Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118731
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Pozlevič, Violeta
Title: Sveikatos ugdymo įgyvendinimas pradinėse klasėse
Other Title: Health education in the primary school
Extent: 51 p.
Date: 6-Jun-2014
Keywords: sveikata;sveikatos ugdymas;pradinė mokykla;health;health education;primary school
Abstract: Pagrindinis darbo tikslas buvo atskleisti 3-4 klasių vaikų sveikos gyvensenos nuostatas ir įpročius bei jų ryšį su fizinio laisvalaikio aktyvumu. Tyrime dalyvavo 180 vaikų, iš kurių 51 proc. buvo berniukai, 49 proc. – mergaitės, besimokantys 3 – 4 klasėse. Darbe buvo iškelti trys uždaviniai: • pateikti sveikatos ir sveikatos ugdymo sampratą; • išnagrinėti pradinių klasių mokinių sveikos gyvensenos nuostatas bei įpročius; • ištirti kaip mokinių sveikos gyvensenos nuostatos ir įpročiai koreliuoja su jų laisvalaikio praleidimo formų aktyvumu. Tyrimo metu naudojami metodai: • anoniminė anketinė 3-4 klasių apklausa. • anketinių duomenų analizė naudojant Statistical Package for Social Sciences (SPSS) programą. Svarbiausios empirinio tyrimo išvados: • Apibendrinus anketų duomenis galima teigti, kad laisvalaikis, fizinis aktyvumas, asmens higiena bei sveikas maitinimasis užima svarbią vietą vaikų gyvenime, suteikia galimybę bendrauti su bendraamžiais, skatina asmens aktyvumą, plėtoja kūrybiškumą, pasitikėjimą, skatina susimąstyti apie savo kūno priežiūrą, apie tai ką valgo ir, be abėjo suteikia galimybę išreikšti save bei tobulėti visuose srytise. • Tyrimas atskleidė, kad tik 8 proc. vaikų nežinojo ar nenumanė ką reikia daryti, kad būti stipriam ir sveikam. Vaikai teigė, kad žino kodėl žmonės save prisižiūri, pvz. nes nori būti sveiki. Taip pat tyrimo metu paaiškėjo, kad daugiau nei pusė vaikų (61 proc.) renkasi aktyvų laisvalaikio praleidimo būdą. Remiantis pradinio ugdymo vaikų anoniminės apklausos duomenimis, atskleista, kad beveik pusė vaikų (45 proc.) per dieną prie kompiuterio praleidžia apie 1 val., o tai ne daug. Vaikai taip pat teiteigė, kad dažniausiai renkasi sveiką maistą, nes nori būti sveiki ir stiprus ir, kad leisdami laiką prie kompiuterio mokiniai nepamiršta pavalgyti. • Atlikti tyrimai parodė, kad visą laiką reikia domėtis vaikų sveikata, fiziniu aktyvumu, laisvalaikio praleidimo formomis, bei stengtis jį derinti su mokyklinė veikla. Reikia domėtis vaikų asmens higiena, sveika mityba, nes visi šie dalykai tarpusavyje yra labai susiję.
The main aim was to disclose 3-4 classes children's opposition proceedings healthy habits and provisions and their connection with physical leisure activity. The study was 180 children, of which 51 per cent were boys and 49 per cent - the girls, studying 3 - 4 classes. The work was to raise three objectives: • to submit concept of health and health education; • to examine a healthy lifestyle pupils of the primary forms and habits; • to investigate how pupils provisions and a healthy lifestyle habits correlates with their leisure forms of activity. During the investigation methods are used: • anonymous survey anketinė 3-4 classes. • questionnaires and investigations performed at data analysis using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program. The most important empirical findings of the investigation: • Questionnaires aggregated data can be said that leisure, physical activity, and personal hygiene and healthy eating occupies an important place in children's life, and provides the opportunity to communicate with counterparts, encourages personal activity, develop creativity, confidence, encourage to think about your body care, about what they are eating and, without abėjo provides an opportunity to express themselves and to improve all srytise. • The investigation revealed that only 8 percent of children did not know or did not know what to do that to be a strong and healthy. Children said that they know why people themselves prisižiūri, for example because it wants to be healthy. As well as the investigation showed that more than half of children (61 per cent) choose active leisure. In accordance with the primary education for children anonymous survey, revealed that almost half of children (45 per cent) during the day to the computer spend about 1 p.m. , and it is not a lot. Children also teiteigė that are most often choosing healthy food, because we all want to be healthy and strong, and that by allowing for time to the computer pupils forgets to eat. • Research has shown that all the time necessary to take interest in children's health, physical activity, forms of entertainment, and try to combine it with the school activities. It is necessary to take interest in children's personal hygiene, healthy diet, because all of these things are very much connected.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118731
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.