Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118204
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Valantienė, Aušrinė
Title: Šokio mokytojo kvalifikacinės kategorijos laipsnio ir kokybiškos pamokos sąsajos
Other Title: Dance teacher's qualification category and the high-quality lessons interfaces
Extent: 81 p.
Date: 31-May-2017
Keywords: šokio pamokos kokybė;kvalifikacinė kategorija;šokio mokytojas;the quality of lesson;category of qualification;dance teacher
Abstract: Visuomenėje priimta, kad aukštesnė specialisto kvalifikacija garantuoja kokybiškesnį jo atliekamą darbą. Atrodytų, kad lygiai taip, turi būti šokio ugdymo srityje, kuo aukštesnė šokio mokytojo kvalifikacinė kategorija tuo kokybiškesnis ugdymo procesas jo pamokose. Tam, kad ugdymo kokybė atitiktų reikalavimus mokytojams rekomenduojama naudotis švietimo dokumentais. Tačiau, patirtis ir ankščiau atlikti tyrimai rodo, kad vis gi ne visi mokytojai tą daro. Kyla klausimas, kaip siejasi šokio mokytojo kvalifikacinė kategorija su jo organizuojamo ugdymo proceso kokybe? Tyrimo tikslas – išanalizuoti sąsajas tarp šokio mokytojo kvalifikacinės kategorijos ir kokybiškos pamokos. Tyrimo objektas – šokio mokytojo kvalifikacinės kategorijos ir kokybiškos pamokos sąsajos. Tyrimui buvo iškelti uždaviniai: išanalizuoti mokytojų kvalifikacinės kategorijos suteikimo reikalavimų kaitą, išanalizuoti kokybiškos šokio pamokos iššūkius šiandieniniame ugdymo kontekste, išsiaiškinti kaip siejasi šokio mokytojo kvalifikacinė kategorija ir kokybiška pamoka, atskleisti šokio mokytojų požiūrį į jų organizuojamo ugdymo proceso kokybę. Literatūros analizė parodė, kad pirmieji du atestaciją reglamentuojantys dokumentai vienas nuo kito skyrėsi nežymiai, didžiausi pakitimai buvo padaryti trečiąjame, naujausiame dokumente. Vienas iš esminių pokyčių buvo neprivaloma atestacija, suteikianti mokytojams galimybę laisvanoriškai keltis kvalifikacinės kategorijos laipsnį. Penkių galimų kvalifikacinės kategorijos laipsnių sąrašas buvo sumažinta iki keturių. Pirmą kartą norintis įgyti aukštesnį kvalifikacinės kategorijos laipsnį mokytojas privalo lankyti specialius kursus, tačiau jam nebereikia laikyti specialių įskaitų. Atestacijos programa mokytojui sudaroma trumpesniam laikotarpuiu – trejiems metams. Dokumente išskirtos aiškesnės, konkretesnės mokytojo darbo sritys, kurios yra vertinamos pagal detalius kriterijus. Remiantis nagrinėta literatūra išryškėjo, kad kokybiškos pamokos apibrėžimas ir jos požymiai yra pateikiami skirtingai. Tačiau visi požymiai juos susiejus išskiria pagrindinius šokio pamokos iššūkius šiandieniniame ugdymo kontekste. Tai orientavimasis į mokinius, struktūravimas ir aiškumas, mokytis palankus pamokos klimatas, efektyvus klasės valdymas, metodų ir darbo formų kaitymas, skatinimas aktyviai savarankiškai mokytis, orientavimasis į kompetencijas ir rezultatus. Pamokų stebėjimas atskleidė, kad mokytojai ir mokytojas metodininkas kurdami mokymąsi skatinančią aplinką remiasi normatyviniais santykiais, vyresnioji mokytoja, mokytoja metodininkė ir mokytojos ekspertės – vertybiniais. Vieno iš vyresniųjų mokytojų naudojamų metodų niekaip negalima pavadinti mokymąsi skatinančios aplinkos kūrimu. Mokytojai, vyresnieji mokytojai ir mokytojas metodininkas klasę valdo remdamiesi diktatu, mokytoja metodininkė ir mokytojos ekspertės - bendravimu. Mokytojų gebėjimas pritaikyti mokymosi turinį siejasi su kvalifikacinės kategorijos aukštumu, tačiau įsiterpia vyresnysis mokytojas, kuris ugdymo turinio netaiko nei pagal mokinių amžių nei pagal galimybes, taip pat kaip ir mokytojai. Vyresnioji mokytoja turinį pritaiko pagal mokinių amžių, o mokytojai metodininkai ir ekspertai – pagal mokinių amžių ir pagal galimybes. Nepriklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos visi mokytojai išskyrus mokytojus ekspertus vienodai neorientuoja vertinimo į tolimesnį vaikų tobulėjimą. Interviu atskleidė, kad nepriklausomai nuo mokytojų kvalifikacinės kategorijos laipsnio aukštumo mokytojų nuomonė apie jų organizuojamo ugdymo proceso kokybę labai skirtinga. Mokytojų mokymąsi skatinančios aplinkos kūrimas jų nuomone paremtas nuolatiniais tinkamų metodų ieškojimais, vyresniosios mokytojos ir mokytojos metodininkės – glaudžiu bendravimu su mokiniais, vyresniojo mokytojo ir mokytojos ekspertės – mokinių apdovanojimu. Vienos iš mokytojų eksperčių mokymąsi skatinančios aplinkos kūrimas paremtas veiklos įvairove. Mokytojai ir mokytojai metodininkai teigia, kad valdo klasę naudodami drausmines nuobaudas, vyresnioji mokytoja ir mokytojos ekspertės – bendradarbiavimą su mokiniais, o vienas iš vyresniųjų mokytojų – garsinius ženklus. Mokytojų kvalifikacinė kategorija neturi sąsajos su mokytojų požiūriu į mokymosi turinio pritaikymą, nes mokytojai remiasi savo nuotaika, vyresnieji mokytojai ir mokytojai ekspertai – savo praktika, o mokytojai metodininkai – bendrosiomis ugdymo programomis. Visi mokytojai nepriklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos mano, kad pamokose labai svarbu vertinti mokinių drausmę, tik vyresnieji mokytojai vietoje drausmės išskiria šokio raišką, o mokytojai metodininkai ją prideda prie drausmės. Mokytojai ekspertai be drausmės dar vertina įvairias mokinio kompetencijas. Tyrimas atskleidė, jog aiškių sąsajų tarp mokytojo kvalifikacinės kategorijos ir kokybiškos pamokos negalima apibrėžti. Galima teigti, kad ne kvalifikacinės kategorijos laipsnio aukštumas nusako mokytojo organizuojamos pamokos kokybę, o mokytojo noras domėtis ir atsidavimas savo darbui. Mokytojai ekspertai išsiskyrė ir parodė aukštą ugdymo kokybę, tačiau visų kitų kategorijų atstovai patvirtino, jog kvalifikacijos laipsnį galima apsiginti laiku ir vietoje atliekant teisingus dalykus. Įgiję kvalifikacinę kategoriją mokytojai nesieja atestacijoje atitiktų reikalavimų su savo darbu ir moko mokinius taip, kaip kažkas kažkada mokė patį mokytoją, arba to, ką mokytojas moka ir žino geriausiai.
