Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118005
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Balcevič, Nojolia
Title: Istorinio mąstymo gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse
Other Title: Research education of historical thinking ability in primary school
Extent: 117 p.
Date: 5-Jun-2015
Keywords: pradinis ugdymas;istorijos didaktika;istorijos šaltiniai;laiko tėkmės supratimas;istorinis mąstymas;primary education;history didactics;history sources;time stream understanding;historical thinking
Abstract: Ugdymo procese mokiniai įgyja atskirus istorijos žinių elementus, kurie padeda suprasti savo krašto ir pasaulio istorinę raidą. Mokydamiesi istorijos mokiniai susipažįsta su istorijos įvykiais, reiškiniais bei procesais, kurie yra svarbūs siekiant programose apibrėžtų mokinių istorijos pasiekimų. Todėl daug dėmesio reikia skirti jau pradinėse klasėse, kad padėtume mokiniams suvokti, kokia pateikiama informacija jiems yra naudinga, o kokia ne. Ruošiantis pamokoms apie istoriją, reikėtų atrinkti tuos istorijos faktus, kurie padės siekti ugdyti mokinių istorinio mąstymo gebėjimus. Laiko supratimas labai svarbus ugdant mokinių istorinį mąstymą. Mokiniai susiduria su daugeliu laiko aspektų kasdieniame gyvenime ir klasėje: praeitis, dabartis, ateitis, laikrodžio ir kalendorinis laikas bei istorinis įvykių ir reiškinių laikas. Laiko supratimas – tai daugiau nei datų įsiminimas. Tai sudėtingas suvokimas, reikalaujantis įvairių gebėjimų: matematinių, lingvistinių ir loginių. Mokinių turimos žinios ir gebėjimai bei mokymosi aplinka lemia, kiek sėkmingai jie ugdysis istorinį mąstymą, istorinio laiko suvokimą, istorinių periodų apibūdinimą. Todėl mokytojai turėtų jau pradinėse klasėse mokyti mokinius teisingai suprasti pasikeitimus istorijoje ir istoriniame laike, kad istoriniai įvykiai ir esminiai žmonių gyvenimo pokyčiai vyksta kasdien, tačiau jų tyrinėjimas leidžia išskirti, apibūdinti ir suprasti svarbiausius visuomenės raidos periodus.
During educational process students acquire separate historical knowledge elements, which help them understand their regions’ and also the world’s history development. While learning history, students get acquainted with events, phenomena and processes which are important in reaching the specific students’ history goals. That is why it is important to pay more attention in primary school, so we would help the students understand, what given information is needed for them and which is not. Preparing for lessons about history, it’s needed to select history facts which will help us educate students’ historical thinking abilities. Understanding the time is very important while educating the students’ historical thinking. Students encounter a lot of time aspects of everyday life and class: past, present, future, the time of the clock and the calendar and also the time of historical events, phenomena. Understanding the time is more than learning the dates. It is a difficult understanding that requires various abilities: mathematics, linguistics and logic. The knowledge and abilities and also the learning environment determines how successful their historical thinking can get, determines their understanding of time and historical period description. That is why teachers need to teach students correctly understand the changes in history and historical time already in primary school, understand that the historical events and essential human life changes are happening every day, however this research lets them differentiate, describe and understand the most important development periods of the society.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118005
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.