Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118751
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Valentukevičienė, Danutė
Title: Kabelių šnektos asmenavimo sistema (vientisinės formos)
Other Title: The verbal conjugation system of the Kabeliai subdialect (simple forms)
Extent: 109 p.
Date: 9-Jun-2015
Keywords: šnekta;veiksmažodis;vientisinės formos;subdialect;verbal;simple forms
Abstract: Magistro darbe nagrinėjama Kabẽlių šnektos asmenavimo sistema, kuri kalbininkų dėmesio iki šiol nebuvo sulaukusi. Nauja yra ir tai, kad šiame darbe nemažai kalbos faktų lyginama ne tik su kitų tarmių, bet ir su kaimynų slavų – baltarusių ir ukrainiečių – kalbų duomenimis. Darbo tikslas – sistemiškai aprašyti nykstančios Kabẽlių šnektos veiksmažodžio asmenavimo sistemą, daugiausia dėmesio skiriant vientisinėms formoms. Tiriamojoje dalyje nagrinėjami tematiniai ir atematiniai kamienai, bendratis, veiksmažodžio struktūriniai tipai ir daryba, nuosakų ir laikų sistema. Darbe taikomi tyrimo metodai: aprašomasis (deskriptyvinis), gretinamasis, tiesioginio stebėjimo, kalbinių apklausų analizės ir kiekybinis (skaičiavimo) metodas. Šnekta iš esmės aprašoma sinchroniškai, bet nevengiama ir diachroninių pastabų. Tyrimo rezultatai rodo, kad: 1) produktyviausią pirminių veiksmažodžių grupę sudaro intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai; 2) netaisyklingieji priebalsinio kamieno veiksmažodžiai, kilę iš atematinių, yra nykstamosios klasės; 3) Kabẽlių šnektos asmenavimo sistema paprastėja dėl dvivokalių galūnių keitimo vienvokalėmis ir tariamosios nuosakos 3 asmens trumpėjimo, 4) dėl priebalsių kietinimo Kabẽlių šnektoje suvienodėja kai kurios ā (o) ir ē (ė) kamieno esamojo ir būtojo kartinio laiko, esamojo ir būsimojo laiko 1 ir 2 asmens pirminių veiksmažodžių formos, ir dėl to išnyksta kamiengalių kietumo ir minkštumo opozija; 5) Kabelių šnektos tariamosios nuosakos vienaskaitos 1 ir 2 asmens formos yra stabilios, jos išlaiko formantus -tau ir -tai, o 3 asmens forma linkusi trumpėti ir dažniausiai nesutampa su bendrine kalba; 6) liepiamosios nuosakos formantai -kie, -ke išliko tik tautosakoje, o liepiamosios nuosakos paradigmos Kabelių šnektoje ir bendrinėje kalboje sutapo. Kabelių šnektos veiksmažodžio tyrimus komplikuoja tai, kad kai kurių morfologinių formų kilmė reikalauja kompleksinių tyrimų. Nepavyko nei paneigti, nei patvirtinti U. Dini hipotezės dėl bendraties formanto -tie, -cie jotvingiškos kilmės. Manoma, kad Kabelių šnektos sangrąžinių veiksmažodžių asmenavimas ir trijų gramatinių laikų buvimas, galūninis kirčiavimas gali būti aiškinamas kaip jotvingių kalbos substratas. Problemiškas yra įterpinio būlo, būlavo, būdo, būdavo vartojimas su esamojo laiko veiksmažodžio formomis, reiškiančiomis būtąjį dažninį laiką. Minėtosios formos pasitaiko jotvingių gyventoje teritorijoje.
This master’s dissertation presents the results of the investigation of the southern Lithuanian Kabeliai subdialect verbal conjugation system which till now did not attain proper attention of the linguists. The novelty of the dissertation lies in the approach to compare the speech characteristic features not only with other Lithuanian dialects but also with the neighboring Slavonic countries – Byelorussian and Ukrainian – speech features. The aim of the dissertation is to describe systematically the verbal conjugation system of the vanishing Kabeliai subdialect by setting most attention to simple forms. Thematic and athematic stems, infinitive, the structural types of verb and composition, the system of moods and tenses are examined. The following methods are used in this dissertation: descriptive, contrastive, direct observation, evaluation of linguistic questioning and quantitative analysis. The subdialect is described synchronically but diachronic remarks also are not avoided. The results of this investigation show that: (i) the insertional and sta stem verbs compose the most prolific incomposite verbs group; (ii) irregular consonantal stem verbs which are sprung from athematic loins are vanishing; (iii) the verbal conjugation system of the Kabeliai subdialect becomes more simple because of change of the two-vocal endings by one-vocal and shortening of the 3-d person of subjunctive mood; (iv) some ā (o) and ē(ė) stem forms of the present and pluperfect tenses as well as of the 1st and 2nd primary verb forms of the present and future tenses become unified because of the consonant hardening in the Kabeliai subdialect. Due to this, thematic hardness and soft opposition vanishes; (v) the 1st and 2nd person forms of the singular subjunctive mood are stable in the Kabeliai subdialect, and they sustain formatives -tau and -tai while the 3-d person form is liable to shorten and chiefly disagree with the common speech; (vi) the formatives -kie and -ke of the imperative mood survived only in folklore while the paradigms of the imperative mood of the Kabeliai subdialect coincides with the common speech. Investigation of the Kabeliai subdialect verb complicates the fact that for understanding the origin of some morphological forms complex studies are needed. We couldn‘t neither deny nor confirm the speculation by P. U. Dini as concerns the Jotvingiai origin of -tie and -cie formatives. Supposedly that the conjugation of the Kabeliai subdialect reflexive verbs and the presence of three grammatical tenses as well as the endings accentuation can be interpreted as the substratum of the Jotvingiai origin. Problematic is the usage of the parenthesis būlo, būlavo, būdo, būdavo with the present tense verb forms having the meaning of the past frequentative tense. Such the forms come along at the Jotvingiai habitable terrain.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118751
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on May 1, 2021

Download(s)

16
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.