In society it is accepted that specialist with higher qualification guarantees the quality of his work. In that case, the higher is the dance teacher‘s qualification category, the better is education process in his classes. In order that the quality of education meets the requirements, it is recommended to use educational documents. However, experience and science studies shows that not all teachers are doing that. The question is what is the connection between dancing teacher qualification category and the quality of the educational process? The aim of the survey is to analyze the linkages between dance teacher qualification category and the quality of the teaching. The object of the survey is a dance teacher qualification category and quality lessons interface. The survey was conducted by the given tasks: to analyze teachers’ qualification category granting requirements change, analyze the challenges of quality dance lesson in today's educational context, figure out how dance teacher qualification category and a quality lesson links, show dance teachers attitudes towards their own educational process quality. Literary analysis showed that the first of two documents regulating the teacher attestation differed slightly from one another, major changes were made to the third edition of the document. One of the major changes were voluntary attestation that gives teachers an opportunity, to do it whenever they want. Five qualification category degrees from the list of possible categories have been reduced to four. The teacher who wants to gain a higher qualification category first time must attend special courses, but he does not need to pass special exams. A shorter period of teacher appraisal program – for three years. Document singles out a much clearer, more detailed teacher aspects of work that are valued on the basis of detailed criteria. The analyzed literature has revealed that quality lesson definition and its features are presented in a different way. However, all of them are linking to the main challenges of dancing lessons at today’s educational context. The challenges are: focusing on students, structuring and awareness, learning lessons in favorable climate, effective classroom management, the interchanging of methods and work forms, promoting active independent learning, the core competencies and results. The observation have revealed that teachers and teachers - supervisors are using normative relations while they creates stimulating learning environment. Senior - teacher, teacher – supervisor and teacher – expert ar using relations based on values. One of the senior - teachers work can in no way be described as promoting learning environments. Teachers, senior - teachers and teachers – supervisors holds the class by dictatorship, teachers - expert ’s - by communication. Senior-teachers adapts the learning content on the age of the pupils, while teachers-supervisors and teachers-experts – adapts it on the age and the possibilities of pupils. All teachers with the exception of teachers-experts are not guiding student evaluation to the further development. Interviews revealed that, irrespective of the level of teacher qualification category teachers offers an opinion on their teaching process quality very considerably. To creat environment that stimulates learning teachers are using permanent searching for new methods, senior- teachers and teacher – supervising are using interaction, senior-teacher ant teacher – expert are using rewards. One of the teachers-experts are using activities changing to create stimulating learning environment. in order to manage the class teachers and teachers-supervirors are using disciplinary actions, senior-teacher anr teachers-experts are using cooperation with pupils, ant one of the senior-teachers are using sounds of his voice and other instruments. To adapt the learning content teachers are using their mood, senior-teachers and teachers-experts are using their practice, teachers-supervisors are using general education curricula. All teachers thinks that it is very important to evaluate pupils discipline, only senior-teachers and teachers-experts are evaluating dance expression and variety of competences. The investigation has established that there can not be clear links between teacher qualification category and quality classes. It could be agreed that no degree or qualification category refers to organise the higher quality process and it only depends on teachers desire to take an interest in lessons and dedication to their work. Although teachers-experts are demonstrating the high quality of education, but all other categories of qualification teachers prooves that to get the qualification degree it is important to do right things in the right time and place. And after that teacher can learn students in the way they were once trained, or teach what they know best.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118204
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on May 1, 2021

Download(s)

38
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.