Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117956
Type of publication: master thesis
Field of Science: Matematika / Mathematics (N001)
Author(s): Oleneva, Tatjana
Title: L-statistikų pasiskirstymo funkcijų Edžvorto skleidinių parametrų vertinimas
Other Title: Estimation of parameters of Edgeworth expansion for distrubution of L-statistics
Extent: 52 p.
Date: 2-Jun-2014
Keywords: Edžvorto skleidinys;įvertinys;L-statistika;pasiskirstymo funkcija;tikslumo matai;Edgeworth's expansions;estimator;L-statistics;the distribution function of;accuracy measures
Abstract: Šiame darbe nagrinėjami trys baigtinės populiacijos Edžvorto skleidinio parametrų įvertiniai: Botstrap, standartinis Horvico ir Tompsono, santykinio tipo įvertiniai. Bei funkcijų , kurios pilnai aprašo ir parametrus, trys įvertiniai: Botstrap, standartinis Horvico ir Tompsono tipo ir santykinio tipo įvertiniai. Darbo tikslas – naudojantis papildoma informacija, sukonstruoti L-statistikų pasiskirstymo funkcijų Edžvorto skleidinių parametrų įvertinius ir ištirti jų tikslumą. Darbe atliekamas matematinis modeliavimas. Naudojantis Matlab matematinių uždavinių paketu sukurtos funkcijos skirtos apskaičiuoti įvertinių tikslumo matus, esant įvairiems imčių dydžiams ir skirtingoms statistikoms: empiriniai kvantiliai, nupjautieji vidurkiai ir Ginio vidutinių skirtumų statistika. Pastebėta, kad, mažoje populiacijoje N = 60, įvertinių tikslumas mažėja mažėjant imčių dydžiui. Taip pat pastebėta, kad kuo didesnė imtis, tuo įvertiniai yra tikslesni. Geriausia naudoti Gini vidutinių skirtumų statistiką, nes Edžvorto skleidinio parametrų įvertiniai yra tikslesni, negu naudojant kitas 2 statistikas.
In this work are studying three of the finite population parameter estimates Edgeworth's expansions: Botstrap, standard Horvitz and Thompson, estimates of relative type. And features that fully describes the parameters and three estimates: Botstrap, standard Horvitz – Thompson type and relative type estimators. The aim of the work – using the additional information to construct L-statistics distribution functions Edgeworth's expansions parameter estimates and investigate their accuracy. The work carried out mathematical modeling. Using Matlab mathematical problems package features designed for compute estimates of precision measurements at different sample sizes and different statistics: trimmed means, empirical quantiles, and Gini’s mean difference. It is observed that small population, N = 60, the accuracy of the estimates decreases with decreasing sample size. It was also noted that the larger sample, the estimates are more accurate. Best used Gini average difference statistics as Edgeworth's expansions parameter estimates are more accurate than using the other two statistics.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117956
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on May 1, 2021

Download(s)

2
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.