Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117811
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Ramanauskaitė, Raminta
Title: 11 – 12 metų mokinių fizinis aktyvumas ir laikysena
Other Title: Physical activity and posture of 11 - 12 year-old students
Extent: 87 p.
Date: 3-Jun-2014
Keywords: fizinis aktyvumas;laikysena;ergonomika;mokiniai;physical activity;posture;ergonomics;students
Abstract: Išanalizavus mokslinę literatūrą, stebint fizinio aktyvumo tendencijas visuomenėje, netaisyklingos laikysenos paplytimo problemą, pastebima, kad šiuo metu paauglių fizinis aktyvumas yra žymiai mažesnis nei to paties amžiaus mokinių prieš kelis dešimtmečius. Tuo tarpu paauglių netaisyklinga laikysena ir antsvorio, nutukimo problema plinta vis didesniu mastu. Mokyklose nepakankamai ugdomas fizinio aktyvumo poreikis ir įgūdžiai, teigiamas požiūris į kūno kultūrą ir sveiką gyvenseną. Dėl to ir norėjosi atskleisti 11 - 12 metų mokinių kasdienį fizinį aktyvumą, netaisyklingos laikysenos paplitimą, kuriam būdingas hipodinamijos ir ergonomikos sąsajos. Problema: Mažas fizinis aktyvumas gali turėti įtakos mokinių taisyklingai laikysenai. Hipotezė: Nepakankamas fizinis aktyvumas ir nesilaikymas ergonomikos veiksnių turi įtakos 11 - 12 metų mokinių netaisyklingai laikysenai. Objektas: 11 - 12 metų mokinių fizinis aktyvumas, laikysena ir ergonomika. Subjektas: 11 - 12 metų Vilniaus Simono Stanevičiaus vidurinės mokyklos mokiniai. Tikslas: Ištirti 11 - 12 metų mokinių kasdienį fizinį aktyvumą, laikyseną, kai kuriuos ergonomikos aspektus. Uždaviniai: 1. Įvertinti 11 - 12 metų mokinių fizinį išsivystymą ir fizinį aktyvumą. 2. Įvertinti 11 - 12 metų mokinių netaisyklingos laikysenos paplitimą. 3. Įvertinti 11 - 12 metų mokinių ergonomikos veiksnius. 4. Nustatyti sąsajas tarp mokinių fizinio aktyvumo, laikysenos ir ergonomikos. Metodai: Tyrimas atliktas 2013 m. vasario mėn. - 2013 m. gruodžio mėn. Vilniaus miesto, Simono Stanevičiaus vidurinėje mokykloje. Tiriamųjų imtį sudarė 75 penktų klasių mokiniai, kurių amžiaus vidurkis 11,4 ± 0,8 metų, jie buvo suskirstyti į dvi grupes pagal lytį: 38 mergaitės ir 37 berniukai. Tyrimui atlikti buvo panaudota literatūros šaltinių analizė, anketinė apklausa apie mokinių fizinio aktyvumą, veiklą ir požiūrį į sveikatą, kūno kompozicijos vertinime atlikti ūgio ir svorio matavimai, iš kurių skaičiuotas KMI, laikysenos vertinimo modelis pagal W. W. K. Hoeger, mokinių ergonomikos elementų vertinimas, matematinė statistinė analizė. Rezultatai: Ištyrus mokinių fizinį išsivystymą, nustatyta, kad 51 proc. mokinių yra tinkamo kūno svorio, 32 proc. turi per mažą kūno svorį, 17 proc. mokinių turi antsvorį, daugiau mergaičių nei berniukų. Anketinės anoniminės apklausos metu vertinant