Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118621
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Lemežis, Virmantas
Title: 10 – 11 metų futbolininkų koordinacinių gebėjimų ugdymo(si) aspektai panaudojant nestandartinio dydžio kamuolius
Other Title: Aspects of co-ordination abilities training 10 - 11 years old football players by the way of use of nonstandard balls
Extent: 51 p.
Date: 1-Jun-2010
Keywords: Futbolas;nestandartinio dydžio kamuoliai;koordinacinių gebėjimų lavinimas;10 - 11 metų amžiaus vaikai;Football;nestandard balls;co-ordination abilities training;10 - 11 years old football players
Abstract: Šiandieninis futbolas yra atletiškas ir labai dinamiškas, reikalaujantis ne tik gero futbolininkų fizinio pasirengimo, bet ir aukšto techninio – taktinio, psichologinio bei koordinacinio pasirengimo lygio. Labai svarbu jau pradinio rengimo laikotarpiu ugdyti koordinacinius gebėjimus, kadangi koordinacinių gebėjimų lavinimas sudaro prielaidas ekonomiškai ir tiksliai įvaldyti įvairius judesius. Todėl tampa aktualu tirti įvairaus amžiaus vaikų koordinacijos lavinimo ypatumus jiems atliekant skirtingą judamąją veiklą. Iškyla problema plačiau panagrinėti 10 – 11 metų berniukų, lankančių futbolo pratybas, koordinacijos vystymosi ypatumus. Tyrimo objektas – koordinacinių gebėjimų ugdymas per futbolo pratybas. Tyrimo tikslas – ištirti 10 – 11 metų berniukų koordinacinių gebėjimų ugdymo ypatumus per futbolo pratybas. Tyrimo uždaviniai: 1. Panaudojant įvairaus dydžio kamuolius parengti fizinių pratimų kompleksus, lavinančius koordinacinius gebėjimus per futbolo pratybas. 2. Atlikti 10 – 11 metų berniukų fizinio parengtumo ir atskirai koordinacinių gebėjimų kaitos analizę eksperimento laikotarpiu. 3. Atskleisti parengtų priemonių tinkamumą ir jų efektyvumą ugdant jaunųjų futbolininkų koordinuotumą. Tyrimo tikslo įgyvendinimo metodai: mokslinės literatūros analizė, ugdomasis eksperimentas, testavimas, matematinės statistikos metodai. Pedagoginis eksperimentas buvo organizuotas tris mėnesius, dvi tiriamosios grupės parinktos patogiojo parinkimo būdu, kiekvieną grupę sudarė 17 tiriamųjų. Eksperimentinę programą sudarė trys kompleksai. Pirmojo metu į pramankštą buvo įtraukti judrieji žaidimai, skirti koordinacijai lavinti, su nestandartinio dydžio kamuoliais, pagrindinėje dalyje buvo dirbama su įprasto 10 – 11 metų berniukams ketvirto dydžio kamuoliu. Antrojo komplekso metu per pramanštą buvo atliekami pratimai su įprasto dydžio kamuoliais, o pagrindinės treniruotės metu žaidybinėse situacijose buvo naudojami nestandartinio dydžio kamuoliai. Trečiojo komplekso metu treniruotės buvo maišomos: per vieną treniruotę nestandartinio dydžio kamuoliai buvo naudojami pramankštos metu, per kitą – pagrindinėje treniruotės dalyje. Eksperimentinės programos turinį sudarė žaidimai su įvairiomis užduotimis: apgaulingais judesiais, smūgiavimu į vartus iš nepatogių padėčių, kamuolio valdymu abiejomis kojomis, įtraukti gimnastikos elementai (kūlvirsčiai, šuoliukai). Eksperimento pabaigoje nustatyta, kad E1 grupės berniukai padarė didesnę pažangą ir koordinacinių gebėjimų rezultatai buvo geresni nei E2 grupės berniukų. Visų rezultatų aritmetinių vidurkių skirtumas buvo statistiškai patikimas, išskyrus šuolio į tolį ir šuolio į tolį atbulomis. Didžiausią pažangą E1 grupės berniukai padarė smūgiuojant kamuolį į taikinį: taiklumo testą atliekant dešine koja rezultatai pagerėjo 2,04 karto, kaire koja – 3,33 karto. Į eksperimentinę programą įtraukti žaidimai su kamuolio valdymu abiejomis kojomis teigiamai įtakojo E1 grupės berniukų kamuolio valdymo kaire koja gerėjimą. E2 grupės berniukai treniravosi pagal standartinę trenerio programą, jų fizinio parengtumo ir koordinacinių gebėjimų rezultatai padidėjo nežymiai. Tyrimų rezultatai rodo, jog į 10 – 11 metų berniukų futbolo pratybas įtraukus kuo daugiau ir įvairesnių pratimų bei jų derinių, atliekant su nestandartinio dydžio kamuoliais, galima efektyviai pagerinti jų koordinacinius gebėjimus bei kitus fizinio prengtumo rezultatus. Ugdant tokio amžiaus futbolininkų koordinacinius gebėjimus, buvo tikslinga parengti pratimų kompleksų variantus bei priemones ir jas taikyti varijavimo metodu. Manome, kad pagerėję koordinacinių gebėjimų rezultatai leis greičiau bei stabiliau įvaldyti įvairius futbolo technikos veiksmus.
