Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117602
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Paškauskienė, Lina
Title: Teigiamo mikroklimato įtaka mokinių socializacijai ir jo kūrimo bendrojo lavinimo mokyklos 9-12 klasėse prielaidos
Other Title: A background of development of positive microclimate for socialization of schoolchildren of 9-12 grades of basic school
Extent: 78 p.
Date: 14-May-2007
Keywords: Mikroklimatas;mokyklos bendruomenė;socializacija;Microclimate;school society;socialization
Abstract: Mokykla yra viena iš svarbiausių visuomenės ląstelių, kurianti ir koreguojanti vaiko asmenybę. Mokykla yra laikoma antrąja vaiko bendruomene. Šioje bendruomenėje vyksta beveik visi svarbiausi vaiko socializacijos proceso etapai, kurie veikia tolesnį jauno žmogaus psichologinį, socialinį, kultūrinį ir kitą vystymąsi. Šiame darbe yra analizuojamos teigiamo mikroklimato bendrojo lavinimo mokykloje 9-12 klasių mokinių socializacijai prielaidos. Teigiamo mikroklimato kūrimo bendrojo lavinimo mokykloje prielaidos daro didelę įtaką mokinių socializacijos procesui, adaptacijai naujoje mokykloje, jų bendravimui su mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, jų mokymosi motyvacijai ir kita. Mokyklos mikroklimatas suprantamas kaip tam tikra aplinka, kurioje kuriami ir įvertinami mokyklos bendruomenės tarpusavio santykiai, mokinių emociniai, fiziniai, socialiniai saugumo poreikiai, bendra mokyklos, klasės aplinka, psichologinė socialinė pagalba, psihologinis klimatas. Mokytojų ir mokinių tarpusavio santykiai, jų bendravimas ir bendradarbiavimas yra labai svarbūs vaiko socializacijos procesui, todėl mokyklos bendruomenei tenka sunkus uždavinys – užtikrinti pozityvų ir greitą vaiko socializacijos procesą. Atlikus mokslinės literatūros, dokumentų analizę ir empyrinį tyrimą, galima tvirtinti, kad iškelta hipotezė pasitvirtino: jei yra sukurtos teigiamo mikroklimato kūrimo bendrojo lavinimo mokykloje prielaidos, tai 9-12 klasių mokinių socializacija yra pozityvi ir greita.
School is one of most important cell of society, which develops and corrects a personality of a child. Almost all main stages of socialization of a child, which influence psychological, social, cultural and other development of a young person, take place in the society. A background of positive microclimate for socialization of schoolchildren of 9-12 grades of basic school is analyzed in the paper. The background of development of positive microclimate in basic school causes strong impact on socialization of schoolchildren. It influences adaptation at the new school, communication with teachers, others members of school society, motivation for learning and other. Microclimate of the school is considered as certain environment, in which development and evaluation of school society relations, emotional, physical, social and safety needs of schoolchildren, general school and class environment, psychological social help, psychological climate, take place. Teachers and schoolchildren relations and collaboration are very important for socialization of child. Therefore school society undertakes a difficult task, which is to ensure positive and quick socialization of a child. After analysis of scientific literature and documents, and after empiric research had been done, it may be stated that raised hypothesis has been proved. If the background of positive microclimate ensured, socialization of schoolchildren of 9-12 grades of basic school is affirmative and quick.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117602
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

107
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.