Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117600
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Šuminskaitė, Giedrė
Title: Paauglių bendravimo poreikių tenkinimo galimybės mokykloje
Other Title: Satisfaction of communication needs of teenagers possibilities at school
Extent: 84 p.
Date: 17-Jun-2011
Keywords: Paaugliai;bendravimas;poreikiai;mokykla;Teenagers;communication;needs;school
Abstract: Paauglystėje didžiąją dienos dalį jaunuolis praleidžia mokykloje tarp bendraamžių. Klasėje paauglys turi draugų, kurie jį palaiko, supranta, sprendžia tas pačias aktualias problemas, pamokose skatinami komunikuoti, dalintis idėjomis, diskutuoti. Laisvu nuo pamokų laiku jaunuoliai kartu dalinasi mintimis, išgyvenimais. Intensyvus bendravimas vyksta ir papildomo ugdymo veikloje. Šį svarbų paauglio poreikį mokykloje prižiūri ir jam vadovauja pedagogas. Dėl laiko stokos, mokymo programų sudėtingumo ne visuomet pedagogai skiria pakankamai dėmesio paauglio pasisakymams, jo minčių išklausymui, todėl bendravimo procesą mokykloje reikia tobulinti. Duomenų analizės ir empyrinio tyrimo pagalba siekiama atsakyti į išsikeltą šio darbo tikslą - išsiaiškinti paauglių bendravimo poreikių tenkinimo galimybes mokykloje. Siekiant atsakyti į išsikelta tikslą, darbe buvo taikomi šie metodai: mokslinės literatūros, dokumentų analizė, anketinė apklausa (V - IX klasių paaugliams, mokytojams, paauglių tėvams), pokalbiai su paaugliais, jų stebėjimas, Statistinė anketinės apklausos rezultatų analizė. Tyrime dalyvavo trijų Ukmergės miesto ir rajono pagrindinių ir vidurinių mokyklų mokiniai, pedagogai ir mokinių vienas iš tėvų. Iš viso tyrime dalyvavo 135 moksleiviai, 25 pedagogai, 74 tėvai. Tyrimas vyko 2011 metų sausio 10 – 28 dienomis. Vykdant tyrimą imtis buvo suformuota paprastos atsitiktinės atrankos būdu. Atlikto tyrimo duomenų analizė parodė bendravimo svarbą paauglių poreikių sistemoje. Šį svarbų poreikį bendraudami pamokose, pertraukose, neformalaus papildomo ugdymo veikloje gali patenkinti dauguma tyrime dalyvavusių paauglių. Paaugliai čia bendrauja su bendraamžiais, bendravimą prižiūri ir jam vadovauja aktyviai bendraujantys pedagogai, sudarytos pakankamos sąlygos paauglio poreikiams tenkinti. Tačiau siekiant užtikrinti mokinių kokybišką bendravimą ir kelti mokyklos kultūros lygį, mokykloje turi būti užtikrinamas mokinių saugumas.
In adolescense a teenager a large part of his day spends at school among his peers. In class a teenager has got friends who not only support and understand him but also they solve the same relevant problems. They are encouraged to communicate, share their ideas and discuss in lessons. Youngsters share their thoughts and experiences in their free time. Intensive communication is also in extra curricular activities. A pedagogue looks after and supervises this important need. Due to the lack of time and the complexity of teaching programmes pedagogues do not always give their attention sufficiently to the speaking of teenagers and for the listening of teenagers‘ thoughts. Therefore, a communication process needs to be improved. With the help of data anglysis and empirical research it is aiming to answer the objective of this work- to find out the satisfaction of communication needs of teenagers at school. In order to answer the objective these methods were used: scientific literature, anglysis of documents, a questionnaire (5th - 9th formers, teachers, teenagers‘ parents), conversations with teenagers, watching teenagers, the statistical analysis of the results of the questionnaire. Students, pedagogues and one of the parents of three basic and secondary schools of Ukmergė town and region participated in the research. 135 students, 25 pedagogues and 74 parents participated in this research. The research took place on 10 - 28 Fanuary, 2011. The sample was formulated in a simple and random way of selection. The data analysis of the research showed the importance of communication in the system of teenagers‘ needs. Most of the teenagers who participated in this research can satisfy this important need by communicating in lessons, during breaks and in informal extra- curricular activities. Teenagers communicate with their peers, the communication is looked after and supervised by pedagogues who communicate actively. Besides, there are sufficient conditions to satisfy teenagers‘ needs. However, in order to ensure students‘ communication ir to raise the standard of culture of school, the safety of children have to be ensured at school.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117600
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on May 1, 2021

Download(s)

191
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.