Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118044
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Bunevičiūtė, Laura
Title: Improvizacija kaip kūrybinę saviraišką skatinatis veiksnys ugdant daile
Other Title: Improvisation as the factor motivating creative self-expression in art education
Extent: 106 p.
Date: 30-May-2007
Keywords: dailė;improvizacija;kūrybinė saviraiška;kūrybingumas.;art;improvisation;creative self-expression;creativity.
Abstract: Sudėtingame paauglystės laikotarpyje, V – VIII klasių mokinių kūrybinę saviraišką veikia vizualinės plastinės raiškos krizės, todėl dailės pamokose susiduriama su mokinių pasyvumu, sumažėjusia dailės mokymosi motyvacija, dideliu savikritiškumu, ryškia kūrybinio aktyvumo stoka. Svarbu skatinti mokinius drąsiai eksperimentuoti ir nebijoti atskleisti savo individualybę dailėje. Pasirinkto amžiaus tarpsnio mokinių kūrybinę saviraišką siūloma skatinti pasitelkiant improvizavimą dailėje, nes natūrali ir spontaniška kūryba yra patikimiausias būdas atskleisti kūrybines galias. Improvizacija – laisva, spontaniška, atsitiktinumu grįsta kūrybinė veikla, padedanti išsilaisvinti nuo stereotipinio mąstymo vizualinėje raiškoje. Darbe keliama mokslinė problema – ar improvizavimas dailės užsiėmimuose skatina mokinių kūrybinę saviraišką? Tyrimo objektas – kūrybinė saviraiška. Tyrimo tikslas – atskleisti dailės dalyko mokytojų ir V – VIII klasių mokinių požiūrį į improvizaciją, kaip kūrybinę saviraišką skatinantį veiksnį ugdant daile. Tyrimo hipotezė: V – VIII klasių mokinių kūrybinė saviraiška sėkmingiau atsiskleidžia improvizuojant dailės užsiėmimuose. Darbe nagrinėjami mokinių kūrybinės saviraiškos skatinimo teoriniai aspektai, aptariamos mokinių kūrybinės saviraiškos skatinimo galimybės improvizuojant. Tyrimas organizuotas (2006 09 – 2007 02) Kauno ir Vilniaus apskričių mokyklose vykdant anketinę aplausą, kurioje dalyvavo 150 V – VIII klasių mokinių ir 56 dailės dalyko mokytojai. Siekta ištirti dailės mokymosi realijas, atskleidžiant dailės dalyko mokytojų ir V – VIII klasių mokinių požiūrį į improvizaciją – kaip kūrybinę saviraišką skatinantį veiksnį. Tyrimo duomenų analizė atskleidė tai, kad dailės dalyko mokytojų nuomone, improvizacija dailės pamokose padeda atskleisti mokinių meninius sugebėjimus, skatina kūrybinę saviraišką dailės pagalba, lavina kūrybinį mąstymą. Improvizavimas domina V – VIII klasių mokinius, tačiau mokinių apklausos duomenys rodo, kad dailės pamokose nėra išnaudojamos visos galimybės. Dailės dalyko mokytojų ir V – VIII klasių mokinių apklausos duomenys, patvirtina iškeltą hipotezę, kad V – VIII klasių mokinių kūrybinė saviraiška sėkmingiau atsiskleidžia improvizuojant dailės užsiėmimuose. Vadinasi, improvizacija yra mokinių kūrybinę saviraišką skatinantis veiksnys ugdant daile.
At the difficult age of adolescence the creative self-expression of 5th – 8th form students is influenced by visual plastic expression crises leading to the students’ passivity during the art lessons, their reduced motivation to study art, a high degree of self-criticism and a clear lack of creative activity. It is highly important to encourage students to experiment and not to be afraid of revealing their individuality in art. The encouragement of the creative self-expression among the students of the selected age group should be made through improvisation in art since natural and spontaneous creation is the most reliable means to disclose the creative powers. Improvisation is a free, spontaneous and creative activity based on randomness that helps to break free from the stereotype thinking in the visual expression. The present Thesis discusses the following scientific problem – Does improvisation in the art lessons encourage the students’ creative self-expression? Subject matter of the research – creative self-expression. Objective of the research – to display the attitude of the teachers of art and students of the 5th – 8th forms towards improvisation as the factor that encourages creative self-expression during the process of education through art. Hypothesis of the research: creative self-expression of the 5th – 8th form students is successfully revealed through the use of improvisation during the art lessons. The present Thesis examines the theoretical aspects of creative self-expression encouragement among the students and discusses the possibilities of encouragement of students’ creative self-expression through improvisation. The research was performed (from September 2006 till February 2007) in Kaunas and Vilnius County schools with the help of questionnaires and included 150 students of the 5th – 8th forms and 56 teachers of art. The research aimed at examining the realities of studying art through the attitude of teachers of art and students of the 5th – 8th forms towards improvisation as the factor motivating creative self-expression. The analysis of the research data showed the following: the teachers of art were of the opinion that improvisation during the art lessons helps reveal the students’ artistic skills, encourages their creative self-expression through art and develops their creative thinking. Improvisation is interesting to the students of the 5th – 8th forms but the data from the questionnaires show that still not all possibilities are exploited during art lessons. The data from the questionnaires performed among the teachers of art and the students of the 5th – 8th forms confirm the hypothesis that the creative self-expression of the 5th – 8th form students is more successfully revealed through improvisation during the art lessons. It means that improvisation is the factor motivating creative self-expression in art education.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118044
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

93
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.