Today‘s football is athletic and very dynamic, needing a lot of physical as well as technical-tactical, psychological and co-ordination abilities. It is very important to start development of co-ordination abilities already at initial stage of training because co-ordination abilities creates preconditions to learn different movements in economic and precisely way. That is why the study of co-ordination abilities in different age childrens performing various moving activity becomes of special importance here. The problem arise in more broad way investigate characteristics of co-ordination development in 10-11 year old boys attending football training. The object of investigation – development of co-ordination abilities during the football training. The aim of investigation – to study the development of co-ordination abilities in 10 – 11 year old boys during football training. The tasks of investigation: 1. To prepare training module of physical exercise for the development of co-ordination abilities by the way of using balls of different size. 2. To evaluate physical preparation and apart variation of co-ordination abilities during the period of experiment in 10 – 11 years old boys. 3. To disclose suitability and efficiency of prepared exercise module in training of young football players. Methods for the implementation of the aim of investigation: analysis of scientific data, educational experiment, testing, statistical methods. Pedagogical experiment had lasted three months, two groups of boys E1 and E2 for the investigation were selected by the way of practical choise, each group consisted of 17 individuals. Experimental programme was constituted of three training module. Agile games appointed for the development of co-ordination abilities by the way of use of different size ball were involved into warm–up part of training; during the main part of training – 4 – th size balls ordinary for 10 – 11 year old boys were used in the first training module. During the second training module warm-up part of training was performed using the excercise with ordinary balls and the main part was performed by nonstandard balls. During the third module training was mixtured: during one training nonstandard size balls were used at warm-up part, during another – at the main part of training. Different games with different tasks constituted experimental programm: there were involved tricks, kick of ball to the goal from inconvenient conditions, control of ball by both legs and gymnastic elements. It was found out that E1group boys made a bigger progress and their co-ordination abilities were better in compare to E2 group. The discrepancy of arithmetic median (mean) of all results were statistically significance except long jump and back jump. The greatest improvement of results the E1 group boys made by hitting the target with a ball – the results of felicity by hitting ball with right leg was better 2,04 time and by left leg – 3,33 time. The games like control ball by both legs involved in the experimental programm positively influenced control of ball by left leg for the E1 group boys. The boys from E2 group was trained by the standard training programm so the marginal increase of their physical preparation and co-ordination abilities were observed. The data obtained shows that it is possible to improve co-ordination abilities and the level of other physical preparations in 10 – 11 years old boys by the way of use of different exercises with nonstandard size balls in the training programm. It is appropriate to prepare the complex of exercises for the development of co-ordination abilities for such age of football players. We suppose that better results of co-ordination abilities let them quicker and on an even keel to learn different football technical movements in the future.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118621
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

39
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.