Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118459
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Levanauskienė, Loreta
Supervisor: Žilionis, Juozas
Title: Pradinių klasių mokytojo mokymosi mokytis kompetencijos tobulinimas
Other Title: Development of learning to learn competence for the primary school teachers
Extent: 80 p.
Date: 6-Jun-2008
Keywords: pradinių klasių mokytojas;pedagogas;kompetencija;primary school teacher;schoolmaster;competence
Abstract: Šiame darbe nagrinėjama pradinių klasių mokytojo mokymosi mokytis kompetencijos ugdymas. Sparčiai kintantis visuomenės žengimas pirmyn iškelia pradinių klasių mokytojų mokymosi mokytis kompetencijos problemą, kaip nuolatinį pedagogų tobulėjimą, mokymąsi visą gyvenimą. Taip pat, stengiamasi parodyti, kad pedagogas privalo pereiti nuo pasyvaus į aktyvų mokymąsi ir visapusiškai tobulėti, nes mokytojas - ateinančios kartos ugdytojas negali atsilikti nuo laikmečio permainų ir pažangos. Siekiant išsiaiškinti mokymosi mokytis visą gyvenimą sąvoką, bei pedagogų mokymosi mokytis kompetencijos individualų tobulinimą, bei galimybių tobulintis atskleidimą, buvo atliktas empyrinis tyrimas. Buvo kelti uždaviniai: atskleisti pradinių klasių pedagogų mokymosi mokytis kompetencijos sampratą; išsiaiškinti pedagogų mokymosi mokytis tobulėjimo veiksnius; išryškinti pedagogų mokymosi mokytis tobulinimo būdus pradinėje mokykloje; išanalizuoti įstaigos vadovo požiūrį į pedagogų mokymosi mokytis kompetencijos plėtojimo galimybes. Kompetencijų tobulinimas neatsiejamas nuo mokymosi sąlygų sudarymo. Ypač akcentuojamas besimokančiojo (vadovo arba pedagogo) aprūpinimas efektyviomis mokymosi priemonėmis, sąlygų, atitinkančių mokymosi stilių ir poreikius sudarymas. Tyrimas parodė, kad vadovai turi geresnes sąlygas nuolat tobulėti negu mokytojai. Gebėjimas dalintis patirtimi ir atvirumas naujovėms yra vienas iš pagrindinių mokyklų vadovų ir pedagogų kompetencijų tobulinimo metodų. Neišvengiama pedagoginio proceso sąlyga – nuolatinis gebėjimų tobulinimas – reikalauja ieškoti naujų priemonių mokymuisi visą gyvenimą užtikrinti. Viena svarbiausių nuolatinio kompetencijų tobulinimo prielaidų yra savo mokymosi stiliaus atpažinimas. Todėl mokyklų vadovai ir pedagogai turėtų susipažinti su įvairiais mokymosi stiliais, ieškoti naujų metodologijų, padedančių sužinoti, išmokti bei pritaikyti naujoves pedagoginėje ir asmeninėje veikloje.
The problem considered in this paper deals with the development of competence of learning to learn for primary grades teachers. Rapidly developing society evokes the problem of the primary grades teachers’ competences improvement as a constant pedagogical development and as a matter of long life learning. There is also an attempt to show, that educator has to reveal himself from a passive to active learner and to improve thoroughly, because a teacher is an educator of the future generations and he can’t lag behind nowadays changes and progress.An empirical research was carried out to ger down to the bedlock of the long life learning concept To get down to bedrock of the long life learning concept and to learn how to create proper conditions for life long learning. There were several tasks: to reveal the notion of primary educators‘ learning to learn conception; to reveal the aims of educators‘ learning to learn factors; to reveal the methods how to enrich perfection of learning to learn at the primary school; to analize the approach of the leader of the educational institution at the goals of developing new skills. The development of competences is concurrent with the creating of learning facilities. Learning equipment and learning facilities (of directors and teachers) adequacy to learning styles is particularly emphasized. The survey revealed the situation that headmasters have better conditions to develop their competence skills than teachers. Ability to share experience and opennes to innovations is one of the main methods of developing educational competences. The inevitable condition of educational proces is constant developing of competences. It requires looking for new implementations for long life learning. To identify the learning style is one of the most important conditions for successful development of competences. Consequently, the directors of educational institutions and educators shouls get acquainted with the various learning styles, seek for getting acquainted with new metodologies helping to acquire, learn and use innovations into pedagogical and personal activities.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118459
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.