Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117769
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Drungytė, Agnė
Title: Tėvų ir pedagogų pasidalytosios lyderystės raiška pedagoginiame procese
Other Title: Parents and teachers distributed leadership and impact in the pedagogical process
Extent: 90 p.
Date: 2-Jun-2017
Keywords: edukologija;pasidalytoji lyderystė;bendruomenė;bendradarbiavimas;education;leadership;parents and teachers;distributed leadership;pedagogical process
Abstract: Magistro darbo tikslas – ištirti pasidalytosios lyderystės galimybes tarp tėvų ir pedagogų siekiant kokybiško mokinių ugdymo. Tikslui pasiekti buvo panaudoti šie tyrimo metodai: mokslinės, pedagoginės, socialinės, psichologinės literatūros ir teisinių dokumentų analizavimas ir kokybinė (struktūrizuotas pokalbis) rezultatų analizė ir interpretavimas. Pirmoje darbo dalyje išanalizuota mokyklos ir šeimos lyderystės teorijų analizė mokslinėje literatūroje ir švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose. Atskleista pasidalytosios lyderystės nauda mokyklos bendruomenei siekiant kokybiško ugdymo. Antroje darbo dalyje plačiau aptariami mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo tikslai ir formos, taip pat šeimos ir pedagogų bendravimas taikant pasidalytosios lyderystės galimybes, analizuojama metodika, padedanti tėvus įtraukti į vaiko ugdymą ir skatinant prisiimti atsakomybę, o ne deleguoti tik mokyklai. Trečioje darbo dalyje pristatoma tyrimo metodika ir organizavimas, tyrimo rezultatai, padėję išsiaiškinti, tėvų ir pedagogų požiūrį į pasidalytąją lyderystę, prisiimamus vaidmenis, pasidalytosios lyderystės formas mokykloje.
The purpose of Master's thesis to research distributed leadership's possibilities between parents and teacher (pedagogue, educator) to get good quality education. To achieve the objective, were used these research methods: analysis of scientific, pedagogical, social, psychological literature, law documents and qualitative results analysis, interpretation. In the first part of work is examined school and family leadership theories analysis in the scientific literature and education governing documents. Then revealed distributed leadership benefit in school community to get good quality education. In the second part thre ir more about school and family cooperation purposes and forms. And about family and educators communication when applying distributed leadership, analysing method which helps parents become involved in child education and take responsibility. In the last part (third part) of thesis is presented research method and its organizing , results which helped to find out parents and educators attitude to distributed leadership, their taken roles and distributed leadership's forms in school.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117769
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

35
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.