Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117660
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŽemgulienė, Aušra-
dc.contributor.authorMalinauskienė, Jūratė-
dc.date.accessioned2020-12-22T16:09:29Z-
dc.date.available2020-12-22T16:09:29Z-
dc.date.issued2012-06-08-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/117660-
dc.description.abstractBaigiamajame magistro darbe analizuojami ugdymo paradigmų realizavimo pradinėse klasėse ypatumai. Lietuvos švietimo sistema šiandien išgyvena kaitos procesą: nuo mokymo paradigmos pereinama prie mokymosi paradigmos, kurios svarbiausias uždavinys - atsigręžti į žmogų kaip absoliučią vertybę, sudaryti sąlygas atsiskleisti jo individualybei, pažadinti siekimą per saviugdą tapti asmenybe. Darbo problema - vaiką ir į žinias orientuotų ugdymo paradigmų realizavimo aspektai pradinėse klasėse. Darbo objektas – ugdymo paradigmų realizavimas pradinėse klasėse. Darbo tikslas – išanalizuoti ugdymo paradigmų realizavimo pradinėse klasėse ypatumus. Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa. Mokslinės literatūros ir atlikto mokymo ir mokymosi paradigmų raiškos pradinėse klasėse tyrimas atskleidė, kad Vilniaus miesto ir rajono mokytojai ugdymo procese dar kartais remiasi mokymo paradigma, tačiau iš esmės jau dirba vadovaudamiesi mokymosi paradigma. Siekdami ugdyti bendruosius mokinių gebėjimus, mokytojai taiko ir tradicinius poveikio mokiniui metodus (aiškina, iliustruoja, vadovauja diskusijai), tačiau daugiau naudoja aktyvaus mokymo metodų ir būdų (darbas grupėse, darbas porose, projektai, bandymai, ekskursijos ir kt.). Siekdami ugdyti bendruosius mokinių gebėjimus, mokytojai taiko aktyvaus mokymo metodus ir būdus, naudoja priemones ir veiklas, skatinančias eksperimentuoti, tyrinėti ir spręsti iškylančias problemas. Ugdymo procesui naudojami ir už mokyklos sienų esantys mokymo(si) resursai. Mokiniai daugiau yra aktyvūs mokymosi proceso dalyviai, negu pasyvūs informacijos perėmėjai. Taikomas mokytis padedantis vertinimas, kai mokiniai įsivertina savo ir įvertina draugų mokymosi pasiekimus. Dažniausios problemos, su kuriomis susiduria mokytojai, realizuodami mokymosi paradigmą, yra mokymo priemonių, IKT trūkumas, kompetencijos ugdyti bendruosius mokinių gebėjimus stoka.lt
dc.description.abstractFinal masterwork analyzes the features of realization of educational paradigms in primary classes. Lithuanian education system today is going through the process of change: from teaching paradigm shift to learning paradigm, which main task is to turn to someone as an absolute value, to allow one’s individuality to unfold, awaken the desire to become a personality. The object – the realization of aspects of education paradigm oriented to the child and the knowledge in primary of classes. The aim – to analyze the realization of features of educational paradigms in primary classes. The methods: analysis of scientific literature, a questionnaire survey. The research of scientific literature and teaching and learning paradigms resolution in primary classes revealed that primary school teachers refer on learning paradigm. To develop students' general skills, teachers use active teaching methods and techniques, use tools and activities that encourage experimentation, research and solving problems. Educational process uses training (learning) resources, which are outside the school. Students are more active participants in their learning than passive recipients of information. Assessment for learning in which students evaluate their own friends and evaluates learning outcomes is applied. The most common problems faced by teachers, realizing learning paradigm, there are instructional materials, lack of ICT, lack of competences to develop students' basic skills.en
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent66 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectmokymo paradigmalt
dc.subjectmokymosi paradigmalt
dc.subjectbendrieji gebėjimailt
dc.subjecteducational paradigmen
dc.subjectparadigm of learningen
dc.subjectbasic skillsen
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titleUgdymo paradigmų realizavimas pradinėse klasėselt
dc.title.alternativeRealization of features of educational paradigms in primary classesen
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on May 1, 2021

Download(s)

9
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.