Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118648
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Artiuškina, Jelena
Title: Anglų kalbos vadovėlių naudojimo vadyba
Other Title: Managing the use of English textbooks
Extent: 81 p.
Date: 8-Jun-2012
Keywords: vadovėlis;planavimas;organizavimas;vadovavimas;vertinimas;textbook;planning;organisation;management;assessment
Abstract: Šiuolaikinė švietimo sistema turi būti pakankamai lanksti, kad galėtų atitikti kaitos pasaulio reikalavimus. Lietuvai tapus ES nare, švietimas yra reglamentuojamas ne tik nacionalinių dokumentų, bet ir Europos Sąjungos, kuriuose ypatingas dėmesys skiriamas mokymuisi visą gyvenimą, švietimo kokybės gerinimui, kūrybiškumo, verslumo ir informacinių, komunikacinių, bei komunikavimo užsienio kalbomis kompetencijų ugdymui. Įvardintų kompetencijų kontekste komunikavimo užsienio kalba kompetencija išskiriama kaip viena iš pagrindinių, laiduojanti asmenų ir tautų sėkmingą komunikavimą šiuolaikinėse daugiakultūrinėse visuomenėse, todėl anglų kalbos mokymasis bendrojo ugdymo mokyklose tampa itin reikšminga ugdymo proceso dalimi, o tinkamų anglų kalbos priemonių pasirinkimas ir jų naudojimas tampa atsakinga mokytojų veiklos sritimi. Atsiranda naujas šiuolaikinio anglų kalbos mokytojo vaidmuo: ugdymo proceso vadovas. Tačiau lieka klausimas, ar mokytojai yra tam tinkamai pasirengę. Tai suponuoja mokslinę problemą: ar mokytojai tinkamai atlieka pagrindines vadybines funkcijas naudodamiesi ne visada tinkamomis ugdymo priemonėmis: ne visada naujais vadovėliais, ar pilnu jų komplektu, efektyviam ugdymui užtikrinti. Tyrimo objektas. Vadybinių funkcijų raiška ugdymo procese naudojantis anglų kalbos vadovėliais. Tyrimo tikslas. Identifikuoti anglų kalbos vadovėlių naudojimosi vadybines funkcijas ugdymo sėkmei užtikrinti. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, interviu.Tyrimo imtis ir metodika. Tyrimo metu buvo apklausti 7 anglų kalbos mokytojai iš įvairių Šalčininkų ir Vilniaus rajono mokyklų pagal sudarytas Interviu gaires. Interviu struktūra buvo sudaryta remiantis naudojimosi vadovėliais teoriniu modeliu. Tyrimo metodika: mokslinių šaltinių analizė padėjo išsiaiškinti šiuolaikinio vadovėlio sampratą, pagrindines vadovėlio funkcijas ugdymo procese. Vadybinės literatūros nagrinėjimas leido geriau suprasti vadovėlio naudojimosi vadybines funkcijas: planavimą, organizavimą, vadovavimą, vertinimą. Remiantis gautais tyrimo duomenimis, galima teigti, kad planavimo funkcija geriausiai pasireiškia mokytojams analizuojant vadovėlio turinį, jį diferencijuojant ir pritaikant kiekvienam mokiniui, taip pat skelbiant tikslus mokiniams kiekvienos pamokos pradžioje. Organizavimo funkcija pasireiškia per mokytojų kūrybiškumą kurti naujas veiklas, metodus, motyvuojančius mokinius ir juos įtraukiančius į mokymąsi. Vadovavimo funkcijos raiška pastebima santykiuose tarp mokytojo ir mokinio, kuriamuose per bendravimą ir bendradarbiavimą. Vertinimo funkcija išryškėja mokytojų sugebėjime susikurti aiškius kriterijus, taip pat įtraukti į vertinimą mokinius, pastebėti kiekvieno mokinio pažangą. Apibendrinant galima teigti, kad mokytojai pagal savo darbo specifiką yra priversti tinkamai planuoti, organizuoti, vadovauti, vertinti ir įsivertinti, kad galėtų sėkmingai vykdyti veiklą. O jų vadybinių kompetencijų kokybė labiausiai priklauso nuo jų požiūrio į savo darbą. Taigi, ir vienu ir kitu atveju tampa aišku, kad ir kokie skirtingi būtų požiūriai į vadovėlius ir jų vietą ugdymo procese, ugdytojo kaip vadovo vaidmuo yra svarbesnis visais aspektais. Kadangi mokytojas yra vienas iš pagrindinių ugdymo proceso planuotojų vertėtų išsiaiškinti, ar mokytojas turi pakankamai kompetencijų šiai vadybinei funkcijai atlikti profesionaliai, kadangi nuo to priklauso viso ugdymo proceso sėkmė. Neifachas (2006) planavimo funkciją priskiria prie vienos iš trijų pagrindinių pedagoginio vadovavimo veiklos proceso charakteristikų.
Under conditions of constant change education system must be flexible enough to meet the postmodern world requirements to make all students prepared to them. Lithuania being a European Union member should fit european education standarts which propose such basic competences as communication skills, social skills, foreign language speaking as the main goals. Therefore, foreign language teachers take more responsibility for better language teaching methods and more effective materials. However, being more responsible may not mean having more competence for that. The aim of the thesis is to identify teachers‘ management in planning, organizing, managing and assessing while using different coursebooks to assure high quality learning process. The object of the work is teacher‘s permormance of the management functions using of a coursebook in the learning process. The research method applied in the thesis – an intervew, which is a qualitative research method, revealed not only the quality level of the permormed management functions, but also helped to descry possible reasons for a good or bad management and also some relationships between working conditions and successful management. The results of the research describe a coursebook mainly as a helpful tool for a teacher to plan the learning process. A coursebook itself can not guarantee the highest learners‘ results, although, it can be used much for an individual work by independent students. Even though, a coursebook provides many useful tips for a teacher how to organize the learning process, it depends on a teacher only to assure maximum effectiveness of the learning process organization. What is more, a coursebook can obviously help a student and a teacher to estimate his or her progress providing different self- check tasks, however, evaluation appears to be much more complex a process including different evaluating criteria based not only on the education standarts, but also created by every teacher. Besides, evaluation must always involve reflection, which is a competence rather of an evaluator. Consequently, a coursebook itself can not manage the learning process, it is only as a guideline for a teacher to do it best. To sum up, it does not matter what coursebook is used in the learning process, but who uses it. All teachers are the learning process managers, but their managing proficiency depends mainly on their attitude towards their work. If a teacher likes what he or she does, he or she will constantly reach for perfection.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118648
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

59
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.