Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118645
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Barauskas, Audrius
Title: Strateginio planavimo tobulinimas bendrojo lavinimo mokyklose
Other Title: Development of strategic planning in secondary schools
Extent: 85 p.
Date: 21-May-2012
Keywords: strateginis planavimas;strateginio planavimo tobulinimas;bendrojo lavinimo mokykla;strategic planning;development of strategic planning;secondary school
Abstract: Visuotinė globalizacija, technologijų internacionalizacija bei jų diegimo sparta, visuomenės senėjimas ir didėjanti migracija – tai pagrindiniai veiksniai lemiantys iššūkius pasaulio visuomenei. Darbo rinkos tampa vis atviresnės ir įtraukiančios vis daugiau žmonių bei verčiančios gerinti prisitaikymo gebėjimus. Europos Sąjungai ir Lietuvai tenka ieškoti kelių kaip išlikti konkurencingomis, vykdyti ekonominę plėtrą, tikslingai naudoti žmogiškuosius išteklius ir ugdyti kvalifikuotą darbo jėgą. Todėl bendroje ES erdvėje išskirtinę reikšmę įgauna sąveikos tarp veiklos ir švietimo sistemų visavertiškumas ir darna, perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką palengvinimas ir bendri įgytų žinių, veiklos patirties ir kompetencijų vertinimo principai. Be to, tampa aktualus tautinės savimonės bei identiteto klausimas, siekis išsaugoti nacionalinį unikalumą globalaus pasaulio fone. Atsižvelgiant į tai, tampa reikalingi aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie turi reikiamų žinių ir įgūdžių, mokosi visą gyvenimą, sugeba įtakoti mokyklų kaitos procesus. Strateginis planavimas yra visos mokyklos bendruomenės nuomonės bei lūkesčių visuma skatinanti kurti sau ir savo vaikams tobulesnę ateitį. Tuo remiantis buvo iškelta tyrimo problema bandant nustatyti ar strateginis planavimas yra sąlygojamas teigiamų pokyčių ir ar pats sąlygoja pokyčius bendrojo lavinimo mokyklose. Tyrimo tikslas – išanalizuoti strateginio planavimo ypatumus bendrojo lavinimo mokyklose, numatyti jo tobulinimo galimybes bei perspektyvas. Tyrimo objektas – bendrojo lavinimo mokyklų strateginio plano kūrimo nariai ir dalyviai, jų požiūris, indėlis ir reikšmė strateginio plano kūrimui. Tyrimo uždaviniai: • Išanalizuoti tyrime dalyvavusių respondentų socialinius-demografinius aspektus; • Įvertinti strateginio planavimo reikšmę bendrojo lavinimo mokyklų pokyčių valdymui; • Įvertinti strateginio planavimo reikšmę mokyklos bendruomenei; • Išskirti strateginio planavimo bendrojo lavinimo mokyklose problemas; • Numatyti galimus strateginio planavimo tobulinimo būdus. Tyrimo imtis – 250 mokyklų pedagogų ir 70 mokyklų vadovų dalyvaujančių strateginio plano kūrime. Tyrimo metodai – mokslinės literatūros, dokumentų analizė, interviu, anketinė apklausa. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad: • strateginio planavimo nariai noriai bendrauja su bendruomene, naudojasi galimybe įtakoti mokyklos strateginio plano kūrimą yra savarankiškai suinteresuoti įgyti žinių šioje srityje; • susiduriama su menku vietinės bendruomenės domėjimosi mokyklos rengiamu strateginiu planu; • užsienio kalbų mokėjimas, bei domėjimasis tarptautine praktika rengiant mokyklos strateginį planą nuvertinamas; • jaučiama finansų stoka, o strateginis planas, jo ruošimo metu, nebūna pagrįstas finansinėmis galimybėmis; • strateginio plano ruošimo dalyviams tam skiriama nepakankamai laiko, be to tokiems darbams trūksta vidinės motyvacijos; • egzistuoja demokratinis mokyklos strateginio plano kūrimo modelis, yra daug galimybių pasiūlyti ir įtraukti į jį novatoriškus sprendimus; • maža dalis strateginio plano rengimo narių dalyvauja mokomuosiuose seminaruose šiai kompetencijai įgyti; • mokyklų strateginis planas yra kuriamas ir įgyvendinamas tik formaliai ir racionaliai nepamatuotai; • formuojasi pastovus strateginio plano kūrimo grupės dalyvių ratas, kuris kartais nesugeba pateikti naujų, įdomių ir inovatyvių idėjų kuriant strateginį planą; • strateginio planavimo tobulinimo procese pasigendama aiškios ir nuoseklios švietimo politikos rajono ir Respublikos lygmenyse; • nėra numatyta strateginio plano koordinatorių atsakomybė už plano įgyvendinimo efektyvumą, todėl jie neprisiima atsakomybės už plano veiklos rezultatyvumą.
Universal globalization, internationalization and technology deployment rate, an aging population and growing migration are the main factors determining the challenges of global society. More and more people are incorporated into labour markets and compelling to improve the adaptability while they are becoming more open. European Union and Lithuania have to find ways to remain competitive for economic development, to use human resources in appropriate way and to develop a skilled workforce. Therefore, the common EU space takes on a unique significance of the interaction between business and education systems, usefulness and sustainability, the transition from education to labour market facilitation and evaluation of the knowledge, operational experience and competency principles. In addition, an important part of national consciousness and identity is desired the preservation of the national uniqueness in the global world is needed. In this context, there is a need for highly skilled professionals who possess the necessary knowledge and skills for lifelong learning and are able to influence the change process in schools. Strategic planning is the opinion and expectations of the whole school community which promotes the development of better future for themselves and their children. According to that, this study raised the problem of trying to determine if strategic planning is influenced by positive changes and if it leads to changes in the secondary schools. The aim of the paper is to analyze the characteristics of strategic planning in secondary schools, to provide potentials and prospects for its development. The object of research is the members of secondary schools strategic plan developing and participants, their view and importance of the contribution. The tasks were following: • To analyze socio-demographic aspects of survey respondents; • To evaluate the importance of strategic planning in secondary schools for managing change; • To evaluate the importance of strategic planning in the school community; • To identify the strategic planning issues in secondary schools; • To provide strategic planning of possible improvements. The survey sample is 250 school teachers and 70 school principals involved in the strategic plan development. Research methods are literature, document analysis, interviews and questionnaire survey. The results showed that: • members of strategic planning are used to interact with the community and to influence the creation of school's strategic plan. They are self-interested to gain knowledge in this field; • there is a significant degree of local community interest in the school strategic plan that is being prepared; • foreign language skills, and an interest in international practice of secondary school strategic plan development is overlooked; • there is a perceived lack of financial while strategic plan is prepared and it isn’t based on financial capability; • there is a insufficiency of time for strategic plan participants, besides the operations lacks internal motivation; • a democratic model of strategic plan development for the school's exists and there are many opportunities to offer an innovative solutions; • a small part of strategic plan members take the participation in the training seminars for competence in this workplace; • School strategic plan is developed and implemented only in a formal and in rational groundlessly way; • the participants of strategic plan formats a stable group that sometimes it’s not able to provide new, interesting and innovative ideas for creating a strategic plan; • improvement of the strategic planning process lacks a comprehensive and coherent education policy in the district and national levels; • The coordinators aren’t responsible for the effective implementation of the strategic plan so they are not keen on the operational performance of the plan.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118645
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

160
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.