Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118563
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kuznecovienė, Anna
Title: Paauglių agresyvių poelgių apraiškos bei jų sumažinimo būdai laisvalaikio centre
Other Title: Manifestation of teenagers aggressive actions and its reduction methods in leisure center
Extent: 62 p.
Date: 29-May-2008
Keywords: Laisvalaikio centras;agresyvumas;patyčios;Leisure center;aggression;sneering
Abstract: Šio darbo tikslas - išsiaiškinti, kokiais būdais galima būtų sumažinti paauglių agresiją laisvalaikio centre. Surinkta informacija apie 20 vaikų, lankančių laisvalaikio centrą. Jų amžius 9– 13 metų vaikai. Moksleiviai buvo grupuojami atsižvelgiant į lytį, bei pastebėtas agresyvaus elgesio apraiškas. Taip pat buvo apklausta 11 laisvalaikio centro darbuotojų bei 4 pradinės mokyklos mokytojai. Siekiant atskleisti vaikų, lankančių laisvalaikio centrą, agresyvių poelgių apraiškas, bei jų mažinimo galimybes naudoti du kokybinio tyrimo metodai – pusiau standartizuotas ir ekspertų interviu, kai pagrindiniai klausimai užtikrina interviu pradžią ir vyksmą. Tyrimo pradžioje atliktas žvalgomasis tyrimas, kurio metu pakoreguotas sudarytas klausimynas - klausimai labiau susieti su priekabiavimo problema. Gauti rezultatai parodė, kad apie 70% laisvalaikio centrą lankančių moksleivių yra įsitraukę į priekabiavimo reiškinį – patiria priekabiavimą arba priekabiauja patys. Laisvalaikio centrą lankančių vaikų, patiriančių priekabiavimą, savęs vertinimas žemesnis, nei priekabiavimo nepatiriančių vaikų. Yra ryšys tarp laisvalaikio centro lankančių vaikų agresyvių poelgių ir prievartos šeimoje patyrimo – priekabiaujantys prie bendraamžių vaikai dažniau iš savo tėvų patiria agresiją ar prievartą. Vaikų agresyvumas laisvalaikio centre pasireiškia nuolat. Yra išskiriami tokie priekabiavimo būdai: verbalinis priekabiavimas (prasivardžiavimas, negatyvūs komentarai, gąsdinimas); fizinis priekabiavimas (stumdymas, mušimas, pliaukštelėjimas, kito daiktų gadinimas, vagystės, nepagarbių, žeminančių gestų rodymas); socialinis priekabiavimas (apkalbinėjimas, išskyrimas iš grupės, ignoravimas.
The aim of this work is to clarify the methods of teenagers’ aggression reduction in leisure center. The information has been gathered about twenty children who come to the leisure center. The age ranges from nine to thirteen years. The students have been grouped according to the sex and the noticed manifestation of aggressive actions. Eleven staff members of leisure center and four teachers of primary school have also been questioned. Seeking to discover children’s manifestation of aggressive actions and reduction methods there have been used two qualitative research methods – half standardized and experts’ interview – when the main questions guarantee the start and ending of the interview. In the beginning of the research there has been made an exploratory survey, which gave the possibility to correct the questionnaire – questions have been made more related to the problem of harassment. The results of the research have shown that about 70 per cent of students who come to the leisure center are involved into the phenomena of harassment – they harass or experience harassment. Self estimation of the children who visit leisure center and experience harassment is lower comparing with those who do not experience it. There has been detected the connection between the manifestation of children’s aggressive actions and the experience of coercion in their families. The teenagers who harass to their peers often experience aggression and harassment from their parents. The aggression of children is constantly evident in the leisure center. Some ways of harassment are excluded: verbal harassment (nicknaming, negative comments, intimidation); physical harassment (jostle, beating, slapping, spoilage of belongings, thefts, demonstration of humiliating gestures); social harassment (slander, exclusion from the group, disregard).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118563
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on May 1, 2021

Download(s)

12
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.