mokinių fizinį aktyvumą, buvo nustatyta, kad kasdien ryte mankštinasi 14,7 proc. mokinių, 56 proc. mokinių mankštinasi kartais, o visiškai nepriimtina 29,3 proc. mokinių rytinė mankšta (p<0,05). Didžioji dalis mokinių (61,3 proc.) į mokyklą ir iš mokyklos keliauja pėsčiomis, tačiau daugumai (53,3 proc.) tai užtrunka tik 10 – 15 min. Analizuojant mokinių popamokinę fizinę veiklą nustatyta, kad dauguma mokinių (81,3 proc.) lanko sporto mokymo įstaigą, o tik 18,7 proc. paauglių visiškai nesportuoja, kūno kultūros pamokos mokykloje yra pagrindinė vieta, kur jie užsiima fiziškai aktyvia veikla. Vertinant mokinių pasyvaus laisvalaikio trukmę, paaiškėjo, kad mokiniai linkę daugiau laiko praleisti prie televizoriaus, kompiuterio ir ruošdami pamokas kasdien iki 1 valandos 48,4 proc. mokinių, atitinkamai mokinių 42,2 proc. kasdien praleidžia po 2 – 3 valandas (p<0,05). Taip pat anketos metu buvo siekta išsiaiškinti nugaros skausmų paplitimą ir jo priežastys. 25 proc. mokinių pažymėjo, kad dar niekuomet nėra patyrė skausmo nugaros srityje. 75 proc. tyrime dalyvavusių mokinių vis dėlto daugiau ar mažiau yra susidūrę su nugaros skausmu savo gyvenime. Vertinant bendrą laikyseną mergaičių ir berniukų pagal Hoeger (1987) pasiūlytą metodiką nustatėme, kad puikia laikyseną turi 37 proc., su nedideliais nukrypimais – 43 proc., netaisyklingą – 20 proc. mokinių. Tyrimo metu nebuvo nustatyta nei vienam mokiniui bloga ir labai bloga laikysena. Siekiant nustatyti kai kurių ergonominių veiksnių įtaką mokinių stuburo funkcijai vertinome suolų tinkamumą ir kuprinių svorį. Tyrimo metu nustatyta, kad 31,6 proc. mergaičių ir 40,5 proc. berniukų sėdi netinkamame suole, o 34,2 proc. mergaičių ir 37,8 proc. berniukų nešioja per sunkias kuprines. Ieškant sąsajų tarp mokinių fizinio aktyvumo, laikysenos ir ergonomikos, rasti statistiškai patikimi (p<0,05) silpni koreliaciniai ryšiai tarp: kūno masės indekso ir liemens padėties (r = 0,263); fizinio aktyvumo atsakydamo į klausimą „Kiek kartų per savaitę sportuojate?“ ir stuburo funkcijos (r = 0,240); kuprinės svorio ir dubens padėties (r = 0,244). Išvados: Rezultatai parodė, kad daugumos mokinių (81 proc.) fizinis aktyvumas atitinka pasaulines rekomendacijas. Duomenų analizė lyties aspektu rodo, kad mergaitės kur kas dažniau neužsiima fizine veikla nei berniukai. 11-12 metų tiriamųjų tarpe daugiausiai laikysenos sutrikimų nustatyta vertinant liemens, pilvo bei apatinės stuburo dalies padėtis. Mažiau sutrikimų nustatyta vertinant pečių ir kojų padėtis. Nustatyta, kad trečdalio mergaičių ir berniukų kuprinės svėrė daugiau kaip 10 proc. jų kūno svorio ir 36 proc. sėdėjo netinkamuose suoluose. Analizuojant gautus duomenis nustatytas ryšys tarp fizinio aktyvumo, laikysenos ir ergonomikos.
