Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117815
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Bendžius, Simonas
Supervisor: Rumšas, Saulius
Title: Dangus ir pragaras: Bažnyčios mokymas ir jaunimo subkultūros vaizdiniai
Other Title: Heaven and Hell: the teaching of the Catholic Church and images of youth subculture
Extent: 142 p.
Date: 26-May-2014
Keywords: dangus;pragaras;Bažnyčios mokymas;jaunimas;teologija;Heaven;Hell;Catholic Church;youth;theology
Abstract: Šiame magistro darbe pateikiamos Romos Katalikų Bažnyčios ir jaunimo subkultūros sampratos apie krikščioniškojo dangaus ir pragaro dogmas. Šiam tikslui nagrinėjama oficialioji Bažnyčios pozicija (dokumentai, popiežių raštai ir kt.) bei šiandienos teologinės hipotezės; tuo metu praktinėje darbo dalyje pateikiami jaunimo (14-25 m.) apklausos apie dangų ir pragarą rezultatai. Atkreipiamas dėmesys, kad krikščioniškojo dangaus ir pragaro sampratos mažai pažįstamos ir suprantamos tiek tarp pačių tikinčiųjų, tiek ir tarp žmonių, kurie nėra Bažnyčios nariai. Šios dogmos suvokiamos perdėm supaprastintai ir neretai - sukarikatūrintai, o tam daugiausia įtakos daro masinės komunikacijos priemonės, meniniai filmai ir knygos. Todėl šiame magistro darbe siūlomas \"aktyviojo\" dangaus modelis - teologinė hipotezė, teigianti apie pojūčių, gyvenimiškosios patirties, meilės, meno ir kitų jaunimui aktualių dalykų svarbą, mąstant apie krikščioniškąją amžinybės perspektyvą. Manome, kad Bažnyčia, akcentuodama \"aktyvųjį\" dangų, gerokai sumažintų atotrūkį tarp teologijos ir jauno žmogaus, be to, toks kalbėjimas duotų naudos pačių Bažnyčios narių tikėjimo gilinimui.
This thesis presents Christian concepts of Heaven and Hell dogmas perceived by the Roman Catholic Church and the youth subculture. For this purpose it presents the official position of the Church (documents, papal writings, etc..) and today's theological hypothesis; In the practical part of the work it presents the the youth (14-25 years) survey‘s result about Heaven and Hell. Attention is drawn to the context that Christian concepts of Heaven and Hell are too little understood among the believers and between people who are not members of the Church. These perceived overly simplistic dogma and often - a parody, and this is mostly influenced by means of mass communication, movies and books. Therefore, this thesis propose the \"active\" Heaven model. This is a theological hypothesis, which emphasizes feelings, real-life experience, love, art and other subjects relevant to young people. This is important to reflect on the Christian perspective of eternity. We believe that the Church, emphasizing the „active“ Heaven model \"active\" could significantly reduce the gap between the theological claims and the young man, in addition to such talk would benefit the faith of the most members of the Church.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117815
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

111
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.