Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117845
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Grudzinskaitė, Marytė
Title: Активные процессы в русском языке (на материале рекламных текстов в русскоязычных газетах Литвы)
Other Title: Active processes in the Russian language (a research based on advertising texts in Russian printed mass media in Lithuania)
Extent: 81 p.
Date: 5-Jun-2014
Keywords: aктивные процессы в русском языке;язык рекламы;региональные особенности языка;active processes in the Russian language;advertising language;regional linguistic peculiarities;aktyvūs procesai rusų kalboje;reklamos kalba;regioninės kalbos ypatybės
Abstract: Активные процессы, происходящие в русском языке на рубеже ХХ-ХХI вв., находят отражение в различных сферах функционирования языка, в частности, в рекламе. В связи с этим цель данной работы – рассмотреть некоторые особенности активных процессов в современном русском языке, которые проявляются в рекламных текстах русскоязычных газет в Литве. Основные задачи работы: 1) рассмотреть типичные активные процессы в современном русском языке конца ХХ – начала ХХI веков; 2) рассмотреть некоторые особенности языка современной рекламы; 3) описать характерные для рекламных текстов русскоязычных газет Литвы проявления активных процессов в современном русском языке. Материалом исследования являются рекламные тексты – объявления, афишы, сообщения и др. – в русскоязычных газетах Литвы 2009-2014 гг. В языке рекламы ярко отражаются активные процессы, происходящие в русском языке новейшего периода. Основной метод исследования – описательно-аналитический. В ходе исследования выявлено, что анализируемые примеры, с одной стороны, подтверждают типичность активных процессов, свойственных для русского языка новейшего периода, а также для языка рекламных текстов, в частности; с другой стороны, отмечаются региональные особенности, характерные для языка в ситуации межъязыковой коммуникации. В ряду различных активных процессов в рассматриваемом материале наиболее отчетливо проявляются активные процессы в области графики и орфографии.
The Russian language of the 20th-21st century can be characterised by active processes, which manifest themselves in various fields of language functioning, in particular advertising. The aim of the thesis is to review certain regional peculiarities of the active processes observed in the modern Russian language apparent in the advertising texts of newspapers published in the Russian language in Lithuania. The main objectives of the thesis: 1) to discuss typical manifestations of active processes taking place in the modern Russian language at the end of the 20th century – the beginning of the 21st century; 2) to identify the peculiarities of contemporary advertising language; 3) to describe the manifestations of active processes in the modern Russian language characteristic of the advertising texts of newspapers published in the Russian language in Lithuania. Advertising texts – advertisements, posters, information notices, etc. – taken from the newspapers published in the Russian language in Lithuania in 2009–2014 were used for the research. The advertising language clearly reflects the active processes of the contemporary period taking place in the Russian language. The main research method – analytical-descriptive. The research identified that, on the one hand, the examples under analysis confirm the typicality of the active processes characteristic of the modern Russian language and specifically the language of advertising texts; on the other hand, regional peculiarities, typical of the language in the situation of cross-linguistic communication, could be singled out. Next to various active processes manifesting in the material under analysis, active processes observed in graphics and orthography are most prominent.
Aktyvūs procesai XX-XXI a. rusų kalboje pasireiškia įvairiose kalbos funkcionavimo srityse, ypač reklamoje. Šio darbo tikslas – apžvelgti kai kurias aktyvių procesų, stebimų šiuolaikinėje rusų kalboje, regionines ypatybes, kurios išryškėja Lietuvoje rusų kalba leidžiamų laikraščių reklaminiuose tekstuose. Pagrindiniai darbo uždaviniai: 1) aptarti tipines aktyvių procesų šiuolaikinėje rusų kalboje XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje apraiškas; 2) nustatyti šiuolaikinės reklamos kalbos ypatybes; 3) aprašyti aktyvių procesų šiuolaikinėje rusų kalboje apraiškas, būdingas Lietuvoje rusų kalba leidžiamų laikraščių reklaminiams tekstams. Tyrimui atlikti buvo panaudoti reklaminiai tekstai – skelbimai, afišos, pranešimai ir kt., paimti iš Lietuvoje rusų kalba leidžiamų 2009–2014 m. laikraščių. Reklamos kalboje aiškiai atsispindi naujausio periodo aktyvūs procesai, vykstantys rusų kalboje. Pagrindinis tyrimo metodas – analitinis-aprašomasis. Tyrimo eigoje buvo nustatyta, kad analizuojami pavyzdžiai, iš vienos pusės, patvirtina aktyvių procesų, būdingų naujausio periodo rusų kalbai ir konkrečiai reklaminių tekstų kalbai tipiškumą; ir iš kitos pusės, – išskirtos regioninės ypatybės, būdingos kalbai tarpkalbinės komunikacijos situacijoje. Greta įvairių analizuojamoje medžiagoje pasireiškiančių aktyvių procesų, labiausiai išsiskiria aktyvūs procesai, stebimi grafikoje ir orfografijoje.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117845
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.