Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117898
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kievinas, Gitautas
Title: Skirtingų fizinių krūvių įtaka 11-14 metų amžiaus krepšininkų parengtumui ir somatiniams rodikliams
Other Title: Influence of different physical exertion to 11 - 14 years old basketball players readiness and somatic indices
Extent: 74 p.
Date: 2-Jun-2014
Keywords: krepšinis;parengtumas;fiziniai krūviai;somatiniai rodikliai;basketball;different physical exertion;somatic indices;readiness
Abstract: Mūsų tyrimui pasirinktas 11 – 14 metų amžius yra ypač reikšmingas tolimesnei jų raidai: techniniam rengimui, judesių mokymui bei įgūdžių formavimui taip pat ypač sensityvus pagrindinių fizinių gebėjimų lavinimui. Todėl jau pradiniu daugiametės treniruotės laikotarpiu išlieka aktualu, valdyti sportinį rengimą, nustatant svarbiausius veiksnius, labiausiai lemiančius jaunųjų krepšininkų sportinį parengtumą ir sportinių rezultatų kaitą. Nuolat iškyla mokslinė problema: kokius fizinius krūvius reikia taikyti, kad būtų pasiekta ne tik aukštų sportinių rezultatų, bet ir sustiprintas vaikų organizmas. Kokios apimties ir intensyvumo fiziniai krūviai skirtingo amžiaus vaikams yra patys efektyviausi? Atsižvelgiant į žaidėjų parengtumą, jų raidą, bei fizinį vystymąsi, krepšinio pratybų skaičius sporto mokyklose ir netgi atskirose grupėse dažnai skiriasi. Vaikų sporte, pratybų skaičiaus didinimo arba mažinimo motyvai dažniausiai būna subjektyvūs ir iki galo moksliškai nepagrįsti. Todėl buvo siekiama išsiaiškinti koks pratybų kiekis per savaitę geriausiai veikia vaikų fizinį ir techninį parengtumą. Hipotezė. Tikėtina, kad viena papildoma krepšinio treniruotė per savaitę, turės įtakos 11 – 14 metų amžiaus vaikų fiziniam ir techniniam parengtumui, tačiau neatsilieps somatiniams fizinio išsivystymo rodikliams. Tyrimo objektas. Skirtingų fizinių krūvių įtaka 11 – 14 metų amžiaus krepšininkų fiziniam ir techniniam parengtumui. Tyrimo subjektas: 11 -14 metų amžiaus krepšinio mokyklos auklėtiniai. Tyrimo tikslas – nustatyti, kaip veikia skirtingi fiziniai krūviai jaunųjų krepšininkų somatinius rodiklius bei fizinį ir techninį parengtumą. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti 11 – 14 metų amžiaus žaidėjų fizinio išsivystymo rodiklių kaitą per mokslo metus treniruojantis skirtingais fiziniais krūviais. 2. Nustatyti ir įvertinti, kaip papildomi fiziniai krūviai veikia jaunųjų krepšininkų (11 – 14 metų) fizinį parengtumą. 3. Išnagrinėti 11 – 14 metų amžiaus vaikų techninio parengtumo kaitą, treniruojantis padidintais fiziniais krūviais. Darbe taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, kvazieksperimentas, atropometrija, fizinio pajėgumo testavimas, techninio parengtumo testavimas, matematinė statistinė analizė. Tyrimas parodė, kad daugumos žaidėjų, sportavusių eksperimentinėje grupėje, ūgio, kūno masės ir rankų ilgio rodikliai, kito panašiais tempais, kaip ir kontrolinės. Todėl, pasitvirtino teorinė prielaida, kad papildomas fizinis krūvis reikšmingo poveikio vaikų antropometriniams fizinio išsivystymo rodikliams neturi. Vienerių mokslo metų trukmės eksperimentas leido pastebėti, kad viena papildoma krepšinio treniruotė per savaitę turėjo teigiamos įtakos 11-os, 13-os, 14-os metų amžiaus žaidėjų fiziniam pajėgumui – daugumą rodiklių reikšmingai gerėjo arba buvo pastebimos jų gerėjimo tendencijos. 12-os metų amžiaus krepšininkų parengtumo rodikliai dėl papildomos treniruotės nepakito. Tai galėjo lemti ir netinkamai pasirinkti ugdymo metodai, ir tam tikri genetiniai vaikų raidos ypatumai. Viena papildoma treniruotė per savaitę įvairiai paveikė jaunųjų krepšininkų techninį parengtumą. Baudų metimų taiklumą statistiškai reikšmingai pagerino 11-mečiai ir 12-mečiai. Kamuolio varymo technika ženkliai pagerėjo 12-mečių ir 14-mečių žaidėjų. Manoma, kad tokius rezultatus lėmė, ne tik fizinių krūvių apimtis metiniame rengimo cikle, bet ir pratybų turinys.
11-14 year-olds, which were chosen for the study, is highly significant for the further development of: technical training, movement training and skills development, as well as especially important to basic physical skills training. Therefore, an initial training period remains relevant in managing sports readiness, identifying the most important factors which determine the best young basketball players’ sports fitness and changes in the sports results. Constantly there is a scientific problem: what physical loads have to be chosen in order to achieve not only high results in sport, but also fortify a child's body. What is the scope and intensity of physical workload for different age groups and which of them are the most effective ones? The number of basketball practice training at different schools or even groups often vary depending on the fitness of players and their physical development. Reasons of increasing or decreasing the number of exercises in children sport are usually subjective and completely scientifically unfounded. For this reason, it was intended to find out what amount of exercise per week affects best children's physical and technical fitness. Hypothesis. It is probable that one additional basketball workout per week will affect 11-14 year-olds physical and technical readiness, but not influence their somatic physical development indicators. The object of research. Influence of different physical loads to 11-14 years old players physical and technical fitness. The subject of research. 11 -14 years old basketball school students. The aim of research. To determine how different physical loads for young players affect their somatic indicators, physical and technical fitness. Objectives of the research: 1. To reveal the development of the physical parameters change of the 11-14 years old players during the academic year of training. 2. To set and evaluate the influence of the additional physical workloads to young basketball players’ (11-14 years) physical fitness. 3. To examine 11-14 year-olds technical qualifications change during training within increase of the exercises. The following research methods were used: analysis of scientific literature, quasi – experiments, anthropometry, physical fitness testing, technical fitness testing, mathematical statistical analysis. The study showed that the majority of players, who were in an experimental group, height, weight and arm length indicators varied similarly, as in the control group. Therefore, the theoretical assumption that an extra amount of exercise does not make a significant impact on children's anthropometric indicators of their physical development is confirmed. One academic year experiment showed that one extra week of basketball training had positive impact on 11, 13, 14 years old players physical performance - most of the indicators significantly improved or had tendencies for improvement. 12-year-olds basketball readiness indicators of additional training did not change. This could lead to the fact that some of the educational methods were not properly chosen and or certain genetic characteristics of children development had influence as well. An additional training per week had a different impact on the fitness of young basketball players. 11 – year-olds and 12 year-olds significantly improved statistics of the penalties. 12-year-olds and 14 - years old players significantly improved a ball handling technique. It is believed that these results were due to not only to the physical workloads in annual training cycle, but also the content of the exercise, children's motivation, characteristics of will, and the coach‘s teaching expertise.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117898
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on May 1, 2021

Download(s)

24
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.