Analysis of scientific literature, observation and monitoring trends of physical activity in society, spreading problem of irregular posture show the adolescent physical activity at present to be significantly lower than the activity of the same-old students a few decades ago. Meanwhile, teenagers have poor posture and are overweight; problem of obesity is spreading increasingly. Schools draw not enough attention to education of dependency on sports, nor they encourage development of skills of physical activity, nor develop a positive attitude towards sports and healthy lifestyle. Therefore, we wanted to expose daily physical activity of 11-12 year-old students, the prevalence of irregular posture with characteristic bonds between hypodynamics and ergonomics. Problem: Low physical activity can have a negative impact on students' posture. Hypothesis: Unsufficient physical activity and failure to comply with ergonomic factors influence irregular posture of 11-12 year-old students. Object: Physical activity, posture and ergonomics of 11-12 year-old students. Subject: 11-12 year-old students from Vilnius Simonas Stanevicius secondary school. Goal: To investigate daily physical activity, posture, some aspects of ergonomics of 11-12 year-old students. Tasks: 1. To evaluate physical development and physical activity of 11-12 year-old students. 2. To evaluate occurrence of poor posture among 11-12 years old students. 3. To evaluate ergonomic factors of 11-12 year-old students. 4. To establish interfaces between physical activity, posture and ergonomics. Methods: research has been performed in February-December 2013 at Vilnius city Simonas Stanevicius secondary school. The sample size consisted of 75 students from the fifth forms, whose age average was 11.4 ± 0.8 of the year. They were divided into two groups regarding gender: 38 girls and 37 boys. To perform investigation we used analysis of literature sources, questionnaire about physical activity, activities and attitude towards health of the students, measured height and weight establishing body composition and calculating body mass index, applied Posture Assessment Model by W.W.K. Hoeger, assessed students' ergonomic elements and made mathematical statistical analysis. Outcome: evaluation of students‘physical development showed 51 percent of students to be of an appropriate body weight, 32 percent — underweight, 17 percent — overweight, which is more typical among girls rather than boys. Anonymous questionnaire allowed to evaluate physical activity of students, it was noted that 14.7 percent of students exercise every day in the morning, 56 percent exercise sometimes, morning exercises are absolutely unacceptable for 29,3 percent of students (error rate <0,05). Most part of the students (61,3 percent) go to school or back home on foot, but it takes only 10-15 minutes for most of them (53,3 percent). Analyses of students‘ after-school physical activity proves that most of the students (81,3 percent) attend sports educational institutions, and only 18,7 percent do not exercise at all, physical education lessons at school being the main place to be engaged in active physical activity. Assessment of students‘ passive leisure time duration showed that students tend to spend more time watching tv, computer and doing homework. It takes less than 1 hour every day – 48,4 percent of students, 2 - 3 hours a day — respectively 42,2 percent of students (error rate <0.05). Questionnaire was to highlight occurrence of backache and its reasons. 25 percent of students admitted never to have experienced any backache. 75 percent of research participants have experienced more or less intensive backache in their life. Evaluation of general body posture of girls and boys was performed in accordance to Hoeger (1987) methodic: 37 percent of students have ideal posture, 43 percent have good posture with small deviations - 20 percent of students have irregular posture. Research did not reveal any cases of bad and very bad posture. Attempting to establish influence of some ergonomic factors on the functioning of students‘ vertebra (spinal column) we have evaluated suitablity of benches and backpack weight. Investigation showed that 31,6 percent of girls and 40,5 percent of boys have unsuitable benches to sit in a classroom, while 34,2 percent of girls and 37,8 percent of boys carry too heavy backpacks. Searching for interfaces between physical activity, posture and ergonomics we found out statistically reliable (error rate<0,05) weak correlation between: body mass index and waist position (r = 0,263); physical activity taking into account answers to the question „How many times a week do you exercise?“ and spinal column function (r = 0,244). Conclusions: results show that the most part of students (81 percent) have physical activity recommended by world experts. Data analysis in the aspect of gender shows that girls reject to engage in physical activity more often than boys. Investigated 11 - 12 year-old students have shown more posture irregularities in waist, belly and lower part of spinal column positions. Less disorders were established in evaluation of shoulder and leg positions. 1/3 backpacks of girls and boys weighed more than 10 percent of their body weight, 36 percent of students used to sit at unsuitable benches/desks. Analysis of received data allows us to state established relation among physical activity, posture ansd ergonomics.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117811
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on May 1, 2021

Download(s)

136
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.