Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118240
Type of publication: master thesis
Field of Science: Fizinė geografija / Physical geography (N006)
Author(s): Romanovskienė, Alesia
Title: Vokės upės baseino hidrografinio tinklo kaita XX a.
Other Title: Changes in hydrographic network of the Vokė River basin over the 20th century
Extent: 52 p.
Date: 4-Jun-2018
Keywords: Vokė;upė;baseinas;Vokė River;basin;catchment
Abstract: Darbe nagrinėjamo laikotarpio metu dėl žmogaus veiklos pasikeitė Vokės upės baseino pietinė riba. Iki Pirmojo pasaulinio karo ties Baltąja Voke plytėjo didelė natūrali takoskyrinė pelkė. XX amžiuje, įrengus melioracines sistemas, iškasus Merkio-Vokės kanalą ir eksploatuojant durpynus, Baltosios Vokės pelkė ir aplinkinės teritorijos buvo nusausintos, suformuotas griovių ir kitų hidrotechninių įrenginių tinklas, dėl to Merkio ir Vokės baseinų riba šiek tiek pakito. Darbe naudojant GIS programinę įrangą ir naujausius bei detaliausius erdvinius duomenis buvo nustatytas Vokės baseino plotas užima 57 964 ha. Jos sudaro 22 % natūralių upių vagų, 19 % sureguliuotų upių vagų, 59 % griovių ir kanalų. Nustatyta kad 1899 m. natūralios upių vagos sudarė net 82,1 % visų vandentėkmių ilgio, tai 2017 m. jos tesudarė 21,6 %. Tuo tarpu sureguliuotos upių vagos 1899 m. sudarė vos 7,2 % visų vagų ilgio, o 2017 m. jau 19,4 %. Vertinant Vokės baseino ežeringumas per nagrinėjamą laikotarpį sumažėjo nuo 0,59 iki 0,41 %, o ežerų skaičius – nuo 12 iki 9. Trys nedideli ežerai išnyko sovietmečiu dėl melioracijos. Taip pat pastebimas likusių ežerų ploto sumažėjimas, kurį daugiausia lėmė eutrofikacija, nes baseine telkšantys ežerai yra seklūs. Mažą baseino ežeringumą vėlgi lėmė geomorfologiniai teritorijos ypatumai. Per nagrinėjamą laikotarpį labai išaugo dirbtinių vandens telkinių skaičius ir plotas. Tvenkinių padaugėjo nuo 25 iki 51, o jų plotas išaugo nuo 52,3 iki 188,9 ha. Taip pat labai stipriai išaugo kūdrų skaičius (nuo 31 iki 1211) bei plotas (nuo 4,6 iki 79,2 ha).
This study analizes flood during the period under review, the southern boundary of the Vokė river basin has changed due to human activities. Before the First World War, a large, natural, swampy marsh was buried along the White Vokė. In the 20th century, with the installation of melioration systems, the Merkio-Vokė canal harvesting and the operation of peat bogs, the White Vokė swamp and surrounding areas were drained, a network of ditches and other hydrotechnical equipment was formed, thus the boundary of Merkis and Vokė slightly changed. In the work using GIS software and the latest and most detailed spatial data, the water catchment area of the Vokė basin was 57,964 ha. They account for 22% of natural riverbeds, 19% of regulated riverbeds, 59% of ditches and canals. It was determined that in 1899 Natural riverbeds made up 82.1% of the total length of the watercourses, in 2017 they accounted for 21.6%. Meanwhile, the riverbeds were reconstructed in 1899. amounted to just 7.2% of the total length of the thieves, and in 2017, already 19.4%. In the assessment of the lake Vokė basin during the period under consideration decreased from 0.59 to 0.41% and the number of lakes from 12 to 9. Three small lakes disappeared during the Soviet times due to land reclamation. The decrease in the area of the remaining lakes is also noticeable, mainly due to eutrophication, as the lakes shrinking in the basin are shallow. The geomorphological features of the territory were again caused by the small basin lakeside. During the period under consideration, the number and area of artificial water bodies has increased significantly. Ponds increased from 25 to 51, and their area increased from 52.3 to 188.9 hectares. The number of peat (from 31 to 1211) and area (from 4.6 to 79.2 ha) also increased very strongly.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118240
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

83
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.