Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118417
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Tilvytienė, Saulė
Title: Etnomuzikos poveikis vaiko tautiniam identitetui
Other Title: The Influence of Ethnic Music over the National Identity of a Child
Extent: 102 p.
Date: 12-Jun-2007
Keywords: etnomuzika;vaikas;tautinis identitetas;kultūrinis identitetas;dvasinės vertybės;ethnic music;child;national identity;cultural identity;spiritual values
Abstract: Magistriniame darbe nagrinėjamas etnomuzikos poveikis plėtojant vaiko tautinį identitetą, pateikiamas edukologijos specialistų požiūris į etnomuziką kaip dvasinių vertybių nešėją, analizuojamas tėvų ir pedagogų vaidmuo ugdant vaiko kultūrą ir etnomuzikos pagrindu plėtojant jo tautinį identitetą. Vykstant spartiems pokyčiams visuomenės gyvenime (globalizacijai, daugiakultūriškumui, Lietuvos integracijai į tarptautines bendrijas), pakitus visos visuomenės socialiniam statusui, ypač svarbus tampa etninio savitumo išsaugojimas. Vaiko ir technologijų pedagoginio ugdymo(si) sąveikoje išryškėja prieštaravimai tarp vertybių, paskatinę išsiaiškinti etnomuzikos poveikį plečiant vaiko kultūrą, stiprinant jo tautinį identitetą. Tyrimo objektas ���� Vaiko tautinis identitetas, jo plėtojimosi sąlygos ir veiksniai informacinėje visuomenėje. Tyrimo tikslas – Atskleisti etnomuzikos poveikio vaiko tautinio identiteto plėtojimuisi ypatumus ir juos įtakojančius veiksnius. Tyrimo uždaviniai: 1. Nustatyti vaikų emocinės raiškos etnomuzikos poveikyje ypatumus. 2. Išsiaiškinti vaikų tautinio identiteto ypatumus, remiantis vaikų lietuvių liaudies dainų interpretacija. 3. Ištirti vaiko tautinio identiteto sampratą. 4. Atskleisti tėvų ir pedagogų vaidmenį, taikant etnomuziką vaiko tautinio identiteto plėtojimui. 5. Atlikti statistinių tyrimo duomenų analizę, apibūdinti ir interpretuoti rezultatus. Hipotezė – Etnomuzika padeda plėtoti vaiko tautinį identitetą, jeigu ugdomoji veikla organizuojama į ją integruojant muzikinį ugdymą, tikslingai parenkant ugdymo turinį, kurio pagrindą sudaro vertingi etnomuzikos kūriniai, skirti atlikimui (dainavimui, grojimui; žaidimai, rateliai), klausymui; naudojant metodus, skatinančius vaiko emocinę raišką, į vaikų ugdymą įtraukiant šeimas, kt. bendruomenės narius. Tyrimo metodika: tyrime dalyvavo 102 vaikai, jų tėvai, 89 pedagogai; taikyti pokalbio su vaiku, vaiko stebėjimo, tėvų bei pedagogų anketinės apklausos metodai. Išvados: Atlikus tyrimą nustatyta, kad etnomuzikos poveikis vaiko tautiniam identitetui priklauso nuo: socialinės, kultūrinės aplinkos, pedagogo nuostatos etnomuzikai, jo muzikinės kompetencijos (t.y. nuo pedagogo gebėjimų: integruoti etnomuziką į bendrą ugdymo procesą, tikslingai parinkti ugdymo turinį, naudoti metodus, skatinančius vaiko emocinę raišką), nuo tėvų požiūrio į etnomuziką bei vaiko visuminį ugdymą.
This work analyses the influence of ethnic music over the development of child‘s national identity, presents the standpoint of professionals of educology that indicates ethnic music as a bearer of spiritual values, analyses the role of parents and teachers in upbringing of child‘s culture and national identity on the basis of ethnic music. In the times of rapid changes of social life (globalization, multiculturalism, integration of Lithuania in international community) and changes of society‘s social status the preservation of ethnic becomes extremely important. The reciprocity of child and modern technologies in educational process brings out the contradictions of values. That has encouraged us to find out the influence (role) of ethnic music over the development of child‘s culture and the strengthening of his national identity. Object of study – National identity of a child, conditions and factors of its development in knowledge society. General aim – To explain the peculiarities of the influence of ethnic music over the development of child’s national identity and the factors that influence it. Tasks: 1. To identify the peculiarities of child’s emotional expressions under the influence of ethnic music. 2. To examine the peculiarities of children’s national identity, on the basis of their interpretations of Lithuanian folk songs. 3. To research the conception of child’s national identity. 4. To reveal the role of parents and teachers in the development of child’s national identity on the basis of ethnic music. 5. To carry out the analysis of statistic data, to describe and interpret the results. Hypothesis – ethnics music helps foster child’s nationality (with the condition that) musical education is integrated in general education, that content of educational materials is purposefully selected, and based on valuable compositions of ethnic music which is meant for performing (singing, playing, dancing) as well as listening; using the methods that stimulate and other members of community in the process of education. Methods of research – there were 102 children, their parents and 89 teachers that participated in this research. The methods that were used are conversation with a child, observation of a child, written questioning for parents and teachers. Conclusions – this research shows that the influence of ethnic music over child’s national identity depends on social and cultural environment, teacher’s attitude towards ethnic music, teachers musical competences (his abilities to integrate ethnic music into general educational process, purposefully select the materials and use the methods that stimulate child’s emotional expression), parents attitude towards ethnic music and child’s complex education.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118417
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on May 1, 2021

Download(s)

38
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.