Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117905
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Valiulienė, Julija
Title: Ikimokyklinio amžiaus vaikų dalyvavimas projektinėje veikloje
Other Title: Pre-school aged children‘s ivolvement in project activity: master thesis of pre-school pedagogy
Extent: 124 p.
Date: 2-Jun-2014
Keywords: projektų metodas;ugdymo kokybė;pedagoginė technologija;project astivity;education quality;technology
Abstract: Magistro baigiamajame darbe nagrinėjamas ikimokyklinio amžiaus vaikų dalyvavimas projektinėje veiklioje. Susidomėjimą sukėlė tokia problema, kad ikimokyklinio ugdymo institucijose nesukuriama erdvė projektinei veiklai bei sąlygos vaikų dalyvavimui joje. Tyrimo objektas: ikimokyklinio amžiaus vaikų dalyvavimo projektinėje veikloje ypatumai. Tyrimo tikslas: atskleisti ikimokyklinio amžiaus vaikų veiklos grįstos projektų metodu ypatumus ikimokyklinėje įstaigoje. Uždaviniai: išanalizuoti literatūrą, išsiaiškinti projektinės veiklos modeliavimo probleminius aspektus, atskleisti vaikų dalyvavimo projektinėje veikloje ypatumus ir šio dalyvavimo poveikio efektyvumą ugdymo(si) kokybei. Darbą sudaro trys skyriai. Pirmajame skyriuje apžvelgiami ir analizuojami mokslinės, pedagoginės literatūros šaltiniai ir švietimą reglamentuojantys dokumentai, atskleisti projektų metodo principai bei teoriškai pagrįstas ikimokyklinio amžiaus vaikų dalyvavimo projektinėje veikloje efektyvumas. Antrame darbo skyriuje pateikiami atliekamo tyrimo metodika ir organizavimas, pagrindžiamas tyrimo metu naudojamų metodų (dokumentų turinio analizė, pedagogų apklausa, vaikų veiklos stebėjimas) pasirinkimas, teoriškai pagrįsta tyrimo metodologija. Trečiajame skyriuje atskleidžiami atliekamo tyrimo rezultatai. Išryškėjo, kad tyrimo duomenys yra labai prieštaringi ir juos galima būtų vertinti dvejopai. Viena vertus, dauguma pedagogų tinkamai modeliuoja ir realizuoja projektinę veiklą, remiasi vaikų interesais, sąveikauja su vaikais lygiaverčiai; projektinės veiklos metu vaikai pasireiškia įvairiais būdais, dalyvauja veiklos vertinimo procese. Dauguma pedagogų turi reikšmingą požiūrį į projektų metodą, pasisako už galimybę pagerinti ugdymo(si) kokybę šio metodo pagalba. Tai puikiai atitiktų į vaiką orientuoto ugdymo reikalavimus. Tačiau, kita vertus, viso tyrimo metu stebimas toks reiškinys, kad mažai kreipiamas dėmėsys kiekvienam konkrečiam vaikui kaip individualybei, turinčiai savo nuomonę, interesus ir poreikius, naudojama akademinio pobūdžio technologija, kas prieštarauja į vaiko orientuoto ugdymo tikslams. Ketvirtame skyriuje - tyrimo rezultatų apibendrinimas kaip diskusija teoriškai pagrindžianti tyrėjo įžvalgas, kuri plėtojama viso darbo eigoje. Darbo pabaigoje daromos atitinkamos išvados ir remiantis jomis atskleidžiama, kad iškelta hipotezė pasitvirtino tik iš dalies. Pateikiamos rekomendacijos pedagogams.
In Master Thesis pre-school aged children‘s involvement in project astivity is analyzed. This interest was raised by a problem that in pre-school education institutions a space for project activity and conditions for children to participate in them is not created. Research object: peculiarities of pre-school aged children‘s involvement in project activity. Research aim: to reveal peculiarities of pre-school aged children activity, based on projects‘ method. Tasks: to analyze literature, to ascertain problematic aspects of activity modelling, to reveal peculiarities of children‘s involvement in project activity and efficiency of this involvement to education quality. This works consists of three parts. In the first part of thesis literature sources of nonfiction and pedagogy, also regulatory documents of education are overlooked and examined; moreover, method principals of projects and efficiency of pre-school aged children‘s involvement in project activity are revealed. Research methodology and organization are presented in the second part of paper. Selection of used methods (analysis of documents‘ content, survey of pedagogues and observation of children‘s activity) and theoretically justified research methodology is substantiated in this part. Research results are presented in the third part of the thesis which revealed that research data are ambivalent and could be assessed doubly. On the one hand, most pedagogues properly model and realize project activity, they refer to children‘s interests and interact with children in equivalent; at the time of project activity children display themselves in different manners and participate in activity evaluation process. Most educators have significant attitude towards projects‘ method and are for the potentials to improve education quality by the help of this method. This should perfectly satisfy education requirements which are oriented into a child. On the other hand, research shows that little attention is paid to an individual child who has his/her own opinion, interests and needs. Academic manner technology which contradicts to education aims, oriented into a child, is used. At the end of this thesis conclusions are drawn and pursuant to them raised hipothesis is proved only partially. Education paradigm oriented into a child must be adapted by pedagogues. Furthermore, pedagogues should administer a form of project activity better and they should seek that their knowledge were used in education practice. Discussion that theoretically substantiate researcher‘s observations is developed in the course of work and is generally presented after conclusions.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117905
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on May 1, 2021

Download(s)

23
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.