Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117683
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Žukauskienė, Lina
Supervisor: Gudmonas, Jonas
Title: Vizualinės raiškos įvairovės svarba 5–8 klasių mokinių meniniam ugdymui
Other Title: Importance of the variety of visual expression for creative education of 5th –8th graders
Extent: 96 p.
Date: 28-May-2009
Keywords: vizualinė raiška;paauglystė;kūrybiškumas;meninis ugdymas;visual expression;adolescence;creativity;artistic education
Abstract: Paauglystėje asmens brandos raida tarytum pagauna pagreitį, pagauna ir ilgam užtvirtina pagrindinius brandos aspektus, kurie savo pastovumo prasme daugeliui žmonių jau lieka nepakitę visą jų tolesnį gyvenimą. Įvairi vizualinė raiška padeda asmeniui mokytis dailės kalbos. Anot J. Kievišo (2007, 6 p.) „veikdamas asmens dvasinių vertybių sistemą, intelektines, emocines, fizines galias menas skatina individualios kultūros bei sociokultūrinės integracijos raidą ir taip įsilieja į bendrą asmenybės brandos procesą.“ Vizualinės raiškos įvairovė – kelias, kuriuo menas pasiekia ugdytinio suvokimą, veikia jį ir ugdo pilnavertę asmenybę. 5–8 klasių mokinių amžiaus tarpsnis ypatingas. Vaikai tampa paaugliais, kinta jų mąstymas, suvokimas, norai, požiūris. Dažnai vaikai praranda motyvaciją mokytis, „nebemoka“ piešti, protestuoja prieš juos supančią aplinką. Šiame amžiaus tarpsnyje pastebimas kūrybiškumo lūžis. Tam, kad ugdytinių kūrybiškumas toliau laipsniškai augtų, jau reikalingi papildomi svertai. Manoma, kad vizualinės raiškos įvairovė gali būti raktas, sprendžiant kūrybiškumo ugdymo problemas. Nagrinėjamas darbo objektas – vizualinės raiškos įvairovės svarba dailės pamokose, jos vaidmuo 5–8 klasių mokinių meniniam ugdymui. Darbo tikslas – atskleisti vizualinės raiškos įvairovės svarbą 5–8 klasių mokinių meniniam ugdymui. Iškelta hipotezė – dailės technikų ir vizualinės raiškos būdų įvairovė teigiamai veikia, skatina kūrybiškumą, atskleidžia individualius gebėjimus, daro pastebimą įtaką 5–8 klasių mokinių meniniam ugdymui. Buvo iškelti tyrimo uždaviniai: išanalizuoti mokslinę, metodinę, kitą specialiąją literatūrą ir nusakyti 5–8 klasių mokinių meninio ugdymo ypatumus dailės pamokose; apžvelgti vizualinę raiškos įvairovę dailės pamokose; atskleisti dailės mokytojų ir 5–8 klasių mokinių požiūrį į vizualinės raiškos įvairovę ir jos vaidmenį 5–8 klasių mokinių meniniam ugdymui. Naudoti tyrimo metodai. 1. Mokslinės, metodinės, psichologinės ir kitos literatūros, nagrinėjančios dailės technikas, kūrybingumą, vaikų raidą, sisteminė analizė. 2. Vaikų vizualines raiškos analizė: a) klausimynas mokytojams, siekiant išsiaiškinti jų požiūrį į vizualinės raiškos įvairovę ir jos vaidmenį 5–8 klasių mokinių meniniam ugdymui. b) klausimynas 5–8 klasių mokiniams, siekiant išsiaiškinti jų požiūrį į vizualinės raiškos įvairovės svarbą ir vaidmenį jų meniniam ugdymui. 3. Matematinės analizės metodas. Procentinė duomenų analizė. Išanalizavus literatūrą ir atlikus tyrimą, padarytos išvados, kad meninis ugdymas, paremtas įvairios vizualinės raiškos pažinimu bei pajautimu, teigiamai veikia sudėtingo paauglystės etapo išgyvenimą. Taip pat, vizualinė raiška – dailės technikos bei priemonės, meno sritys, vaizdavimo būdai ir raiškos sferos –gali motyvuoti, lavinti, auklėti bei ugdyti visapusišką asmenybę. Pagrindinis veiksnys, skatinantis pažinti įvairią vizualinę raišką, yra mokytojas, jo individualus darbas su mokiniais. Savarankiškas vizualinės raiškos pažinimas, ypač žemesnėse klasėse, mokiniams yra per daug sudėtingas. Dauguma mokinių teigiamai vertina įvairios raiškos priemones, kaip saviugdos, akiračio plėtimo, visapusiško išsilavinimo didinimo būdus. Vizualinės raiškos įvairovė teigiamai veikia, skatina kūrybiškumą, atskleidžia individualius gebėjimus, daro pastebimą įtaką 5–8 klasių mokinių meniniam ugdymui.
In adolescence, the development of personal maturity gains acceleration and consolidates the basic maturity aspects, which in the sense of their stability do not change for many people throughout their lives. Different visual expression helps a person to learn the language of art. According to J. Kievišas (2007, p. 6) “by acting on a person’s system of spiritual values, intellectual, emotional and physical capacities, the art stimulates the development of individual culture and socio-cultural integration and in such way adds to the general personal maturity process.” The variety of visual expression is a way through which the art can reach a person’s perception, act upon it and educate a versatile personality. The age of 5th –8th graders is a very special stage of personal development. Children become adolescents with changes in their thinking, reasoning, wishes and attitudes. Often children lose motivation to learn, “do not know how” to draw, express protest against surrounding environment. This stage of development is a turning point in a person’s creativity. In order to develop children’s further creativity, additional stimuli are necessary. The variety of visual expression is supposed to be a key in solving various creativity education problems. The subject of this work is the importance of the variety of visual expression during art lessons, and the role of such variety for the creative education of 5th –8th graders. The purpose of this work is to reveal the importance of the variety of visual expression for creative education of 5th –8th graders. I have formulated a hypothesis that the variety of art techniques and ways of visual expression acts positively, encourages creativity, discloses individual capabilities, and makes a notable influence on the creative education of 5th –8th graders. The tasks of the research were to analyze scientific, methodical and other special literature and define the peculiarities of artistic education of 5th –8th graders during art lessons; overview the variety of visual expression during art lessons; demonstrate the attitude of teachers and 5th –8th graders towards the variety of visual expression and its role for the artistic education of 5th –8th graders. The following methods were used: 1) systemic analysis of scientific, methodical, psychological and other literature focusing on art techniques, creativity and children’s development; 2) analysis of children’s visual expression: a) a questionnaire to teachers in order to find out their attitude towards the variety of visual expression and its role for the artistic education of 5th –8th graders; b) a questionnaire to 5th –8th graders in order to find out their attitude towards the variety of visual expression and its role for their artistic education; 3) method of mathematical analysis, percentage based data analysis. Upon analysis of literature and research, the following conclusions were made: artistic education based on the cognition and perception of different visual expression has a positive effect during adolescence. Furthermore, visual expression – techniques and means of art, areas of art, ways of depiction and areas of expression –can motivate, train and educate a versatile personality. The main factor encouraging cognition of various visual expressions is a teacher and his individual work with schoolchildren. Independent cognition of visual expression is too complicated for schoolchildren of lower grades. Most children positively evaluate various ways of visual expression as means to stimulate self-education, broaden their horizon, and seek versatile education. The variety of visual expression has a positive effect on children; it encourages creativity, reveals individual capacities, and makes a notable effect on the artistic education of 5th –8th graders.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117683
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

173
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.