Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117938
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Ciūnienė, Neringa
Title: Muzikos poveikis mokinių vizualinei raiškai dailės pamokose
Other Title: The effect of music on school students' vizual expression during lesons of visual arts
Extent: 73 p.
Date: 29-May-2008
Keywords: Mokinių vizualinė raiška;integracija;dailė;muzika;Students' visual expression;integration;art;music
Abstract: Meno istorijoje nuo pat senovės iki šių dienų yra žinoma dailininkų, kurie bandė savo jėgas, kurdami muziką, ir muzikų, kurie norėjo išsakyti save piešiniu, tapyba. Tačiau dailininkai dažniausiai likdavo dailininkais, muzikai - muzikais. Dažnai tai būdavo polinkis į dvi skirtingas, nors ir artimas kūrybines profesijas. Muzika ir dailė artimiausi menai. Kaip vaikai nuo pat mažens piešia, taip ir su muzika susiduria daug anksčiau negu su kitomis menų rūšimis. Muzikos garsus kaip ir spalvas mes girdime, matome, su jomis susiduriame kasdien mus supančioje aplinkoje. Ilgai buvo taikomi tradiciniai metodai, nuo kurių buvo stengiamasi nenutolti. Parenkamos mokymo programos, metodai, derinami įvairūs, taip pat ir netradiciniai metodai, kurie skatina mokinių savarankiškumą, aktyvumą ir kūrybiškumą. Mokytojas turi pasirinkti geriausiai mokymo tikslams tinkamus metodus atsižvelgdamas į mokinių amžių, psichologines savybes, mokymosi rezultatus ir kt. Vienas iš svarbiausių veiksnių skatinantis mokinių kūrybiškumą – motyvacija, nuo kurios priklauso ir mokinių noras arba nenoras kurti dailės pamokose. Pabrėžiama teigiama menų integracijos įtaka mokinių meninei raiškai, nemažai dėmesio skiriama ikimokykliniam bei pradiniam ugdymui integruojant menus, o šiam amžiaus tarpsniui (V – VII klasėms) literatūros trūksta. Darbo tikslas – atskleisti muzikos poveikį mokinių vizualinei raiškai. Tyrimo objektas – V – VII klasių mokinių vizualinė raiška dailės pamokose; Hipotezė – integruojamos užduotys, muzikos naudojimas dailės pamokose daro teigiamą įtaką mokinių veiklai, jų vizualios raiškos kokybei. Tyrimo uždaviniai: 1) Išanalizuoti mokslinę bei metodinę literatūrą nagrinėjama tema; 2) Išsiaiškinti dailės ir muzikos sąsajų aktualumą mokinių vizualinei raiškai; 3) Aptarti muzikos taikymo metodus dailės pamokų metu; 4) Atskleisti V – VII klasių mokinių požiūrį į muzikos taikymą dailės pamokose; 5) Išanalizuoti muzikos taikymo poveikį V – VII klasių mokinių kūrybinei veiklai. Tyrimo imtis: 150 bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos V – VII klasių mokiniai. Tyrimo metodai: teorinė analizė; apklausa raštu (mokinių anketinė apklausa); dalinio stebėjimo analizė; matematinė – procentinė duomenų analizė. Literatūros nagrinėjimas atskleidė, kad nemažai mokslininkų pabrėžė meno reikšmę ugdant mokinius, bei teigiamą menų integracijos įtaką mokinių raškai. Dailės ir muzikos sąsajos aktualios, nes jungiant abi šias meno šakas sustiprinamas poveikis mokinių emocijų, jausmų, minčių išraiškai kūrybiniuose darbuose. Taikomi įvairūs metodai muziką integruojant į dailės pamokas. Atliktas tyrimas parodė, kad muzikos klausymas turi įtakos mokinių veiklai, jų kūrybiniams sprendimams. Mokiniai atlieka užduotis aktyviau, labiau susidomėję, naudoja įvairesnes plastinės raiškos priemones.
In history of art from ancient times to our days, there is a known painters, who tried to create music, ant musicians, who tried to express themselves by painting. But most of the time painters kept on painting, and musicians created music. Still it was a passion for two different, though related creative professions. Music and painting arts are very close. Children start to paint in childhood, and they also get know music foremost than any other art. We hear music sounds like we see colors, and we do it everyday in our lifetime. For a long time there was a traditional ways of teaching children to paint, and teachers didn‘t move forward. But nowadays new teaching programs and ways of teaching are chosen, new methods, sometimes unconventional, are combined to stimulate pupil‘s self-sufficiency, activity and creativity. Teachers have to choose the way of teaching that fits best pupils‘ age, psychological features, studies results etc.. One of the most important factors, that stimulates pupil‘s creativity is motivation. Motivation influences desire to create during the art lessons, or a lack of it. The integration of other arts (music etc.) has a positive influence on pupil‘s artistic expression. That means more attention should be paid on the integration in pupil‘s education in school and even before. There is a lack of studying literature for V-VII classes on this subject. Work objective – reveal music influence on pupils’ visual expression; Research subject – V-VII classes visual expression during the art lessons; Hypothesis – integrated tasks, using of music during the art lessons are making positive influence on pupils’ activity, their visual expression quality; Research tasks: 1) Analyze scientific and methodical literature on subject; 2) Figure out the importance of relevance between art and music and it‘s influence on pupils‘ visual expression 3) Reveal V-VII classes pupils’ opinion on music use during the art lessons 4) Discuss the ways of using music during art lessons. Research area: 150 general education school V-VII classes pupils. Research methods: theoretical analysis, interview written (pupils’ test interview), partial observation analysis, mathematical – percentage information analysis. The analysis of literature revealed, that many scientists pointed on importance of art in pupils‘ education, and positive influence of art integration on pupils‘ artistic expression. The relevance of art and music is important, because when combined in education improving pupils‘ artistic expression in their works. There are different ways of integrating music into art lessons. Research results reveal that it has influence on pupils’ activity and artistic creativity. Pupils accomplish their tasks faster, they are much more motivated and using bigger range of painting techniques.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117938
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

84
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.