Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118646
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Astrauskaitė, Kristina
Title: 5 - 6 metų amžiaus vaikų muzikinė aplinka darželyje ir šeimoje
Other Title: 5 - 6 year old children musical environment at kindergarten and in the family
Extent: 89 p.
Date: 6-Jun-2012
Keywords: vaiko muzikinė aplinka;muzikinis ugdymas;muzikos instrumentai;child's musical environment;musical education;musical instruments
Abstract: Ankstyvojoje vaikystėje vaiką supančios aplinkos ribos nuolat plečiasi. Kiekvieną dieną vaikas sutinka nepažįstamus suaugusius žmones, stebi kitus vaikus, pamato daugybę naujų daiktų, atsiduria jam nežinomose situacijose ar aplinkoje, kurią galima tyrinėti ir daug įdomaus rasti. Jau gimęs vaikas patenka į tam tikrą meninio gyvenimo aplinką. Todėl labai svarbu, į kokią meninę aplinką pateks vaikas, būtent tai ir nulems tolesnį vaiko požiūrį, pasirinkimą, vertybines nuostatas. Žinoma, ankstyvosios vaikystės periodu tėvai tampa pirmaisiais vaikų mokytojais atveriant meno pasaulio duris. Tačiau viskas, ką vaikas sukuria, turi rasti vietą ir sulaukti pripažinimo. Todėl socialinių veiksnių, aplinkos įtaka, ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui(si) muzika yra aktuali pedagoginė problema. Tyrimo objektas - 5 - 6 metų amžiaus vaiko muzikinė aplinka darželyje ir šeimoje. Tyrimo tikslas - ištirti 5 - 6 metų vaikų muzikinę aplinką darželyje ir šeimoje. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti mokslinės literatūros ir švietimo dokumentų šaltinius. 2. Atskleisti vaikų muzikinės veiklos ypatumus darželyje. 3. Išsiaiškinti vaikų nuomonę apie muzikinę aplinką darželyje bei šeimoje. 4. Išsiaiškinti tėvų ir pedagogų nuomonę apie vaiko muzikinę aplinką namuose ir darželio grupėje. 5. Atlikti matematinę statistinę tyrimo duomenų analizę. 6. Palyginti vaikų, pedagogų ir tėvų gautus tyrimo duomenų. Hipotezė: Turtinga darželio ir šeimos muzikinė aplinka skatina vaiką domėtis muzika, ją pažinti ir išreikšti save. Magistro darbo tyrimas atliktas taikant teorinius, empirinius ir statistinius tyrimo metodus. Tyrimo metodai: pokalbis su vaiku, šis metodas padėjo išsiaiškinti 5 – 6 metų amžiaus vaikų požiūrį į muzikinę aplinką darželyje ir šeimoje; vaikų stebėjimas, kuriuo siekta išsiaiškinti kokiais muzikos instrumentais vaikai muzikuoja grupėje, bei muzikos salėje, kokios emocijos, veiksmai vyrauja jiems muzikuojant, bei kaip vaikai moka naudotis muzikos instrumentais; tėvų ir pedagogų anketinė apklausa, kuria siekta atskleisti tėvų ir pedagogų požiūrį į muzikinę aplinką darželyje ir šeimoje; gautų tyrimo duomenų palyginimas padėjo atskleisti skirtingą tiriamųjų nuomonę apie muzikinę aplinką darželyje ir šeimoje. Atlikti tyrimai parodė, kad vaiko muzikinė aplinka darželiuose yra gana prastoje padėtyje, nes darželiuose trūksta muzikos ugdymo priemonių ir kompetentingų pedagogų, kurie skatintu vaiko muzikinių galių plėtotę.
Environment boundaries, which surround child in early childhood, are always expanding. Every day child meets unknown adult people, watch other children, finds out lots of new things, finds himself in unknown situations or environment, that can be explored and lots of interesting things can be found there. Already born child gets into the certain environment of artistic life. So it is very important, into what kind of artistic environment child will get, because that will determine further child’s attitudes, choices and values. Of course, in early childhood, parents become the first children’s teachers, who open the door of art world. However, everything that child creates, must find it’s place and win the recognition. Therefore, the influence of social factors and environment is urgent pedagogical problem for raising pre-school age children with music. The object of the research – 5 - 6 year old children musical environment at kindergarten and in the family. The aim of the research – to analyse the 5 - 6 year old children musical environment at kindergarten and in the family. The objectives of the research: 1. To analyse the resources of scientific literature and education documents. 2. To reveal the peculiarities of children's musical activities at kindergarten. 3. To find out children's views on the musical environment at kindergarten and in the family. 4. To find out the views of parents and teachers on child's musical environment at home and at kindergarten group. 5. To perform mathematical statistical data analysis. 6. To compare the data, obtained from the survey of children, teachers and parents. Hypothesis: The rich kindergarten and family musical environment encourages children to be interested in music, to get to know it, and to express themselves. The research of the Master thesis was performed aiming at theoretical, empirical and statistical methods. The methods of the research were: conversation with the child, this method has helped to clarify the 5 - 6 year old children's attitude on the musical environment at kindergarten and in the family; observation of the children, which aimed to find out what musical instruments children are playing in group and at the music hall, what kind of emotions, actions prevail while they are playing, and how children’s ability to use those musical instruments; the survey of parents and teachers, which aimed to reveal the parents 'and teachers' attitude to musical environment at kindergarten and in the family; the comparison of the data obtained by the study helped to reveal different opinions about musical environment at kindergarten and in the family. Researches have shown that children's musical environment at kindergartens is at a pretty poor situation because of the lack of the supplies for musical education and teachers, who could encourage the development of children's musical powers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118646
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

93
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.