Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117933
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Žygelienė, Dalia
Title: Lietuvos profesinio mokymo sistemos atitikimo verslo poreikiams gerinimas
Other Title: Improvement of Lithuanian vocational education and training system, matching business needs
Extent: 100 p.
Date: 27-May-2014
Keywords: profesinis;mokymas;verslas;atitiktis;poreikiai;vocational;education;training;system;needs
Abstract: Viena iš dabartinių profesinio mokymo sistemos tendencijų - siekis sustiprinti profesinio mokymo ir darbo, veiklos pasaulio ryšį. Profesinis mokymas yra sparčiausiai kintanti švietimo sistemos dalis, kurios kaitą lemia darbo rinka. Profesinio mokymo įstaigos padeda tenkinti šalies gyventojų mokymosi ir pasirengimo darbo rinkai poreikius . Profesinio mokymo įstaigos daugiau orientuojasi į pirminį profesinį mokymą. Siekiant didinti profesinio mokymo sistemos efektyvumą, atsiranda specialistų prognozavimo poreikio aktualumas, rinkos prognozavimo ir stebėsenos sistemų sukūrimas, tai sukuria prielaidas geresniam darbo rinkos paklausos ir pasiūlos suderinamumui. Profesinio mokymo sistemos absolventams tampa vis aktualiau įgyti darbo su naujausiomis technologijomis įgūdžių, sugebėti dirbti dinamiškoje, greitai besikeičiančioje aplinkoje. Siekiant kuo greičiau įsitvirtinti darbo rinkoje asmenims, baigusiems profesinio mokymo programas, būtinas geras ne tik teorinis, bet ir praktinis pasirengimas. Tačiau darbo rinkoje klostosi situacija, kai, esant aukštam nedarbo lygiui ir intensyviai emigracijai , laisvos vietos neužimamos dėl kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo arba darbo ieškančių žmonių kompetencijos neatitikties laisvoms darbo vietoms užimti keliamiems reikalavimams. Tyrimo objektas – profesinio mokymo įstaigose rengiami specialistai. Darbo tikslas - išanalizavus Lietuvos profesinio mokymo sistemos atitiktį verslo poreikiams, numatyti gerinimo galimybes. Tyrimo metodai: mokslinės ir statistinės literatūros analizė; kiekybinis tyrimas (anketinė apklausa); duomenų grupavimas ir analizavimas. Pagrindinės išvados: Profesinio mokymo įstaigų absolventų įgytų kompetencijų atitiktį darbo rinkos poreikiams gerins šios įgyvendinamos priemonės : modulinis mokymas, pameistrystė, sektorinių praktinio mokymo centrų įkūrimas, viešųjų įstaigų steigimas, aktyvus darbdavių dalyvavimas profesiniame mokyme, sistemingai veikianti darbo rinkos stebėsenos ir prognozavimo sistema .
One of VET system tendencies is an objective to strengthen the link between the vocational education and world of labor and activity. Vocational training is the most rapidly changing part of education, the changes of which are determined by the labor market. VET institutions help to satisfy country‘s population educational and preparational for labor market needs. Vocational training institutions more focused on initial vocational training. In order to increase the efficiency of the system of vocational training, there is the need for professional forecasting relevance, building of market forecasting and monitoring systems, and all that creates better conditions for compatibility of the labor market demand and supply. It is more and more important for vocational training graduates to get skills of working with the latest technologies, to be able to work in a dynamic, rapidly changing environment. Persons, after graduating the vocational training programs, in order to get quickly established in the labor market, must have very good not only theoretical but practical preparation as well. However, the labor market situation develops in such a way, that, being high unemployment and extensive emigration, vacant places are not occuppied because of the shortage of skilled labor or the lack of job seekers competence meeting the requirements for the vacant places. The object of study - the specialists, trained in vocational training institutions The aim - After analysis of how does Lithuanian vocational education system meet the needs of businesses, provide opportunities for improvement. Research methods: analysis of scientific and statistical literature; quantitative survey (questionnaire); data clustering and analysis. Key conclusions: vocational training graduates skills compatibility with labor market needs can be improved, implementing the following means: a modular training, apprenticeship, establishment of sectoral practical training senters, establishment of public institutions, and active involvement of employers in training, systematic functioning of the labor market monitoring and forecasting system
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117933
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

2
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.