Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118027
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPaulavičius, Kęstutis Balys-
dc.contributor.authorBuračevskaja, Gražina-
dc.date.accessioned2020-12-22T16:31:03Z-
dc.date.available2020-12-22T16:31:03Z-
dc.date.issued2012-06-21-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/118027-
dc.description.abstractYpatingą svarbą organizacijos personalo karjeros valdymas (planavimas, organizavimas, valdymas, kontrolė ir motyvavimas) įgauna šalies švietimo įstaigose – pradedant ikimokykliniu ugdymu ir baigiant aukštojo mokslo lygmeniu. Tiriant bendrojo lavinimo mokyklos mokytojų karjeros galimybės karjera labai dažnai priklauso nuo jos planavimo, organizavimo, tikslinio taikymo. Tik pažangi pedagogų siekius ir gebėjimus atitinkanti karjeros valdymo sistema leis įgyvendinti nacionalinės mokyklos mokymo programas, gerins mokymo kokybę, derins mokytojo ir mokyklos veiklos tikslus ir interesus. Pastaraisiais metais atsiranda vis daugiau nesutarimų bei prieštaravimų tarp valstybės švietimo institucijų ir atskirų mokyklos kolektyvų dėl jų personalo kvalifikacijos atestavimo, profesinių kategorijų suteikimo, darbo apmokėjimo, mokomojo krūvio ir kt. Todėl karjeros klausimai ir problemoms bendrojo lavinimo mokykloje tampa vis labiau aktualūs ir reikalauja atitinkamų sprendimų. Magistriniame buvo atliktas empirinis tyrimas, skirtas bendrojo lavinimo pedagogų karjeros valdymo problemoms, o taip pat gautų duomenų analizė ir jų įvertinimas. Šio tyrimo tikslas buvo įvertinti mokyklų pedagogų požiūrį į konkrečius karjeros valdymo aspektus, karjeros motyvavimą ir jos įgyvendinimo galimybes. Gauti rezultatai buvo panaudoti magistriniame baigiamajame darbe ir padėjo atskleisti karjeros valdymo trūkumus ir problemas bendrojo lavinimo švietimo įstaigose. Taip pat praktinį darbo reikšmingumą apibrėžia tikimybė, kad parengtomis konkrečiomis rekomendacijomis galės pasinaudoti būsimieji pedagogai, mokytojai ir vyresnių klasių moksleiviai, ketinantys rinktis mokytojo profesiją. Darbo tikslas – apibūdinti ir išanalizuoti bendrojo lavinimo mokyklos pedagogų karjeros valdymą. Tikslui įgyvendinti keliami šie uždaviniai: 1. Apžvelgti mokslinę ir metodinę literatūrą; 2. Susipažinti su karjeros planavimo, organizavimo, valdymo ir motyvavimo teisiniais aktais, nuostatomis, įsakymais; 3. Išanalizuoti karjeros valdymo modelius ir koncepcijas; 4. Išskirti karjeros valdymo principus ir jos įgyvendinimo etapus; 5. Ištirti karjeros motyvus; 6. Išsiaiškinti karjeros valdymo sistemos trūkumus; 7. Pateikti rekomendacijas bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų karjeros valdymo problemoms spręsti. Tyrimo objektas – Vilniaus rajono bendrojo lavinimo mokyklų pedagogai. Tyrimo hipotezė – Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų karjeros valdymas turi vidinių prieštaravimų ir problemų, kurios trukdo įgyvendinti švietimo reformos tikslus.  lt
dc.description.abstractThe personnel career management assumes the particular importance at country‘s educational institutions, begining from the preschool instituations till the higher educational institutions. Analysing the teachers‘ career opportunities at comprehesive schools it is obvious that the career depends on aiming true planning and organization. Only the advanced career management system which equivalents teachers objectives and abilities will alow to fullfill the national school studying programs, will improve studying quility, will be able to combine teachers and schools activity‘s goals and interests. In these latter years more and more disagreements are appearing between the state educational institutions and separate school’s collectives because of assessment of personnel qualifications, investiture of professional qualifications, salaries, teaching load and etc.. Therefore, career issues and problems at comprehensive school are becoming more essential and require appropriate solutions. In the following master paper the empirical analysis, which has been dedicated to the the career management of teacher at the comprehensive schools, and the research of the gathered results have been accomplished. The goal of this paper has been to evaluate the teachers attitude towards the concrete career management aspects, career motivation and it‘s implemention possibilities. The gathered results have been used in the master paper and have helped to reveal the drawbacks and problems of the career managemet at comprehensive schools. Also, the practical significance of the work defines the probability that the future teachers, teachers and high school students, who intend to choose the teaching profession, will be able to use the prepared recommendations. The goal of this paper is to define and analize the career management at comprehensive schools. To achive this goal the following tasks are raised: 1. to review the the scientific and methodological literature; 2. to acquaint with legal regulations and orders of career planning, organization, management and motivation; 3. to analyze the career management models and concepts; 4. to Distinguish career in management principles and implementation phases; 5. to career motives; 6. to find out the drawbacks of career management system; 7. To provide recommendations for the solution of comprehensive schools’ teachers' career management problems. The object of the research is – Vilniaus region‘s comprehensive schools’ teachers. The hypothesis of the research – Lithuanian comprehensive schools‘ teachers‘ career management has inside contradictions and problems, which impede to implement the education reform goals.  en
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent95 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectkarjeralt
dc.subjectkarjeros valdymaslt
dc.subjectkvalifikacijalt
dc.subjectcareeren
dc.subjectcareer managementen
dc.subjectcareer planningen
dc.subject.otherVadyba / Management (S003)-
dc.titleBendrojo lavinimo mokyklų pedagogų karjeros valdymaslt
dc.title.alternativeCareer management of high school teachers in Lithuaniaen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

48
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.