Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117931
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Matuizaitė, Edita
Title: Neįgalių asmenų integracija Vilniaus miesto darbo rinkoje
Other Title: The disabled people integration in labour market of Vilnius
Extent: 70 p.
Date: 29-May-2014
Keywords: neįgalieji;socialinė integracija;darbo rinka;motyvacija;people with disabilities;social integration;labor market;motivation
Abstract: Visuomenėje šalia įvairių socialinių grupių egzistuoja specifinė grupė – neįgaliųjų mažuma. Anksčiau visuomenėje neįgaliųjų lyg ir nebuvo, nes jie gyveno uždarose institucijose, už socialinio gyvenimo ribų. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę įvyko daug esminių pokyčių. Demokratiniams procesams atvėrus uždarų specialiųjų institucijų duris, nuo užuojautos neįgaliesiems pereita prie praktinės socialinės integracijos. Nors visoje Lietuvoje galioja palankūs neįgaliųjų įdarbinimą reglamentuojantys teisės aktai, o darbdaviams sudaromos sąlygos neįgaliųjų įdarbinimui, ryškėja nauja neįgaliųjų mažos motyvacijos dirbti problema, kuri iki šiol nebuvo nagrinėta ir yra neabejotinai aktuali. Magistro darbe teoriškai analizuojama neįgalių asmenų integracijos samprata, apžvelgiami neįgaliųjų integraciją darbo rinkoje reglamentuojantys teisės aktai. Pristatomas tyrimas, kuriuo nustatytos neįgalių asmenų mažos motyvacijos dirbti priežastys ir darbdavių požiūris į neįgalų darbuotoją Vilniaus mieste. Tyrimo hipotezė, kad neįgaliųjų integraciją į darbo rinką Vilniaus mieste riboja pačių neįgaliųjų motyvacijos dirbti stoka, pasitvirtino iš dalies. Daugumos darbdavių nuomone, neįgalieji stokoja motyvacijos dirbti, kvalifikacijos ir kompetencijų, bijo būti atstumti ir neįvertinti. Tačiau išaiškėjo, kad daugelis neįgaliųjų jau yra bandę dirbti ir save realizuoti profesinėje veikloje, dirbti jiems yra svarbu. Integruojantis į darbo rinką neįgaliesiems nėra svarbiausi tik finansiniai motyvai (užsidirbti), o ir vidiniai (siekis pagerinti gyvenimo kokybę, save realizuoti). Visgi į profesinės reabilitacijos programas dar įsitraukiama vangiai. Be to, dalis pačių neįgaliųjų pripažįsta, kad deda per mažai pastangų, siekdami įsidarbinti.
In the society among various social groups there is a specific group – the disabled minority. Previously, people with disabilities in society lived in closed institutions for social life outside. After restoration of independence took place in a number of significant changes. From compassion disabled transition to practical social integration. Throughout Lithuania in favor of persons with disabilities is valid legislation, and employers to employ people with disabilities. However, people with disabilities, a new low motivation to work for a problem that so far has not been considered and is certainly relevant. Ihe Master work theoretically analyzes the concept of the integration of people with disabilities and this people an overview of labor market legislation. The survey, which provides people with disabilities to work in low motivation and reasons, analyzed employers' attitudes to disabled worker in Vilnius. The research hypothesis, that the people with disabilities integration into the labor market in Vilnius limited by the disabled lack of motivation to work, proved in part. Most of the employers says, that people with disabilities lack the motivation to work, skills and competencies that are afraid of being rejected and unappreciated. However, it turned out that many people with disabilities are already trying to work and realize their professional life, their work is important. Integration into the labor market for disabled people is not only the most important financial motives (to make) and internal (the desire to improve the quality of life, self-actualization). However, the vocational rehabilitation programs are enters reluctantly. In addition, some people with disabilities themselves recognize that making too little effort to get a job.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117931
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.