Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117889
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTaljūnaitė, Meilutė-
dc.contributor.authorJuškauskienė, Vilma-
dc.date.accessioned2020-12-22T16:23:42Z-
dc.date.available2020-12-22T16:23:42Z-
dc.date.issued2014-05-29-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/117889-
dc.description.abstractEuropos Sąjungos bei viso pasaulio šalyse, kaip ir Lietuvos bei Lenkijos Respublikose, neįgalių asmenų integracijos galimybės plėtojamos vis labiau, stengiantis, kad tai būtų sėkminga. Neįgaliųjų integracijos tikslas – mažinti neįgaliųjų atskirtį visuomenėje, siekiant palankesnio visuomenės požiūrio į neįgalų žmogų, mažinant diskriminaciją bei didinant jų savarankiškumą visuomenėje. Tyrimo objektas: neįgalių asmenų socialinė integracija visuomenėje. Tyrimo tikslas: ištirti neįgalių asmenų socialinės integracijos ypatumus Lietuvos Respublikos Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijoje bei Lenkijos Respublikos regioninėje Seinų neįgaliųjų organizacijoje. Tyrimo uždaviniai: • išanalizuoti neįgalių asmenų socialinės integracijos galimybes ir problemas; • atskleisti neįgalių asmenų socialinės integracijos veiksnius; • apžvelgti neįgalių asmenų socialinės integracijos skirtumus Lietuvos Respublikos Lazdijų rajone bei Lenkijos Respublikos Seinų valsčiuje. Hipotezė: neįgalių asmenų sėkmingą socialinę integraciją atskleidžia jų aktyvus dalyvavimas visuomenės veikloje. Raktažodžiai: negalia, neįgalieji, socialinė integracija, dalyvavimas, visuomenė. Siekiant atskleisti neįgalių asmenų socialinės integracijos ypatumus, galimybes, kylančias problemas bei poreikius sėkmingai neįgalių asmenų integracijai, šiame darbe atliktas kiekybinis tyrimas, atliekant Lietuvos Respublikos Lazdijų neįgaliųjų draugijos bei Lenkijos Respublikos Regioninės Seinų neįgaliųjų organizacijos lyginamąja analize. Tyrimas atskleidė, kad Lietuvos Respublikoje socialinė integracija sėkmingesnė su fizinės negalios asmenimis, kuriems nustatyti vidutiniai specialieji poreikiai. Daug problemų kyla dėl per mažos piniginės paramos, atviro darbdavių rodomo nepasitenkinimo neįgaliu darbuotoju, dalinai pritaikyto viešojo transporto, nors technines pagalbos priemones sėkmingai įsigyja techninės pagalbos centruose. Lietuvoje neįgalūs asmenys mažai naudojasi būsto pritaikymo ir įsigijimo lengvatomis, pasyviai lanko visuomeninius, kultūrinius renginius, o teatro sakytina nelanko visiškai, tačiau yra aktyvūs Lazdijų neįgaliųjų draugijos nariai, vykdantys užimtumo veiklą per įvairius būrelius ir susitikimus. Tačiau vis dar trūksta palankaus visuomenės požiūrio į neįgalųjį, kaip į visavertį visuomenės narį, nors žmonių reakcija vis palankesnė. Pašaipų, paniekos, atstūmimo atžvilgiu daroma pažanga visuomeninių vietų, institucijų prieinamumo srityje. Lenkijos Respublikoje neįgalių asmenų socialinė integracija tolygiai vyksta su fizinę negalią turinčiais, kaip ir su raidos sutrikimus turinčiais neįgaliaisiais, o integracijos sėkmę ir čia lemia per maža piniginė parama. Techninės pagalbos priemones Lenkijos neįgalieji labiau linkę įsigyti artimųjų pagalba. Daug problemų turima negalia sukelia darbinio užimtumo atveju. Transporto lengvatomis naudojasi daugelis šios šalies neįgaliųjų, nors viešasis transportas dalinai pritaikytas neįgaliesiems. Tačiau būsto pritaikymo ir įsigijimo lengvatomis jie naudojasi aktyviau, visuomeniniu, kultūrinius renginius lanko daugiau neįgalių asmenų, o visuomeninių įstaigų, viešų vietų prieinamumas ženkliai geresnis, nors kaip ir visur yra trikdžių. Abiejose neįgaliųjų asmenų su socialine integracija susijusių institucijų neįgalieji dalyvauja užimtumo veikloje, tik Lietuvos atžvilgiu neįgalieji aktyvesni. Gerinant neįgalių asmenų socialinę integraciją, reikalingas visuomenės požiūris į neįgalų asmenį, kaip į visavertį visuomenės narį, o veiksnių, kurie padėtų sėkmingesnei socialinei integracijai, Lietuvos neįgaliųjų poreikis didesnis, negu kaimyninės šalies. Teigtina, kad abiejų šalių neįgalieji vis mažiau jaučia atskirtį, nes žmonių reakcija į juos kaip į neįgalius asmenis vis palankesnė, o pašaipų, paniekos, atstūmimo jaučiama vis mažiau. Darbe kelta hipotezė Lenkijos Respublikos neįgaliųjų atžvilgiu pasitvirtino, nes čia neįgalieji aktyviau dalyvauja visuomenės gyvenime, kas sudaro prielaidą sėkmingesnei neįgaliųjų socialinei integracijai. Lietuvos Respublikos atveju, hipotezė pasitvirtino iš dalies, nes čia dalyvavimą visuomeniniame gyvenime stabdo per maža piniginė parama neįgaliesiems, lėšų stygius, nors įstatyminė bazė sutvarkyta tinkamai, bet realybė neatitinka tikrovės ir vis dar yra kur stengtis.lt
