Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118473
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Milašius, Mindaugas
Title: Valstybės paramos jaunai šeimai politikos Lietuvoje vertinimas (VPU studentų atvejis)
Other Title: The evaluation of the policy of the polity‘s support to young family (VPU students’ case)
Extent: 87 p.
Date: 19-May-2009
Keywords: parama;politika;šeima;jauna šeima;support;polity;family;young family
Abstract: VPU Socialinių mokslų fakulteto Sociologijos ir Politologijos katedros Politinės sociologijos magistrantūros studentas Mindaugas Milašius. Darbo tema - valstybės paramos jaunai šeimai politikos vertinimas (VPU studentų atvėju). Darbo tikslas. Išanalizuoti kaip jaunimas vertina valstybės teikiamą paramą ir kokios paramos labiausiai pasigenda. Uždaviniai: 1. Pateikti paramos jaunai šeimai politikos sampratą; 2. Išnagrinėti paramos jaunai šeimai politiką ES šalyse; 3. Išanalizuoti Lietuvos valstybės teikiamą paramą jaunoms šeimos; 4. Remiantis atliktu tyrimu, nustatyti paramos jaunai šeimai Lietuvoje vertinimą (VPU studentų atveju). Tyrimo objektas – valstybės parama jaunai šeimai. Tyrimo dalykas – paramos jaunai šeimai Lietuvoje vertinimas. Hipotezės: 1. Jaunos šeimos, kurios dar neturi vaikų, menkai domisi teikiama valstybės parama - pasitvirtino; 2. Žinios apie informaciją savivaldybės internetiniuose tinklalapiuose aktualesnės respondentams, kurie turi vaikų - jie dažniau nei respondentai, kurie neturi vaikų bei tokios informacijos gauti nėra motyvuoti, žino apie galimybę gauti lengvatinę paskolą ir dažniau ima lengvatines paskolas būstui įsigyti - pasitvirtino; 3. Respondentai, kurie turi daugiau nei vieną ikimokyklinio amžiaus vaiką, skirtingai nuo respondentų, kurie vaikų neturi arba turi vieną vaiką, svarbiausiomis institucijomis, formuojančių bei įgyvendinančių paramos šeimai politiką įvardina Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo ir mokslo ministerijas bei teigia, kad jiems aktualiausios yra šeimų skurdo bei būsto problemos - pasitvirtino; 4. Skirtingų grupių respondentai kurie augina vaikus (respondentai, kurių vaikai auga namuose su šeimos nariais arba lanko valstybinį lopšelį, darželį bei respondentai, kurių vaikai auklėjami namuose su aukle arba lanko privatų lopšelį, darželį), skirtingai vertina paramos jaunoms šeimoms ekonomines bei socialines kryptis - nepasitvirtino; 5. Jaunų šeimų, kurios neturi vaikų, nuomone finansinei paramai turi būti skiriama daugiausia dėmesio nei kitoms paramos sritims - pasitvirtino. Darbo struktūra: darbą sudaro keturios dalys: pirmojoje dalyje analizuojama paramos jaunai šeimai politikos samprata, antrojoje dalyje atliekama Europos Sąjungos šalių vykdomos paramos jaunai šeimai politikos analizė, trečiojoje dalyje siekiama pateikti kokia parama teikiama jaunoms šeimos Lietuvoje. Ketvirtoji tyrimo dalis – tyrimas, kuris leido nustatyti jaunų šeimų paramos Lietuvoje vertinimą (VPU studentų atveju).
Mindaugas Milašius, Political sociology master’s degree student of VPU, Social sciences faculty Sociology and political sciences department. The subject of the work is the evaluation of the policy of the polity‘s support to young family (VPU students’ case). The purpose of the work is to analyze how youth evaluate polity‘s support and which kind of support they miss the most. Tasks: 1. To present the policy‘s conception of the support to the young family. 2. To analyze the policy of the support to the young family in the EU. 3. To analyze the support that Lithuanian polity gives to the young families; 4. To ascertain the evaluation of the support to the young family ir Lithuania with reference to the fulfilled investigation (VPU students case). The object of the investigation – the polity‘s support to the young family. The point of the investigation is the evaluation of the support to the young family in Lithuania. Hypotheses: 1. Young families that don‘t have children yet are very little interested in the polity‘s support – was proved; 2. News about information in institution‘s of local administration webs are more urgent to respondents that have children. They more often know about this possibility to get the favourable loan than respondents that don‘t have children and are not motivated to get such information and they take the favourable loans for buying a flat more often – was proved. 3. Respondents that have more than one preschool-children differently from respondents that don‘t have children or have only one child name the Social defence and labour and Education and science ministries as the main institutions that form and realize the polity‘s support to the young families and say that the most actual problems are families’ poorness and apartments – was proved. 4. Different groups of respondents that bring up children (respondents that children grow up at home with family members or attend public kindergarten and respondents that children are brought at home with nannie or attend private kindergarten) evaluate economical and social direction of the support to the young families differently – was not proved. 5. According to the young families that don‘t have children opinion the most attention should be paid to the financial support than to other areas – was proved. The structure of the work. There are four parts of the work. In the first part there is analyzed the conception of the polity‘s support to the young family, in the second there is fulfilled the analysis of the European Union policy of the support to the young family, in the third part it is aimed to present what kind of support is given to young families in Lithuania. The fourth part is the investigation that lets to ascertain the young families’ evaluation of the support in Lithuania (VPU students case).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118473
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.