Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118421
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Gailiun, Olga
Title: Poezja Maryli Wolskiej jako fenomen artystyczny polskiej liryki kobiecej
Other Title: Poetry of Maryli Wolskiej as artistic phenomenom of Polish feminine lyrics
Extent: 77 p.
Date: 5-Jun-2008
Keywords: Wolska;Maryla;poezja;Wolska;Maryla;poezja;Wolska;Maryla;poezja
Abstract: Praca magisterska \"Poezja Maryli Wolskiej jako fenomen artystyczny polskiej liryki kobiecej\" składa się z następujących rozdziałów: I. Konteksty twórczości Maryli Wolskiej; II. Poezja Maryli Wolskiej. Poetyka i najważniejsze motywy . Celem pracy magisterskiej jest wydobycie Maryli Wolskiej i jej dorobku z „niepamięci”. Osiągnięcie danego celu jest możliwe przy rozwiązaniu następujących zadań: 1. Odnalezienie kontekstów, wyświetlających oryginalność poezji Maryli Wolskiej; 2. Wyeksponowanie istotnych cech poetyki. Podstawą metodologiczną danej pracy jest teoria kierunku gender. Podczas przygotowywania rozprawy opierałam się na następujących metodach: w pierwszym rozdziale - na metodzie opisowej, w drugim - interpretacyjnej. Z prowadzonych badań wynika, że twórczość Maryli Wolskiej z czasem znajdzie przyzwoite sobie miejsce obok dorobku takich poetek, jak Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, czy też Maria Konopnicka. Maryla Wolska swoją poezją potrafiła zaczarować odbiorcę. Dzięki niej dzisiaj możemy zachwycać się duszą kobiecą, którą poetka przedstawiła nam jako „rozwijający się pąk kwiatu”. Nie mniej uroku całemu dorobku twórczemu Maryli Wolskiej dodają również jej delikatne i muzyczne erotyki. W wierszach poetki panuje również inna, jakaś odmienna aura emocjonalna. Liryka Wolskiej przepełniona jest tęsknotą, rezygnacją, a także subtelnością. W liryce tej brak jest zupełnie elementów zmysłowych. Poetka była naturą wybitnie kobiecą. Jej twórczość zachowała szereg cech bardzo charakterystycznych dla kobiety, zwłaszcza subtelny umiar i delikatność bez przejaskrawień i wybujałości. Z niniejszej rozprawy możemy wyciągnąć wniosek - dorobek literacki autorki Dzbanka malin jest warty naszej uwagi i nie musi nadal pokrywać się pyłem niepamięci.
The Master’s paper \"Poetry of Maryli Wolskiej as artistic phenomenom of Polish feminine lyrics\" consists of the following parts: I. Contexts of Marylie Wolskiej creative work. II. Poetry of Marylie Wolskiej. Poetics and the main motives. The goal of Master’s paper is to breathe new life to Marylie Wolskiej and her creative works from “forgetfulness”. The following objectives have been set in order to reach this goal: 1. To find a context that tells of originality of Marylie Wolskiej poetry; 2. To distinguish substantial poetic features. Methodological basis of this paper is a theory of gender trend. The following methods were used in writing a paper: first chapter – descriptive method, second chapter – interpretation method. Of the study the results allows us to make a conclusion that creativity of Marylie Wolskiej will take an honorable place in the future alongside such poets as Maria Pawlikowska-Jasnorzewska or Maria Konopnicka. Marylia Wolska was able to captivate a reader by her poetry. Thanks to her we can enjoy a feminine soul which had been presented to us as “a bud of flower getting into blossom”. Her delicate and musical erotic elements add inconsiderable fascination to her creative work. Different emotional aura dominates in poems of senses in the lyrics. The poet can be characterized as having exceptionally feminine nature. Her creative work can be described as having a lot of feminine features, very delicate moderation and tenderness without dramatization and prurience. A conclusion can be made in this paper – author’s writing A Jung of raspberries is noteworthy and can not be forgotten.
Magistrinio darbą \"Marylios Volskos poezija, kaip lenkų moteriškos lyrikos meninis fenomenas\", sudaro šios dalys: I. Marylios Volskos kūrybos kontekstai. II. Marylios Volskos poezija. Poetika ir svarbiausi motyvai. Magistrinio darbo tikslas yra prikelti Marylią Volską ir jos kūrybą iš „užmaršties“. Šiam tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai: 1. Rasti kontekstą, bylojantį apie Marylios Volskos poezijos originalumą; 2. Išskirti esminės poetikos savybes. Šio darbo metodologinį pagrindą sudaro gender krypties teorija. Rašant darbą, buvo remiamasi šiais metodais: pirmame skyriuje – aprašymo metodu, antrame – interpretavimo metodu. Atliktų tyrimų rezultatai leidžia daryti išvadą, kad Marylios Volskos kūryba ateityje užims garbingą vietą šalia tokių poečių, kaip Maria Pavlikovska-Jasnoževska arba Maria Konopnicka. Marylia Volska savo poezija sugebėjo sužavėti skaitytoją. Skaitydami jos eilės, galime žavėtis moteriška siela, kurią poetė pateikė mums kaip „skleidžiantį gėlės pumpurą“. Subtiliu žavesiu Marylios Volskos kūrybą papildo jos subtilūs ir muzikiniai erotiniai elementai. Poetės eilėraščiuose taip pat vyrauja kita emocinė aura. Volskos lyrikoje dominuoja ilgesys ir subtilumas. Nėra čia visiškai jokių pojūčių elementų. Poetė pasižymi išskirtine moteriška prigimtimi. Jos kūrybai būdinga aibė moteriškų savybių, ypatingai subtilus saikingumas ir švelnumas be perdėjimo ir gašlumo. Šiame darbe darytina išvada – Marylia Volska yra verta mūsų dėmesio ir negali likti užmarštyje.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118421
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
olga_gailiun_md.pdf401.02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

93
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.