Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117736
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Svirnelis, Laurynas
Title: Elgesio be sveikatai žalingų įpročių ugdymas vaikų socializacijos centre
Other Title: Developing behaviour without harmful to health habits at children socialization centre
Extent: 92 p.
Date: 4-Jun-2012
Keywords: socializacijos centras;nepilnamečiai;elgesio be sveikatai žalingų įpročių ugdymas;socialisation centre;the under-age;developing behaviour without harmful to health habits
Abstract: Sveikatai žalingi įpročiai nepilnamečių, gyvenančių Vaikų socializacijos centre, tarpe yra didelė problema Vaikų socializacijos centre, todėl buvo aktualu empiriškai pagrįsti elgesio be sveikatai žalingų įpročių ugdymo patirtį Vaikų socializacijos centre socioedukaciniu aspektu. Darbu siekta ištirti ir aprašyti elgesio be sveikatai žalingų įpročių ugdymo patirtį Vaikų socializacijos centre. Siekiant šio tikslo, ištirta, kokia nepilnamečių patirtis, susijusi su tabako, alkoholio, narkotinių medžiagų ir raminamųjų vaistų vartojimu/nevartojimu, prieš jiems patenkant į socializacijos centrą; remiantis Vaikų socializacijos centro veiklą ir nepilnamečių ugdymą reglamentuojančiais dokumentais, atskleisti nepilnamečių sveikos gyvensenos ir pozityvaus elgesio ugdymo Vėliučionių vaikų socializacijos centro patirtį ir pateikti elgesio be sveikatai žalingų įpročių ugdymo rekomendacijas. Elgesio be sveikatai žalingų įpročių ugdymo vaikų socializacijos centre analizėje taikyti šie tyrimo metodai: dokumentų analizė; anketinė nepilnamečių, gyvenančių vaikų socializacijos centre, apklausa; socialinių pedagogių, dirbančių vaikų socializacijos centre, interviu. Tyrimo rezultatų analizė parodė, kad Vėliučionių vaikų socializacijos centras vykdo vaiko vidutinę priežiūrą, teikiama socialinė, pedagoginė, psichologinė, specialioji pedagoginė, informacinė ir kita reikiama pagalba vaikui, siekiant teigiamų vaiko elgesio pokyčių. Padėdama naujai atvykusiam nepilnamečiui saugiai prisitaikyti prie Centro vidaus tvarkos ir gyvenimo sąlygų, per individualų darbą su mokiniu parengiama individuali jo elgesio korekcijos programa. Vykdomos socialinių įgūdžių ugdymo programos, sukurta veiksminga Mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir drausminimo sistema. Apsaugoti kitus nepilnamečius nuo neigiamos įtakos, įrengtas Krizių kambarys. Organizuojamas formalusis ir neformalusis elgesio be žalingų įpročių ugdymas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko brandą, poreikius ir gebėjimus. Nepilnamečiai nėra linkę patys domėtis sveika gyvensena, skaityti ta tema tikslinę literatūrą, tačiau noriai dalyvauja organizuojamuose renginiuose, projektinėje veikloje. Vaikų tėvų dalyvavimas pasyvus. Centras bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.
Harmful to health habits are a big problem among children living in the Children Socialization Centre. Therefore it was relevant to empirically substantiate the experience of developing behaviour without harmful to health habits at the Children Socialization Centre from the social-educational point of view. The objective of the thesis was to analyse and describe the experience of developing behaviour without harmful to health habits at the Children Socialization Centre. Pursing this objective, we have analysed experiences of the under-age related to consumption/non consumption of tobacco, alcohol, drugs and sedatives before they found themselves in the Socialization Centre; disclose the experience of developing healthy lifestyle and positive behaviour among the under-age at the Vėliučionys Children Socialization Centre based on the documents regulating activities of children socialization centres and upbringing of the under-age, and present recommendations of developing behaviour without harmful to health habits. The following research methods were applied for the analysis of the development of behaviour without harmful to health habits at the Children Socialization Centre: analysis of documents; questioning the under-age living at the Children Socialization Centre in the way of a questionnaire; interview with social pedagogues working at the Children Socialization Centre. Analysis of the results of the research demonstrated that Vėliučionys Children Socialization Centre carries out medium care of the child, provides social, pedagogic, psychological, special psychological, informative and other necessary help to the child, aiming at positive changes in the child’s behaviour. While helping a newcomer to safely get accustomed to the internal order of the Centre and the conditions of living there, through individual work with the pupil, an individual program for the correction of his/her behaviour is developed. Programs of the development of social skills are being performed; an effective system of pupil behaviour valuation, motivation and making disciplined has been created. A Crisis Room has been set up for the purpose of protecting other under-age from negative impact. Formal and informal development of behaviour without harmful habits is organised considering the maturity, needs and skills of every child. The under-age are not prone to individually get interested in healthy lifestyle, read specific literature on the topic, yet they are willingly taking part in organised events, project activities. Participation of parents of the children is passive. The Centre cooperates with governmental and municipal institutions, and NGOs.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117736
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.