dc.description.abstractIn European Union and in the rest of the world, as well as in Lithuanian and Poland Republics, integration possibilities of people with disabilities are increasingly developed, trying to make it a success. The aim of the integration is to reduce the isolation of people with disabilities from society, while seeking for a more favourable public attitude towards the disabled person, reducing discrimination and increasing their independence in society. Object of the study: social integration of people with disabilities into the society. Aim of the study: to investigate the peculiarities of social integration of people with disabilities in the association of people with disabilities in Lazdijai district in the Republic of Lithuania and in the regional organization of people with disabilities in Seinai in the Republic of Poland. Objectives of the study: • to analyse the opportunities and challenges of social integration of people with dissabilities; • to reveal the factors of social integration of people with disabilities; • to overview the differences of social integration of people with disabilities in Lazdijai region of Republic of Lithuania and in Seinai in the republic of Poland. Hipothezis: succesful social integration of people with disabilities is revealed by their active participation in society. Keywords: disability, people with disabilities, social integration, participation, society. In order to reveal the peculiarities of social integration of people with disabilities, possibilities, potential problems and needs for a successful integration, this paper includes a quantitative study performing a comparative analysis of the association of people with disabilities in Lazdijai district of Republic of Lithuanian and people with disabilities Seinai district of Republic of Poland. The study revealed that the Republic of Lithuania is more successful at social integration of people with physical disabilities that have moderate special needs. Many problems arise due to the lack of monetary support, the open display of discontent employers with disabled employees, partially adapted public transport, although technical help equipment is successfully acquired at technical assistance centres. Moving forward, very few people with disabilities in Lithuania uses home adjustment and purchasing concession, usually passively attends social gatherings and cultural events, and almost never goes to the theatre, but the members of the association of people with disabilities of Lazdijai are actively engaged in employing activities through various extracurricular activities and meetings. However, there is a lack of positive public attitude towards the disabled people, as a full-fledged member of the society, although people’s reaction is healthier towards bullying, taunting, rejection, and also to progress is done in the making public places more accessible. Social integration of people with disabilities in the Republic of Poland is going smoothly with people who have physical disabilities, as well as with people who have developmental disorders; however the success of the integration here also depends on small financial support. Disabled Polish people are more likely to purchase technical assistance equipment with the help from their relatives; a lot of problems arise in cases of employment due to disability. Transport concessions are used by many people with disabilities in this country, although public transportation is partially adapted for disabled. However, they use home adaptation and purchasing benefits more actively, social, cultural events are attended by more disabled individuals and the accessibility of public institutions, public places is significantly better, although like everywhere there are drawbacks. In both institutions related to integration of people with disabilities disabled people participate in employment activities, only in Lithuania‘s case - people with disabilities are more active. Public perception towards the disabled person as a full-fledged member of the society is required to improve the social integration of persons with disabilities, as well as factors that contribute to a more successful social integration of people with disabilities (the need of disabled people is higher in Lithuanian than the neighbouring country). It can be stated that disabled people from both countries feel less excluded because people's reaction to them as disabled people is more favourable , and bullying, taunting and rejection is less likely to occur. Established hypothesis was confirmed in case of disabled in the Republic of Poland, because there people with disabilities are more actively involved in public life, which is a pre-condition of a more successful social integration. In case of the Republic of Lithuania, the hypothesis was partially confirmed, because here the participation in public life is impeded by the small financial support for disabled people, lack of funds, although the legal framework is structured properly, but it is not implemented in reality and there is still field for improvement.en
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent89 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectnegalialt
dc.subjectneįgaliejilt
dc.subjectsocialinė integracijalt
dc.subjectdalyvavimaslt
dc.subjectvisuomenėlt
dc.subjectdisabilityen
dc.subjectpeople with disabilitiesen
dc.subjectsocial integrationen
dc.subjectparticipationen
dc.subjectsocietyen
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titleNeįgalių asmenų socialinės integracijos ypatumai: Lietuvos Respublikos Lazdijų rajono ir Lenkijos Respublikos Seinų valsčiaus lyginamoji analizėlt
dc.title.alternativeThe peculiarities of social integration of people with disabilities: comparative analysis of Lazdijai district of Republic of Lithuanian and Seinai district of Republic of Polanden
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

53
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.