Use this url to cite ETD: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118471
Publication type
master thesis
Author
Noreikaitė, Nijolė
Title
Muzikinio folkloro vaidmuo ugdant intonavimo įgūdžius pradiniame solfedžio mokymo etape
Other Title
The role of taditional folk music in developing habits of intonation teaching solmisation at the first stage
Extent
80 p.
Date Issued
29 May 2007
Abstract
Darbe nagrinėjama, kokį poveikį prastai intonuojantiems vaikams mokymo procese daro tradicine muzika pagrįsta mokymo sistema. Šiuo metu į muzikos mokyklas priimama apie 30-40% vaikų, kurie neintonuoja. Moksliniai tyrimai rodo, kad visi vaikai, turintys fiziškai sveikus balsą ir klausą, gali tiksliai intonuoti. Vaikų muzikos mokyklose naudojami vadovėliai skirti jau intonuojantiems vaikams; šis darbas – pirmasis bandymas parengti mokomąją medžiagą jokių intonavimo įgūdžių neturintiems vaikams. Solfedžio pamokose ugdant intonavimo įgūdžius nepakankamai išnaudojamos tradicinės muzikos galimybės. Yra žinoma, jog archaiškiausias tradicinės muzikos sluoksnis pagr��stas kalbos bei šūksnio intonacijomis, kurias vaikai įsisavina vos pradėję rišliai kalbėti. Pasitelkus jį mokymo procese, sukuriama intonacinė sistema, kuri suvokiama kaip sava, gimtoji, ir lengvai įsisavinama. Šio darbo tikslas – pagrįsti tradicinės muzikos vaidmenį efektyvinant intonavimo mokymą pradiniame etape vaikų muzikos mokyklose. Tam buvo parengta mokomoji medžiaga, pagrįsta tradicine muzika ir atliktas pedagoginis eksperimentas vaikų muzikos mokyklos pirmoje klasėje. Kontrolinėse grupėse buvo dirbama pagal V.Krakauskaitės solfedžio vadovėlį „Dainorėlis 2“, eksperimentinėse – pagal darbo autorės parengtą mokomąją medžiagą. Eksperimentas truko vieną mokslo metų pusmetį, tyrimo eigoje kas mėnesį buvo atliekami testai ir fiksuojami rezultatai. Iš viso kontrolinėse ir eksperimentinėse grupėse buvo 50 mokinių; tyrime dalyvavo 23 neintonuojantys pirmos klasės mokiniai, kurie sudarė 46% visų eksperimente dalyvavusių pirmokų skaičiaus. Atlikus tyrimą paaiškėjo, jog jog eksperimentinėje grupėje, kurioje naudojama tradicine muzika pagrįsta mokymo sistema, pasiekti žymiai geresni rezultatai. Po keturių mėnesių visi neintonuojantys vaikai gebėjo tiksliai intonuoti vieni arba drauge su mokytoju. Kontrolinėje grupėje, kurioje mokymo procese buvo naudojama autorine kompozitorių kūryba bei tradicine muzika paremta medžiaga, dalis vaikų (8%) nepadarė jokios pažangos, kiti nesugebėjo tiksliai intonuoti drauge su mokytoju netgi vieno garso (25%). Tyrimas taip pat parodė, kad naudojant folkloru pagrįstą mokymo sistemą intonavimo įgūdžius galima išugdyti žymiai greičiau. Ryškus kokybinis atotrūkis tarp abiejų grupių buvo matyti jau po mėnesio – eksperimentinėje grupėje nebeliko mokinių, dainuojančių kalbamuoju balsu; kontrolinėje grupėje sumažėjo vos 8 %. Akivaizdu, jog tradicine muzika pagrįsta mokymo sistema intonavimo įgūdžius ugdo žymiai efektyviau, negu besiremianti klsikinės muzikos pavyzdžiais.
The work deals with the issue how teaching traditional music influences those children who are poor at intoning. Nowadays from 30% to 40% of such children enter music schools. Scientific research shows that only children who have physically fit voices and hearing are good at intoning. Moreover, textbooks used in teaching process at music schools are meant for children who are good at intoning. Thus, this work is the first step to prepare teaching materials for those children who lack intoning skills. At sol-fa lessons not all opportunities of traditional music are used in teaching intoning skills. It is known that the most archaic traditional music is based on speaking and shouting intonations, which are typical of a child at his early age when he starts speaking in sensible sentences. Having this in mind there has been made an intoning system which is perceived as a common, native and easily learnt way. The aim of this work is to stress the role of traditional music in making teaching intoning at music school more effective, especially at the primary stage. This teaching material has been prepared on the basis of traditional music and the experiment, which was held with the first form children at music school. In control group pupils were taught sol-fa from the textbook „Dainorelis 2“ by V.Krakauskaite, while in experimental group pupils were taught from materials, prepared by the author of this work. The experiment itself lasted one term. There were held some tests to check the results, which were fixed and analyzed. 50 participants took part in this experiment, among them 23 children with intoning problems, which makes 46% of all first form pupils at school. Having made research it turned out that in the experimental group, where teaching process was based on traditional music, results are much better. After 4 months of teaching all pupils, who had had any intoning problems before, could intone without anybody’s help or with the help of a teacher. Whereas in the control group, where teaching was based on composers’ authentic creation and traditional music, 8% of children didn’t make any progress, others (25%) couldn’t intone a single sound even with the help of a teacher. The research has also revealed that folklore plays a very important role in improving intoning skills. Differences in quality between these two groups was already noticeable after a month of the experiment. In experimental group there were no students singing in a speaking voice left, while in control group the number of such children reduced to 8%. It is obvious that teaching based on traditional music is more efficient in improving intoning skills than that based on samples of classical music.
Language
Lietuvių / Lithuanian (lt)