Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117909
Type of publication: master thesis
Field of Science: Informatika / Informatics (N009)
Author(s): Kukštys, Vaidas
Title: Mokinių pasiruošimo studijuoti informatiką tyrimas
Other Title: Investigation of pupils’ preparation to study computer science
Extent: 60 p.
Date: 5-Jun-2014
Keywords: informacinės technologijos;specialistų poreikis;studijų programos;profesijos pasirinkimo motyvai;information technologies;demand for specialists;study programs;motives of choosing a profession
Abstract: Sparčiai vystantis informacinėms technologijoms auga šios srities specialistų poreikis. Specialistų paklausa stipriai viršija pasiūlą. Rengiant šį darbą buvo iškelti 5 uždaviniai. Vienas iš jų buvo išanalizuoti vidurinio ugdymo informacinių technologijų bendrąją programą. Buvo atlikta informacinių technologijų vidurinio ugdymo programos bendrojo ir išplėstinio kursų analizė. Šiame darbe taip pat buvo analizuojami ir lyginami 2012-ų ir 2013-ų metų informacinių technologijų valstybiniai brandos egzaminai. Taip pat buvo atlikta informacinių technologijų krypties studijų programų analizė. Pateiktas Lietuvos universitetų ir kolegijų, turinčių informacinių technologijų krypties studijų programas, pasiskirstymas pagal miestus, šių programų apžvalga, studijuojami specialybės dalykai. Išanalizuota IRT specialistų Lietuvoje pasiūlos – paklausos 2014 – 2016 metų prognozė. Magistrinio darbo metu atliktas mokinių anketinis tyrimas, kurio tikslas buvo išsiaiškinti mokinių profesijos pasirinkimo motyvus ir požiūrį į informacinių technologijų krypties specialybes. Tyrimui atlikti buvo sudarytos elektroninės apklausos anketos, apklausti 195 mokiniai iš 9-ių Šilutės rajono mokyklų, padaryta analizė bei suformuluotos išvados.
As the information technologies develop rapidly a need for the specialists in the field is increasing. The demand for specialists exceeds the supply. There were 5 problems raised during preparation of this thesis. One of them was to analyse the curriculum of the secondary education IT subject. The analysis of curriculum of the secondary education IT subject’s general and extended courses was performed. In this thesis, national school leaving IT exams of 2012 and 2013 were analysed and compared, and examples of problems were given. Also, IT studying programmes were analysed. Distribution of towns and cities of Lithuanian universities and colleges offering IT studying programmes, overview of these programmes and subjects studied were listed. Prognosis for the supply-demand of IT specialists in Lithuania for 2014-2016 was analysed. During the process of writing this Master’s thesis, pupils’ questionnaire survey was performed. The aim of this survey was to establish the motives behind pupils’ choice of profession and their views on professions relating to IT. Online questionnaire was created for performing this survey, and 195 pupils from 9 Šilutė district’s schools were questioned. The results were analysed and findings were concluded.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117909
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

77
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.