Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118223
Type of publication: master thesis
Field of Science: Fizinė geografija / Physical geography (N006)
Author(s): Ribokaitė, Sandra
Title: Panevėžio apskrities turistinis potencialas ir jo panaudojimas edukaciniais tikslais
Other Title: Touristic potencial of Panevėžys region and its use for education purpose
Extent: 118 p.
Date: 12-Jun-2009
Keywords: Pažintinis turizmas;turistinis potencialas;turizmo ištekliai;edukacija;Cognitive tourism;touristic potencial;tourism resources;education
Abstract: Turizmas viena patraukliausių ir greičiausiai besivystančių ūkio šakų. Jis labai svarbus tiek valstybei, tiek atskiriems regionams, ar miestams, nes tai vienas iš vystymosi ir plėtros rodiklių. Turizmo sektoriaus plėtra ypatingai pageidautina silpniau išsivysčiusiuose šalies regionuose, prie kurių priskirtina Panevėžio apskritis , kur kitokios plėtros galimybės sunkiau įmanomos. Valstybės lygmenyje Panevėžio apskritis viena iš mažiausiai populiarinamų, ir nepatenka į turizmo traukos centrų įtakos zoną, be to, turimas turistinis potencialas, kuris gali atnešti edukaciniu požiūriu daugybę naudos visuomenei, yra nepilnai panaudojamas. Todėl svarbu įžvelgti turizmo plėtros galimybes šiame regione. Jų didinimas turėtų tapti vienu iš pagrindinių apskrities uždavinių. Siekiant išlaikyti darbą aktualų bei naudingą dabarčiai, tyrimo objektu pasirinktas šiuolaikinis- pažintinis- kultūrinis turizmas Panevėžio apskrityje. Šiuolaikinį turizmą apibūdina tai, kad jo metu nesitenkinama vien pramoga, bet pramoga jungiama su savišvieta ir lankomos vietovės kultūros pažinimu. Taip viena iš aktualiausių šiuolaikinio turizmo funkcijų tampa- žmogaus edukacija- bene svarbiausia ir mažiausiai tyrinėta turizmo funkcija. Pagrindinis baigiamojo magistrinio darbo tikslas- išanalizuoti bei pateikti Panevėžio apskrities turistinio potencialo ir jo panaudojimo edukaciniais tikslais galimybių analizę. Darbe naudojami įvairūs darbo metodai: teorinis, istorinis, statistinis, klasifikavimo, apibendrinimo, palyginimo, sisteminis, analizė, apibendrinimas. Darbą sudaro: įvadas, 6 skyriai, išvados, pasiūlymai, literatūros sąrašas, santrauka lietuvių ir anglų kalbomis, priedai. Teorinėje šio darbo dalyje apžvelgiama turizmo prigimtis bei rūšių klasifikacija, pasaulinės ir Europos turizmo kaitos tendencijos, bei bendri Lietuvos turizmo bruožai. Apibrėžiama kultūrinio- pažintinio turizmo esmė, pateikiama Panevėžio apskrities rajonų turizmo ištekliai, jų išsidėstymas bei panaudojimas intensyvesnei visuomenės edukacijai. Pateikiama vaizdūs kompleksiniai Panevėžio apskrities turizmo išteklių žemėlapiai bei atskirų apskrities rajonų žemėlapiai, vaizduojantys turistinius išteklius. Siekiant išanalizuoti Panevėžio apskrities turizmo išteklių pritaikymą visuomenės edukacijai, atliktas tyrimas, kurio metu buvo apklausta 140 respondentų. Šiam tyrimui panaudotas anketinės apklausos metodas. Atliktas tyrimas parodė, kad beveik pusė respondentų mano, jog turistinių objektų pasiūla, jų reklama bei priežiūra apskrityje yra nepakankama ir pritaria edukacinio- pažintinio turizmo plėtrai apskrityje. Kaip labiausiai plėtojamos turizmo rūšys, apklaustųjų nuomone, išrinktos edukacinis- pažintinis, kaimo, laisvalaikio ir pramogų bei sportinis turizmas. Pasiūlius keletą krypčių, kaip būtų galima padidinti žmonių suinteresuotumą Panevėžio apskrities turizmo galimybėmis, daugiausia buvo pritariama reklamos didinimui bei turizmo išteklių atnaujinimui. Gauti rezultatai yra reikšmingi Panevėžio apskrities turizmo ir informacijos centrui, specialistams, dirbantiems turizmo srityje, visiems besidomintiems turizmo galimybėmis Panevėžio mieste bei rajone.
Tourism is one of the most attractive and fastest growing industries in Lithuania. It is very important for both public and individual regions, or cities, because it is one of growth and development indicators. The tourism sector particularly preferable to the less developed regions of the country, and one of them is Panevezys region, where other development opportunities are difficult. Panevezys district is on of the least developing regions in Lithuania, and is outside the tourism zone of influence, in addition, the tourism potential, which can bring the educational point of view and numerous benefits to the society, are not fully utilized. It is therefore important not to overlook the development of tourism opportunities in the region. Increasing potential should be one of the main tasks. In order to keep the work relevant and meaningful to present, the selected object of study is contemporary - cognitive - cultural tourism in Panevezys. Contemporary tourism describes the fact that it does not involve just entertainment, but entertainment is connected with the personal self-development and cultural knowledge of the visited area. Cultural education is one of the most modern tourism functions and it has become the most important and least studied sectors within the tourism. The main aim of the final magistral paper is to analyze and present the tourism potential in the Panevezys county and analyzes educational potential within tourism. Various working methods were used for the analysis: the theoretical, historical, statistical, classification, aggregation, comparison, and systematic analysis, and summary. The work consists of introduction, six chapters, conclusions, suggestions, bibliography, summary in Lithuanian and English languages, and appendixes. Theoretical overview of the work consists of definitions of tourism, types of tourism, global and European tourism trends, and the common features of Lithuanian tourism. Discuss Panevezys tourism resources, their distribution and use to more intensively increase public education. Present tourism resource maps of Panevezys district and separate areas of the region. In order to analyze the Panevezys county tourism resources adaptation of public education, the study was completed involving interviews of the hundred and forty respondents. A questionnaire survey method was used for the above referenced study. The research has showed that almost half of the respondents believe that the supply of tourist facilities, advertising and maintenance of the county is inadequate, and they support the educational - cognitive tourism development in the district. The respondents have also indicated that rural, leisure and entertainment, and sports tourism to be used as cognitive-educational. Most respondents have suggested advertising and renewal of tourism resources as the most effective method to increase the interest in Panevezys County. The results obtained are significant for Panevezys County of Tourism and Information Center, professionals working in the field of tourism, and everybody interested in the possibilities of tourism in the city of Panevezys district.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118223
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

158
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.