning of children deprived of parental care is insufficiently regulated in various legal documents, because in mentioned documents the focus is on child social protection and integration, rather than on high-quality education/learning. After summarizing the data of foster homes principals’ survey it was noticed, that leaders of foster homes are oriented towards the ensuring the access of high-quality pre-school education/learning. However, foster homes do not follow contemporary Lithuanian and foreign standards of pre-school education. Pre-school education programmes are not updated and adapted for children with development disorders. As the result, the education/learning quality of children of social exclusion is suffering.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118758
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

2
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.